Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Slie bài giảng Luyện tập Trang 62

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương 7 tháng 1 2020 lúc 11:13 | Được cập nhật: 22 tháng 2 lúc 14:04 Kiểu file: PPT | Lượt xem: 282 | Lượt Download: 0 | File size: 23.814144 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

PHÒNG GIÁO DỤC& ĐÀO TẠO QUẬN BÌNH THẠNH Trường Tiểu học Thạnh Mỹ Tây NĂM HỌC : 2019 – 2020 GV: VÕ ANH ĐÀO Thứ năm, ngày 07 tháng 11 năm 2019 Toán 5– 0= 5 1– 0= 1 5–4 = 1 3–2–1= 0 4– 0= 4 5–2–1= 2 Thứ năm, ngày 07 tháng 11 năm 2019 Toán 1 Tính: Luyện tập 5 – 4 =1 4–0= 4 3–3= 0 5–5=0 4–4=0 3–1= 2 2–0= 2 2–2= 0 1–0= 1 2 Tính : Toán Luyện tập Thứ năm, ngày 07 tháng 11 năm 2019 Toán 3 Tính: 2–1–0=1 4 – 1- 3 = 0 Luyện tập 3 – 1 – 2 = 1 5 – 2 - 0= 3 4 – 0 – 2 = 2 4 – 2 - 2= 0 Luyện tập 3 = 2 5–3… 2 5 - 1… >3 4 3 - 3… < 1 0 3 – 2…= 1 1 5 Viết phép tính thích hợp: 4 - 1 = 3 Troø chôi cuûng coá: