Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Slide bài giảng Xem đồng hồ

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương 16 tháng 1 2020 lúc 10:56:21 | Được cập nhật: 8 tháng 5 lúc 10:16:15 Kiểu file: PPT | Lượt xem: 421 | Lượt Download: 2 | File size: 2.322944 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

Toán
Tiết 13 : Xem đồng hồ

11

12

1

10

11
2

9

3
8

4
7

6

5

85
giờ phút

12

1

10

11
2

9

3
8

4
7

6

5

8 15
giờ phút

12

1
2

10
9

3
8

4
7

6

5

8 30
giờ phút

8 giờ
15
phút
kim
chỉ
giờ
ởthì
vị
trí
nào?
Đồng
Đồng
hồ
hồ
chỉ
chỉ
8chỉ
8thì
giờ
giờ
5
5kim
phút
phút
thì
thì
kim
kim
chỉ
chỉ
Đồng
hồ
8
giờ
30
phút
thì
kim
30
phút
kim
chỉ
giờ
chỉ ở
8
giờ
15
phút
thì
chỉ
giờ
chỉ
số
8chỉ
8Kim
giờchỉ
30phút
phútở ng­
ư
ời
ta
còn
gọi

8
giờ

ư
ỡi.
vị trí nào?
giờ
giờ
chỉ

vị
số
trí
mấy?
nào?
giờ

vị
trí
kimsố
phút
số
mấy?
.
Kim chỉ phút nào,
chỉ vào
3. ở vị trí nào?

1

Đồng hồ chỉ mấy giờ ?
11

12

1

10

a

11
2

9

3
8

b

6

12

8

11
2

7

6

5

6 giờgiờ
15?
Mấy

12

e

11

4
6

5

7 giờ
30
Mấy
giờ?

6

5

4Mấy
giờ giờ
25 ?
phút
12

1
2

10

3
8

4
7

2

7

3

1

9

2

9

5

10

3
4

6

1

8

4
giờ giờ
10 ?
Mấy
phút

1

8

c

12

10

4
7

9

d

2
3

5

10

11

9

4 giờ
Mấy
giờ5?
phút
11

1

10

4
7

12

3

9

g

4

8
7

6

5

1 giờ 35
Mấy giờ ?

Toán
Tiết 13 : Xem đồng hồ

1

Đồng hồ chỉ mấy giờ ?
11

12

1

10

11
2

9

3
8

a

6

5

4 giờ 5
phút

1

10

11
2

9

4
7

12

b

6

5

4 giờ 10
phút

2

9

4
7

1

10

3
8

12

3
8

c

4
7

6

5

4 giờ 25
phút

VìVì
kim
giờem
chỉ biết
qua vạch
sốhồ
4; kim
phút
vạch
sao
đồng
chỉ 4
giờchỉ
10qua
phút
?
số 2

Toán
Tiết 13 : Xem đồng hồ

2

Quay kim đồng hồ để đồng hồ chỉ:
11

12

1

11
2

10

3

9

4

8
7

6

5

a) 7 giờ 5
phút

12

1

11
2

10

3

9

4

8
7

6

5

b) 6 giờ
rưỡi

12

1
2

10

3

9

4

8
7

6

5

c) 11 giờ 50
phút

Đồng
chỉ
11chỉ
giờgần
50 phút,
Quayhồ
kim
giờ
số 12;em
quay
quay
kim đồng
hồsố
như
kim phút
ở vạch
10.thế nào?

Toán
Tiết 13 : Xem đồng hồ

3

Đồng hồ chỉ mấy giờ ?
5:20

a

5
giờ 20
Mấy
phút
giờ ?

14:05

d

14
giờ 5
Mấy

12:35

9:15

b 9 giờ 15
Mấy
phút
giờ ?

17:30

e 17 giờ 30
Mấy

c

12
giờ 35
Mấy
phút
giờ ?

21:55

g 21 giờ 55
Mấy

14:05

d 14 giờ 5

14 giờ 5 phút còn gọi là
mấy giờ ?
14 giờ 5 phút còn gọi là 2 giờ
5 phút chiều.

phút

21:55

g

21 giê 55
phót

21 giờ 55 phút còn gọi
là mấy giờ ?
21 giờ 55 phút còn gọi là 9 giờ
55 phút tối.

4

Vào buổi chiều 2 đồng hồ nào chỉ cùng
thời gian thời gian ?
11

12

1

10

16:00

2

9
8

a

b
11

12

9

6

5

13:25

3
8

d

7

c
11

2

4
6

4

1

10

7

16:30

3

5

12

1
2

10
9

3
8

e

4
7

6

g
Đồng hồ A và đồng hồ B chỉ cùng
thời gian là 4 giờ chiều.
Đồng hồ C và đồng hồ G chỉ cùng thời
gian là 4 giờ 30 phút chiều.
Đồng hồ D và đồng hồ E cùng chỉ 1 giờ

5

2

1
11

12

1

11
2

10
9

3
8

4
7

6

5

2 giờ đúng

12

3
11

1
2

10
9

3
8

4
7

6

5

4 giờ 35 phút

12

1
2

10
9

3
8

4
7

6

5

6 giờ 25 phút