Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

SOẠN BÀI HÓA HỌC LỚP 9 (Bài: Tính chất của phi kim)

80def06e7163d3a399bc852962f01aae
Gửi bởi: Nguyễn Hoàng Minh 18 tháng 6 2016 lúc 2:31 | Được cập nhật: 21 tháng 2 lúc 21:41 Kiểu file: DOCX | Lượt xem: 799 | Lượt Download: 4 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

Detected invalid UTF-8 for field path "$set.content": SO?N BI HA H?C L?P 9
Bi: Tnh ch?t c?a phi kim

I. TNH CH?T V?T L
- ? ?i?u ki?n th??ng, phi kim c th? t?n t?i ? tr?ng thi r?n nh? C, S, P, Si, I,... Tr?ng thi l?ng nh?: Br; Tr?ng thi kh nh?: O2, H2, N2, ?
- Ph?n l?n phi kim khng d?n ?i?n, d?n nhi?t v c nhi?t ?? nng ch?y th?p, ? th? r?n th dn.
M?t s? phi kim ??c nh? clo, brom, iot,..
II. TNH CH?T HA H?C
1. Tc d?ng v?i kim lo?i
Nhi?u phi kim tc d?ng v?i kim lo?i t?o thnh mu?i.
Th?y ngn t?c d?ng v?i l?u hu?nh ngay ? nhi?t ?? th??ng, t?o thnh HgS. Oxi tc d?ng v?i h?u h?t kim lo?i t?o thnh oxit kim lo?i.
2. Tc d?ng v?i hi?ro
Nhi?u phi kim tc d?ng v?i hi?ro t?o thnh cc h?p ch?t kh.
3. Tc d?ng v?i oxi
M?t s? phi kim tc d?ng v?i oxi.
Th d?:
S + 02S02(k)
4P + 502 2P205(r)
III. M?C ?? HO?T ??NG HA H?C C?A PHI KIM .
Cc phi kim c kh? n?ng ho?t ??ng ha h?c khc nhau.
Flo l phi kim m?nh nh?t; oxi, clo l nh?ng phi kim ho?t ??ng m?nh; l?u hu?nh, photpho, cacbon, silic l nh?ng phi kim ho?t ??ng y?u h?n.