Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

so-gddt-vinh-phuc-de-4-mon-dia-ly-nam-2017-file-word-co-dap-an-chi-tiet

8f90646f2333e8a71c3990a4dc13c8ae
Gửi bởi: ngọc nguyễn 13 tháng 12 2018 lúc 23:59:43 | Được cập nhật: 21 giờ trước (20:13:58) Kiểu file: DOC | Lượt xem: 417 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

GD&ĐT VĨNH PHÚCỞ KH SÁT CH NG THPT QU CỀ ƯỢ ỐGIANĂM 2016 2017ỌMôn thi: LÝ 12Ị Ớ(Đ thi có 06 trang)ề Th gian làm bài: 50 phútờ (không giao )ể ềCâu 1: Nguyên nhân nào sau đây hình thành các trung tâm ít, nhi ta?ư ướA. cao hình.ộ B. Hoàn gió.ưC. gi hình và hoàn gió.ự D. ng núi.ướCâu 2: lí ph trên li ta làệ ướA. 23°23’B 8°34’B và 102°09’Đ 109°20’Đ.B. 23°23’B 8°34’B và 102°09’Đ 109°24’Đ.C. 23°20’B 8°30’B và 102°09’Đ 109°24’Đ.D. 23°23’B 8°30’B và 102°09’Đ 109°24’Đ.Câu 3: Căn vào Atlat lí Vi Nam trang 4-5, hãy cho bi nh (thành ph nào aứ ủVi Nam có ng biên gi trên li Trung Qu và Lào?ệ ườ ốA. Đi Biên.ệ B. Hòa Bình. C. Lai Châu D. La.Câu 4: vào ng li u:ự ệL ng điượ mĐ điị ng mm)ượ ưHà iộ 1676Huế 2868Thành ph Chí Minhố 1931Nh xét nào sau đây không đúng ng li trên?ớ ệA. Hu có ng nh t, Thành ph Chí Minh có ng th hai,ế ượ ượ ứHà có ng nh nh t.ộ ượ ấB. Hu có ng nh t, Hà có ng nh nh tế ượ ượ ấC. Hà có ng nh t.ộ ượ ấD. Thành ph Chí Minh có ng hố ượ Hà i.ộCâu 5: Nguyên nhân nào sau đây làm cho th ti nh xu hi vào cu mùaế ốđông mi ta?ở ướA. nh ng gió mùa mùa .Ả ưở ạB. Kh khí nh di chuy qua bi n.ố ểC. Gió mùa mùa đông di chuy trên quãng ng xa tr khi nh ng cể ườ ướ ưở ướta.D. Gió mùa mùa đông suy u.ị ếCâu 6: Khí ta có tính ch nhi là do tríậ ướ ịA. trong vùng chí tuy bán Bằ c.B. bán Nam.ằ ầC. ti giáp vùng bi ng n.ế ớD. bán Đông.ằ ầCâu 7: Nguyên nhân nào sau đây làm cho mi và Đông ch tác ngề ộm nh gió mùa Đông c?ạ ắA. cao và ng các dãy núi.ộ ướ ủB. ng các dãy núi.ướ ủC. cao và ng các dãy núi, vộ ướ trí lý.ịD. trí lý.ị ịCâu 8: Gió ph Tây Nam ch ho ng khu cơ ựA. ng ng ven bi Trung và ph nam khu Tây c.ồ ắB. ng ng Nam và Tây Nguyênồ ộC. Tây Nguyên.D. Đông Nam .ộCâu 9: ng ng ven bi mi Trung không có đi nào sau đây?ặ ểA. nghèo, nhi cát, ít phù sa sông.ấ ềB. Di tích kho ng 40 nghìn kmệ 2.C. Đu hình thành ch phù sa bi n.ợ ểD. ng ng ph nhi ngang và chia t.ồ ắCâu 10: Khoáng nào sau đây có nghĩa quan tr ng nh Bi Đông nu ta?ả ớA. .ầ B. Vàng C. Titan. D. Sa khoang.Câu 11: Vùng duyên Nam Trung nu ta là có ngh làm mu phátả ấtri vìểA. có bi khúc khu u.ờ ỷB. có th tho và kéo dài.ề ảC. có nhi cao, nhi ng, ch có sông nh ra bi n.ệ ểD. không có bão ít ch nh ng gió mùa đông c.ị ưở ắCâu 12: Căn vào Atlat lí Vi Nam trang và 7, hãy cho bi nh Vân Phong thu cứ ột nh (thành ph nào?ỉ ốA. Vũng Tàu. B. Th .