Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Slide bài giảng Luyện tập chung Trang 25

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương 7 tháng 1 2020 lúc 10:53:07 | Được cập nhật: 13 giờ trước (18:29:11) Kiểu file: PPT | Lượt xem: 412 | Lượt Download: 0 | File size: 1.02656 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

MÔN : TOÁN BÀI : LUYỆN TẬP CHUNG Líp 1 Thứ Sáu ngày 15 tháng 12 năm 2017 Toán TÝnh: 10 + 0 10 = 10 – 4 =6 Thứ Sáu ngày 15 tháng 12 năm 2017 Toán Bài: Luyện tập chung Bµi 1: ViÕt sè thÝch hîp (theo mÉu) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Thứ Sáu ngày 15 tháng 12 năm 2017 Toán Bài: Luyện tập chung Bµi 2: §äc c¸c sè tõ 0 ®Õn 10, tõ 10 ®Õn 0. C¸c sè tõ 0 ®Õn 10: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C¸c sè tõ 10 ®Õn 0: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Thứ Sáu ngày 15 tháng 12 năm 2017 Toán Bài: Luyện tập chung Bµi 3. TÝnh: +2 + 7 - 4 + 5 - 2 4 9 10 - + 0 4 - 1 3 Thứ Sáu ngày 15 tháng 12 năm 2017 Toán Bài: Luyện tập chung Bµi 4: Sè ? 8 6 -3 +4 5 10 +4 -8 9 2 Thứ Sáu ngày 15 tháng 12 năm 2017 Toán Bài: Luyện tập chung Bµi 5. ViÕt phÐp tÝnh thÝch hîp: a) Cã : 5 qu¶ Thªm : 3 qu¶ Cã tÊt c¶ : … qu¶ ? 5 + 3 = 8 b) Cã Bít bi Cßn : 7 viªn bi : 3 viªn :… viªn bi ? 7 - 3 = 4 Thứ Sáu ngày 15 tháng 12 năm 2017 Toán Bài: Luyện tập chung Đọc các số từ 0 đến 10 Trong các số từ 0 đến 10 số bé nhất là số mấy? Trong các số từ 0 đến 10 số lớn nhất là số mấy? kÝnh chóc c¸c thÇy, c« gi¸o m¹nh kháe – h¹nh phóc. Chóc c¸c em häc sinh ch¨m ngoan – häc giái