Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Slide bài giảng Luyện tập Trang 102

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương 15 tháng 1 2020 lúc 17:10:34 | Được cập nhật: 23 tháng 1 lúc 18:47:17 Kiểu file: PPT | Lượt xem: 392 | Lượt Download: 1 | File size: 0.56064 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

Toán Luyện tập Bài 1: Tính nhẩm a)5 x 3 = 5x4= 5x5= 5x8= 5x7= 5x6= 5x2= 5x9= 5 x 10 = b)2 x 5 = 5x2= 5x3= 3x5= 5x4= 4x5= Bài 2: Tính (theo mẫu): Mẫu: 5 x 4 – 9 = 20 - 9 = a)5 x 7 – 15 = b)5 x 8 – 20 = c)5 x 10 – 28 = 11 Bài 3: Mỗi ngày Liên học 5 giờ, mỗi tuần lễ Liên học 5 ngày. Hỏi mỗi tuần lễ Liên học bao nhiêu giờ? Giải : Tóm tắt : Một tuần lễ Liên đi học số 1ngày học : 5 giờ giờ là: 5 ngày học: :…giờ? 5 x 4 = 20 ( ngày ) Đáp số : 20 ngày Bài 4: Mỗi can đựng được 5 lít dầu. Hỏi 10 can như thế đựng được bao nhiêu lí dầu? Tóm tắt : 1can : 5 lít 10 can :…lít? Giải : 10 can đựng được số lít dầu là: 5 x 10 = 50 ( lít dầu ) Đáp số : 50 lít dầu Bài 5: Số? 25 ..... a) 5; 10; 15; 20;.....; 30 . 17 ..... 25 . b) 5; 8; 11; 14; .....; Câu 1: 5 x 6 được viết thành tổng nào? A. 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 A. B. 6 + 6 + 6 + 6 + 6 C. 5 x 5 x 5 x 5 x 5 3 5 4 1 2 Câu 1: Kết quả biểu thức 5 x 7 – 18 là: A. 7 B. B. 17 C. 35 5 4 3 2 1 Câu 1: Cô giáo mua 3 hộp bút chì, mỗi hộp có 5 cái. Hỏi cô mua tất cả baonhiêu cái bút chì? Cách giải nào đúng? A. 3 x 5 = 15 (cái bút chì) B. 3 + 5 = 8 (cái bút chì) C. 5 x 3 = 15 (cái bút chì) C. 1 4 5 3 2