ầ C. Phòng.ả D. Khánh Hòa.Câu 13: Căn vào Atlat lí Vi Nam trang 4-5, hãy cho bi nh (thành ph nào aứ ủVi Nam có di tích nh nh t?ệ ấA. Ninh.ắ B. Vĩnh Phúc. C. ng.ả ươ D. k.ắ ắCâu 14: ng nào sau đây xem là ng nghiêng hình vùng núi Tây cướ ượ ướ ắn ta?ướA. Tây đông nam.ắ B. nam.ắC. Tây đông. D. Vòng cungCâu 17: Quá trình xâm th ra nh nh ng cóự ơA. hình th p, ng n.ị ượ B. hình th p, ng nh .ị ượ ỏC. hình cao, ng nh .ị ượ D. hình cao, c, ng n.ị ườ ượ ớCâu 18: Khu có trung du ng nh ta ướ ởA. Đông Nam Bộ B. Trung .ắ ộC. rìa ng ng sông ng.ồ D. Tây Nguyên.Câu 19: Ph Bi Đông thu ch quy Vi Nam ng kho ngầ ảA. tri 2. B. 0,5 tri kmệ 2. C. tri 2D. tri kmệ 2.Câu 20: Đai nhi gió mùa trên núi mi ta có gi cao làậ ướ ộA. 600-700m 2600m.ừ B. 600-700m.ướC. 900m-1000m lừ 2600m.ế D. trên 2600m.Câu 21: Nguyên nhân nên nh ng ngày ng nóng trong mùa đông mi taạ ướlàA. gió mùa mùa đông nh khô.ạ B. gió Lào.C. gió mùa mùa đông nh m.ạ D. gió phong.Câu 22: ta ti hành công cu đi xu phát th kinh chướ ủy làếA. ch .ị B. công nông nghi p.ệC. công nghi p.ệ D. nông nghi p.ệCâu 23: Căn vào Atlat lí Vi Nam trang 4-5, hãy cho bi nh (thành ph nào aứ ủVi Nam có di tích nh t?ệ ấA. k.ắ B. Gia Lai. C. Ngh An.ệ D. Thanh Hóa.Câu 24: ki nào sau đây coi là quan tr ng trong quan qu cự ượ ướta vào năm 2007?A. Gia nh Hi các Đông Nam Á.ậ ướB. Bình th ng hóa quan Hoa Kì.ườ ớC. Là thành viên chính th ch Th ng th gi i.ứ ươ ớD. Tham gia di đàn tác kinh châu Thái Bình ng.ễ ươCâu 25: Căn vào Atlat lí Vi Nam trang 4-5, hãy cho bi nh (thành ph nào aứ ủn ta ngã ba biên gi ba Vi Nam, Lào, Campuchia?ướ ướ ệA. Lai Châu. B. Gia Lai. C. Đi Biên.ệ D. Kon Tum.Câu 26: Mi núi ta có thu nào sau đây phát tri du ch?ề ướ ịA. Có ngu nhân dào.ồ ồB. Khí nh, ít thiên tai.ậ ịC. nh quan thiên nhiên đa ng, phong phú.ả ạD. Giao thông thu i.ậ ợCâu 27: ng th ti bi nào sau đây th ng xu hi vào mùa đông mi cạ ườ ắvà Đông ta?ắ ướA. ng mù, ng mu và phùn.ươ ươ B. tuy và rào.ư ưC. đá và dông.ư D. hán và .ạ ốCâu 28: Vùng có n, phèn chi 2/3 di tích nhiên làấ ựA. ng ng sông ng.ồ ồB. các ng ng duyên Trung .ồ ộC. các ng ng duyên Nam Trung .ồ ộD. ng ng sông Long.ồ ửCâu 29: Nguyên nhân nào sau đây làm cho thiên nhiên ta khác so các cóướ ướcùng vĩ Tây Nam và Phi?ộ ắA. ta ti giáp Bi Đông.ướ ểB. Do ta xích o.ướ ạC. nh ng ch gió mùa.Ả ưở ộD. Vi Nam trong khu nhi gió mùa.ệ ẩC 30: vào ng li ệư Nhi trung bình năm vào Nam.ệ ắĐ đi mị Nhi trung bình năm (°C)ệ ộL ng Sạ 21,2Hà iộ 23,5Vinh 23,9Huế 25,1Quy Nh 26,8TP Chí Minhồ 27,1Nh xét nào sau đây đúng ng li trên?ậ ệA. Nhi trung bình năm tăng vào Nam.ệ ắB. Nhi trung bình năm không có thay i.ệ ổC. Nhi trung bình năm có thay đệ th th ng.ấ ườD. Nhi trung bình năm gi vào Nam.