Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Slide bài giảng Hình tròn, tâm, đường kính, bán kính

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương 16 tháng 1 2020 lúc 14:10 | Được cập nhật: 25 tháng 2 lúc 12:53 Kiểu file: PPT | Lượt xem: 359 | Lượt Download: 1 | File size: 1.577984 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

Thứ ba ngày 29 tháng 1 năm 2019 Toán: HÌNH TRÒN, TÂM, ĐƯỜNG KÍNH, BÁN KÍNH Thứ ba ngày 29 tháng 1 năm 2019 Toán: Hình tròn, tâm, đường kính, bán kính A B M Hình tam giác ABC I C Q N Hình tứ giác MNPQ E G I H P Hình chữ nhật EGHI K O M Hình vuông IKLM L Hình tròn Thứ ba ngày 29 tháng 1 năm 2019 Toán: Hình tròn, tâm, đường kính, bán kính 1/ Giới thiệu hình tròn M A O Hình tròn tâm O B Bán kính OM Đường kính AB Thứ ba ngày 29 tháng 1 năm 2019 Toán: Hình tròn, tâm, đường kính, bán kính M A . O B Hình troøn taâm O Baùn kính OM Ñöôøng kính AB Nhaän xeùt: Trong moät hình troøn * Taâm O laø trung ñieåm cuûa ñöôøng kính AB. Thứ ba ngày 29 tháng 1 năm 2019 Toán: Hình tròn, tâm, đường kính, bán kính 2/ Vẽ hình tròn: Giới thiệu dụng cụ vẽ hình tròn: Compa . 2cm 2cm 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 Thứ ba ngày 29 tháng 1 năm 2019 Toán: Hình tròn, tâm, đường kính, bán kính Luyện tập: Bài 1: Nêu tên bán kính, đường kính có trong mỗi hình tròn. P M Bán kính :OM, ON, OP, OQ O N Đường kính : PQ, MN Thứ ba ngày 29 tháng 1 năm 2019 Toán: Hình tròn, tâm, đường kính, bán kính Bài 1: Nêu tên bán kính, đường kính có trong mỗi hình tròn. C A Bán kính :OA, OB. O I D B Đường kính : AB Thứ ba ngày 29 tháng 1 năm 2019 Toán: Hình tròn, tâm, đường kính, bán kính Bài 2: Em hãy vẽ hình tròn có: a/ Tâm O bán kính 2 cm; b/ Tâm I bán kính 3 cm. Thứ ba ngày 29 tháng 1 năm 2019 Toán: Hình tròn, tâm, đường kính, bán kính Bài 2: Em hãy vẽ hình tròn có: a/ Tâm O bán kính 2 cm; . O 2cm 0 1 2 3 4 5 b/ Tâm I bán kính 3 cm. .I 0 3c m 1 2 3 4 5 Thứ ba ngày 29 tháng 1 năm 2019 Toán: Hình tròn, tâm, đường kính, bán kính Bài 3: a.Veõ baùn kính OM, ñöôøng kính CD trong hình troøn sau: b. Câu nào đúng câu nào sai? . O - Ñoä daøi ñoaïn thaúng OC daøi hôn ñoaïn thaúng OD. - Ñoä daøi ñoaïn thaúng OC ngaén hôn ñoä daøi ñoaïn thaúng OM. - Ñoä daøi ñoaïn thaúng OC