Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

SỰ ĂN MÒN KIM LOẠI

1517856701b46c375d4d968fac68eb94
Gửi bởi: Cẩm Vân Nguyễn Thị 31 tháng 10 2018 lúc 17:37:09 | Được cập nhật: 13 tháng 4 lúc 1:11:24 Kiểu file: DOCX | Lượt xem: 482 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

ĂN MÒN KIM LO IỰ KHÁI NI MỆĂn mòn kim lo là phá kim lo ho kim do tác ng các ch trong môi ấtr ngườ n+ neII HAI NG ĂN MÒN KIM LO IẠ ẠCăn vào môi tr ng và ch ăn mòn kim lo i, ng ta phân thành hai ng chính: ườ ườ ạăn mòn hóa và ăn mòn đi hóaọ ệ1. Ăn mòn hóa cọ- Ăn mòn hóa là quá trình oxi hóa kh trong đó kim lo ph ng tr ti các ch ấoxi hóa trong môi tr ng (các electron kim lo chuy nườ ượ tr ti pự các ch trong ấmôi tr ng) và không có xu hi dòng đi nườ ệVí :ụ 3Fe 4H2 Fe3 O4 4H2 2Fe 3Cl2 2FeCl3 3Fe 2O2 Fe3 O42. Ăn mòn đi hóa cệ ọĂn mòn đi hóa là lo ăn mòn kim lo ph bi và nghiêm tr ng nh trong nhiênệ ựa) Khái ni ăn mòn đi hóa cệ ọV ăn mòn đi hóa là quá trình oxi hóa kh trong đó kim lo ăn mòn do tác ng ục dung ch ch đi li và nên dòng electron chuy âm sang ng.ủ ươ b) Đi ki ra ăn mòn đi hóa cề ng th đi ki sauồ ệ- Các đi ph khác nhau ch t. Có th là hai kim lo khác nhau, kim lo ạphi kim hay kim lo ch t. Kim lo có th đi chu nh là âmạ Các đi ph ti xúcệ tr ti pự ho gián ti nhau qua dây nặ Các đi cùng ti xúc dung ch ch đi liệ c) Ăn mòn đi hóa kim (gang, thép) trong không khí mệ Gang, thép là kim Fe nh ng tinh th Fe ti xúc tr ti tinh th ể(graphit) Không khí có ch Hẩ ứ2 O, CO2 O2 …t ra dung ch ch đi li ph lên gang, ặthép làm xu hi vô pin đi hóa mà Fe là âm, là ng.ấ ươ- âm ra oxi hóa: Fe FeỞ 2+ 2e ng ra kh 2HỞ ươ 2e H2 và O2 2H2 4e 4OH Ti theo:ế Fe 2+ 2OH Fe(OH)24Fe(OH)2 O2(kk) 2H2 4Fe(OH)3 Theo th gian Fe(OH)ờ3 ra có thành ph ch là Feẽ ướ ế2 O3 .xH2 O3. So sánh sự ăn mòn hóa và sọ ăn mòn đi hóa cệ Phânlo iạ ăn mòn hóa cự ăn mòn đi hóa cự Đi ềki ảra ăn mòn Th ng ra nh ng thi ườ ếb lò ho nh ng thi ịth ng xuyên ph ti xúc ườ ếv và khí oxiớ ướ Các đi ph khác nhau, có th là hai ặkim lo khác nhau ho kim lo phi kim ạho kim lo ch hóa (nh ưFe3C). Trong đó kim lo có th đi chu ẩnh là âm.ỏ ự- Các đi ph ti xúc tr ti ho gián ặti nhau qua dây n, các đi ph ti pế ếxúc dung ch ch đi li.ớ ệC ch ếc ănủ ựmòn Thi ng Fe ti xúc ớh c, khí oxi th ng ướ ườ ảra ph ng:ả ứ3Fe 4H2 Fe3 O4 4H2 ↑3Fe 2O2 Fe3 O4 ăn mòn đi hóa ng gang (h ợkim Fe C)(ho thép) trong môi tr ng không ườkhí có hòa tan khí COẩ2 SO2 O2 ... ra ạm dung ch đi li ph bên ngoài kim lo i.ộ ạ- Tinh th Fe (c âm), tinh th là ng.ế ươ ng: ra ph ng kh :Ở ươ ử2H 2e H2 O2 2H2 4e 4OH âm: ra ph ng oxi hóa:Ở Fe Fe 2+ 2eNh ng Feữ 2+ tan vào dung ch ch oxiị Fe 3+ và cu cùng có thành ph Feố ầ2 O3 .nH2 ảch ủs ăn ựmòn Là quá trình oxi hóa kh ửtrong đó các electron kim ủlo chuy tr ti ượ ếđ các ch trong môi ấtr ng, ăn mòn ra ch mườ Là ăn mòn kim lo do tác ng dung ủd ch ch đi li và nên dòng đi n.ị ệMòn đi hóa ra nhanh ăn mòn hóa c.