Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Slide bài giảng Thực hành xem lịch

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương 14 tháng 1 2020 lúc 11:27:51 | Được cập nhật: hôm kia lúc 16:11:18 Kiểu file: PPT | Lượt xem: 397 | Lượt Download: 1 | File size: 2.369024 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

TOÁN Kiểm tra bài cũ: Ngày, tháng Thø hai 1 2 3 10 17 24 31 Thø ba 4 11 18 18 25 Thø t­ 5 12 19 26 Thø n¨m Thø s¸u Thø b¶y Chñ nhËt 1 2 6 7 8 9 13 14 15 16 20 21 22 23 27 28 29 30 Ngày 18 tháng 12 là ngày thứ mấy? Thø hai 1 2 Thø ba Thø t­ Thø n¨m Thø s¸u Thø b¶y Chñ nhËt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 15 16 10 11 12 13 14 15 22 23 17 18 19 20 21 22 29 30 24 25 26 27 28 29 31 Trong tháng 12 có mấy ngày thứ bảy? Đó là những ngày nào? Thø hai 1 2 Thø ba 3 4 10 11 17 18 24 25 31 Thø t­ Thø n¨m Thø s¸u Thø b¶y Chñ CHỦ nhËt NHẬT 1 2 5 6 7 8 9 12 13 14 15 16 19 20 21 22 23 26 27 28 29 30 Ngày cuối cùng của tháng 12 là thứ mấy? TOÁN Thực hành xem lịch Thø hai 5 1 Thø ba 6 Thø t­ 7 Thø n¨m Thø s¸u Thø b¶y 1 2 3 8 9 10 16 17 Chñ nhËt 4 11 14 12 13 15 18 21 22 23 24 25 1920 27 28 29 30 31 26 Bài 1. Nêu các ngày còn thiếu trong tờ lịch tháng 1? 1 Thø hai Thø ba 1 2 Thø t­ Thø n¨m 3 4 Thø s¸u Thø b¶y Chñ nhËt 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Tháng 1 có 31 ngày. Bài 2. Đây là tờ lịch tháng 4. Thø hai Thø ba Thø t­ Thø n¨m Thø s¸u Thø b¶y Chñ nhËt 1 4 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Tháng 4 có 30 ngày. Bài 2. Đây là tờ lịch tháng 4. Thø hai Thø ba Thø t­ Thø n¨m Thø s¸u Thø b¶y Chñ nhËt 1 4 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Các ngày thứ sáu trong tháng 4 là các ngày nào? Bài 2. Đây là tờ lịch tháng 4. Thø hai Thø ba Thø t­ Thø n¨m Thø s¸u Thø b¶y Chñ nhËt 1 4 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Thứ ba tuần này là ngày 20 tháng 4. Thứ ba tuần trước là ngày nào? Thứ ba tuần sau là ngày nào? Bài 2. Đây là tờ lịch tháng 4. Thø hai Thø ba Thø t­ Thø n¨m Thø s¸u Thø b¶y Chñ nhËt 1 4 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 - Ngày phóng4miền Nam, NgàyGiải 30 tháng là ngày thứthống mấy?nhất đất nước Thø năm, ngµy 20 th¸ng 12 n¨m 2012 To¸n Thùc hµnh xem lÞch Bạn hãy cho biết ngày sau là ngày bao nhiêu, chỉ trên tờ lịch năm 2012 và cho biết ngày đó vào thứ mấy? THỨ HAI 12 THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU THỨ BẢY CHỦ NHẬT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Ngày 22 tháng 12 THỨ HAI 12 THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU THỨ BẢY CHỦ NHẬT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 25 26 27 28 29 30 31 Ngày 25 tháng 12 Trò chơi: Ai nhanh ai giỏi Em hãy trả lời những ngày lễ được viết trong phiếu là ngày bao nhiêu, tháng nào và chỉ trên tờ lịch tháng