Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Slide bài giảng Giải toán có lời văn

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương 6 tháng 1 2020 lúc 14:51 | Được cập nhật: 23 tháng 2 lúc 19:12 Kiểu file: PPT | Lượt xem: 282 | Lượt Download: 0 | File size: 2.858496 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

Kiểm tra bài cũ Bài toán Có 1 gà mẹ và 7 gà con tất cả bao nhiêu con gà? HỏiCó ................................ Bài toán Mẹ may được 5 cái áo. Dì may được 4 cái áo. mẹ và dì may được tất cả bao nhiêu cái áo? Hỏi ................................................................ Có 4 con ong đang hút mật, thêm 1 con ong bay tới. Hỏi có tất cả bao nhiêu con ong? Bài toán: Nhà An có 5 con gà, mẹ mua thêm 4 con gà. Hỏi nhà An có tất cả mấy con gà? Có Thêm Tóm tắt : 5 con gà : 4 con gà Có tất cả : ... Con gà? Bài giải Nhà An có tất cả là: 5 + 4 = 9 (con gà) Đáp số: 9 con gà Bài 1: An có 4 quả bóng, Bình có 3 quả bóng. Hỏi cả hai bạn có mấy quả bóng? Toùm taét An có Bình có : ... quả bóng 4 3 quả bóng : ... Cả hai bạn có : .... quả bóng? Baøi giải Cả hai bạn có: 4… + 3 = 7… (quả boùng Đaùp7số: … quả boùng Bài 2: Lúc đầu tổ em có 6 bạn, sau đó có thêm 3 bạn nữa. Hỏi tổ em có tất cả mấy bạn? Tóm tắt 6 : ... Có Thêm : 3 ... Có tất cả : ... bạn bạn bạn? Bài giải Tổ em có tất cả là: 6 + 3 = 9 (bạn) Đáp số: 9 bạn Bài 3. Đàn vịt có 5 con ở dưới ao và 4 con ở trên bờ. Hỏi đàn vịt có tất cả mấy con? Tóm tắt 5 con vịt Dưới ao : ... 4 con vịt Trên bờ : ... Có tất cả : ... con vịt ? Bài giải Đàn vịt có tất cả là: 5 + 4 = 9 (con vịt) Đáp số: 9 con vịt