ệ ọIII CH NG ĂN MÒN KIM LO IỐ Ạ1. Ph ng pháp tươ ặPh ng pháp là ph lên kim lo n, ch ho ươ ặtráng, ng kim lo khác. kim lo ăn mònạ Ví dụ tây là tráng thi dùng làm ng th ph vì thi là kim lo khó oxi ịhóa nhi th ng, màng oxit thi ng và cũng có tác ng thi và thi ườ ếoxit không có màu tr ng khá p. Thi là kim lo m, sây sát. ếsây sát sâu bên trong thì ra ăn mòn đi hóa c, qu là ăn mòn ịnhanh 2. Ph ng pháp đi hóaươ ệPh ng pháp đi hóa là dùng kim lo có tính kh nh làm hi sinh ươ ểb li kim lo i. hi sinh và kim lo hình thành pin đi n, trong đó ệv hi sinh đóng vai trò âm và ăn mònậ Ví dụ tàu bi ng thép, ng ta ch nh ng vào ph tàu ườ ỏngâm trong bi n. Vì khi mi ng Zn lên tàu ng thép hình thành pin đi n, ướ ệph tàu ng thép là ng, các lá Zn là âm và ăn mòn theo ch :ầ ươ anot (c âm): Zn ZnỞ 2+ 2e catot (c ng): 2HỞ ươ2 O2 4e 4OH qu là tàu Zn là hi sinh, nó ăn mònế ượ ịBÀI ÁP NGẬ ỤCâu 1. tác ng dd Hẽ ớ2 SO4 loãng, thêm vào đó vài dd CuSO4 ch hi ng ượb ch trong các hi ng sau :ả ượ A. Ăn mòn kim lo B. Ăn mòn đi hoá cệ C.Hidro toát ra nh nạ D. Màu xanh bi tế ấCâu 2. Tr ng nào sau đây là ăn mòn đi hoá :ườ ệA. Thép trong không khí mể B. trong dd Hắ2 SO4 loãng C. phá hu trong khí cloẽ D. Nhôm trong không khíểCâu 3. Có chi thìa nh nhau, chi gi nguyên còn chi cong cùng ặđ trong đi ki không khí nh nhau. Hi ng ra là:ặ ượ ảA. chi thìa không ăn mòn.ả B. chi thìa ăn mòn nh nhau.ả ưC. Chi thìa cong ăn mòn nhi n.ế D. Chi thìa cong ăn mòn ít n.ế ơCâu 4. Ch đáp án đúng.ọĐi ki ra ăn mòn đi hoá là:ề ệ1. Các đi ph ti xúc nhau ho nhau ng dây n.ệ ượ ẫ2. Các đi ph nhúng trong dung ch đi ly.ệ ượ ệ3. Các đi ph khác nhau.ệ ả4. ba đi ki trênả ệCâu 5. Có nh ng ng ng nh ng kim lo khác nhau đây. các tữ ượ ướ ậnày sây sát sâu t, thì nào ch nh t?ề ấA. tráng mắ B. tráng thi cắ C. tráng nikenắ D. tráng ngắ ồCâu 6. Phát bi nào sau đây là không đúng?ểA. ăn mòn kim lo là hu ho kim lo và pạ kim du tác ng môi tr ng xung ườquanh.B. ăn mòn kim lo là quá trình hoá trong đó kim lo ăn mòn các axít trong môi ởtr ng không khí.ườC. Trong quá trình ăn mòn, kim lo oxi hoá thành ion nó .ạ ủD. ăn mòn kim lo chia làm hai ng: ăn mòn hoá và ăn mòn đi hoá .ạ ượ ệCâu 7. Phát bi nào sau đây là đúng khi nói ăn mòn hoá c.ể ọA. ăn mòn hoá không làm phát sinh dòng đi .ọ ệB. ăn mòn hoá làm phát sinh dòng đi chi u.ọ ềC. Kim lo tinh khi không ăn mòn hoá c.ạ ọD. ch t, ăn mòn hoá cũng là ng ăn mòn đi hoá.ề ệCâu 8. lu nào sau đây không đúng?ế ậA- Các thi máy móc ng kim lo ti xúc nhi cao có kh năng ăn ướ ịmòn hóa c.ọB- thanh Zn tàu thu ng thépp thì tàu thu .ố ượ ệC- ng thép ra ngoài không khí thì đó ăn mòn đi hoá.ể ệD- mi ng làm ng tây (s tráng thi c) xây xát bên trong, trong ểkhông khí thì Sn ăn mòn tr c.ẩ ướCâu 9. chi chìa khoá làm ng kim Cu-Fe xu ng đáy gi ng. Sau th gianộ ờchi chìa khoá :ế ẽA. ăn mòn hoá cị ọB. ăn mòn đi hoáị ệC. Không ăn mònịD. ăn mòn đi hoá ho hoá tuỳ theo ng Cu-Fe có trong chìa khoá đó.ệ ượCâu 10. Có thu th làm ng 50 xu làm ng Zn xu ng đáy tàu và vô tình quên ốkhông nh ng xu đó.ặ ồA. ng xu ch nào còn nguyên ch đó .ồ B. ng xu bi t.ồ ấC. Đáy tàu th ng làm con tàu m.ị D. ng xu ng tr nhi n.ồ ướ ầCâu 11. (Supde) ng thép kh ăn mòn, ng ta có th lót nh ng kim ườ ữlo nào sau đây vào trong i.ạ ơA. Zn ho Mg.ặ B. Zn ho Cr.ặ C. Ag ho Mg.ặ D. Pb ho Pt.ặCâu 12. Trên cácử ng thép th ng th có nh ng lá Zn ng. Làm nh ướ ườ ưv là ch ng ăn mòn các theo ph ng pháp nào trong các ph ng pháp sau đây:ậ ươ ươA. Dùng kim ch ng .ợ B. Ph ng pháp ph .ươ ủC. Ph ng pháp bi hoá t.ươ D. Ph ng pháp đi hoá. ươ ĐÁP ÁN1 10 B2 11 A3 12