ệ ắCâu 31: Vùng bi có chi ng 200 lí tính ng cể ườ ra phía bi taở ướđ làượ ọA. vùng ti giáp lãnh i.ế B. vùng quy kinh .ặ ếC. lãnh i.ả D. th a.ề ịCâu 32: Cho bi :ể ồT di tích khu các th ng sông chính taự ướNh xét nào sau đây đúng bi trên?ậ ồA. th ng sông ng nh nh t.ỉ ấB. di tích các th ng sông không gi ng nhau, ba th ng sông ng, ngỉ ồNai và sông Mê Công chi di tích nh ta.ế ướC. di tích sông ng Nai nh t.ỉ ấD. di tích các th ng sông đang có thay i.ỉ ổCâu 33: Thiên nhiên vùng bi và th ta ướ không có đi nào sau đây?ặ ểA. Vùng bi di tích ph li n.ể ềB. ng bi Nam Trung ng ph ng.ườ ẳC. Th mi Trung thu p, ti giáp vùng bi sâu.ề ướD. Th phía và phía nam nông, ng.ề ộCâu 34: ng biên gi trên li ta có chi dài làườ ướ ềA. 1400 m. B. 2100 km.ầ C. 4600 km.ơ D. 1100 km.ơCâu 35: nh quan thiên nhiên tiêu bi cho ph lãnh th phía nu ta làả ớA. nhi lá ngệ B. rớ ng nhi gió mùa.ệ ớC. nhi lá kim.ệ D. ng thừ nhi khô lá kim.ệ ớCâu 36: cao trên 2600m ta có khí làỞ ướ ậA. nhi gió mùa trên núi.ậ B. ôn gió mùa trên núi.ớC. nhi gió mùa.ệ D. xích o.ạCâu 37: Tính ch khí nu ta th hi ởA. ng trung bình năm tượ 1000 1500 mm/năm độ trên 90%.ẩB. ng trung bình năm tượ 2000 2500 mm/năm độ 60 80%.ẩ ừC. lu ng mua trung bình năm tợ 1800 2000 mm/năm độ 60 80%.D. lu ng trung bình năm tợ 1500 2000 mm/năm độ trên 80%.ẩCâu 38: Cho ng li u:ả ệNhi và ng trung bình tháng Huệ ượ ếTháng II III IV VI VII VIII IX XI XII TrungbìnhnămNhi tệđộ(°C) 19,7 20,9 23,2 26,0 28,0 29,2 29,4 28,8 27,0 25,1 23,2 20,8 25,1Lu ngợm aư(mm) 161,3 62,6 47,1 51,6 82,1 116,7 95,3 104,0 473,4 795,6 580,6 297,4 2868,0Bi thích nh th hi bi trình nhi và ng Hu làể ượ ếA. bi ng.ể ườ B. bi tròn.ể ồC. bi t.ể D. bi ng.ể ườCâu 39: di tích hình núi cao trên 2000m ta so di tích toàn lãnhỉ ướ ộth làA. 87%. B. 1%. C. 90%. D. 85%.Câu 40: Nguyên nhân nào làm cho cao đai nhi gió mùa mi xu ngộ ốth mi Nam ta?ấ ướA. Mi có ng trung bình năm mi Nam.ề ượ ềB. Mi Nam có ng trung bình năm mi Bề ượ .C. Mi Nam có nhi trung bình năm mi c.ề ắD. Mi có nhi trung bình năm mi Nam.ề ề--------- ---------ẾThí sinh ng Atlat lí Vi Nam do nhà xu Giáo Vi Nam phát hành.ượ ệCán coi thi không giộ thích gì thêm.ĐÁP ÁN1 .C 2.B 3.A 4.C 5.B 6.A 7.C 8.A9.B 10.A 11 .C 12.D 13.A 14.A 15.B 16.A17.D 18.C 19.A 20.A 21.D 22.D 23.C 24.C25.D 26.C 27.A 28.D 29.D 30.A 31.B 32.B33.B 34.C 35.B 36.B 37.D 38.D 39.B 40.CH NG GI CHI TI TƯỚ ẾCâu 33:Đ ng bi Nam Trung khúc khu u, nhi vũng vườ nh => “Đ ng bi Namườ ểTrang ng phộ ng.” là không đúng=> đáp án BCâu 38.S ng năng nh ng bi đử ồBi thể ch th hi 2ợ ng có 2ố ượ khac nhau (nhi ngượm mm)ư là bi pể ợ=> Đáp án (trong đó ng th hi ng t, nhi th hi ng ng)ượ ườ--------- TẾ ---------