Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Slide bài giảng Phép cộng trong phạm vi 9

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương 6 tháng 1 2020 lúc 14:08 | Được cập nhật: 21 tháng 2 lúc 19:10 Kiểu file: PPT | Lượt xem: 309 | Lượt Download: 0 | File size: 2.245632 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

Thứ năm ngày 4 tháng 12 năm 2019

Toán
Phép cộng trong phạm vi 9

8 + 1 =9

1+8=9

7+2=9

2+7=9

6+3=9

3 + 6 =9

5+4= 9

4 + 5 =9

Thứ năm ngày 5 tháng 12 năm 2019

Toán
Phép cộng trong phạm vi 9

8 + 1 =9
7+2=9
6+3=9
5+4=9

1+8=
2+7=
3+6=
4+5=

9
9
9
9

Thứ năm ngày 5 tháng 12 năm 2019

Toán
Phép cộng trong phạm vi 9

1

Tính:
Tổ 2

Tổ 1
+

1
8
9

3
+5
8

4

+5
9

Tổ 3

7

+2
9

6
+
3
9

3

+

4
7

Thứ năm ngày 5 tháng 12 năm2019

Toán
Phép cộng trong phạm vi 9

Bài 2: Tính
2+7=9
0+9= 9
8–5= 3

4+5= 9
4+4= 8
7–4= 3

8+1= 9
5+2= 7
6-1 = 5

Thứ năm ngày 4 tháng 12 năm 2019

Toán
Phép cộng trong phạm vi 9

Bài 3: Tính
4+5= 9

1+8= 9

9

9

4+1+4=
4+2+3=

9

1+2+6=
1+5+3=

9

Bài 4: Viết phép tính thích hợp:

a)

b)

Bài 4: Viết phép tính thích hợp:

a)

8

+ 1

7

+

=

9

b)

2

=

9

Thứ năm ngày 5 tháng 12 năm 2019
Toán
Phép cộng trong phạm vi 9

1
2
3
4

+
+
+
+

8
7
6
5

=9
=9
=9
=9

8 + 1 =9
7 + 2 =9
6 + 3 =9
5+4=

9