Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Slide bài giảng Các Bài giảng khác thuộc Chương trình Toán 2

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương 15 tháng 1 2020 lúc 10:29:26 | Được cập nhật: 1 tháng 4 lúc 9:27:41 Kiểu file: PPT | Lượt xem: 366 | Lượt Download: 0 | File size: 3.070976 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

(Tiết 1) A: Hoạt động cơ bản Hoạt động 1: tổ chức trò chơi : Truyền điện Hoạt động 1: Tổ chức trò chơi “ Truyền điện ’’ Hoạt động 2: Thảo luận cách thực hiện phép tính 36+15 36 + 15 = ? 36 +15 5 1 36 + 15 = 51 ? *6 cộng 5 bằng 11, viết 1, nhớ 1 1. * 3 cộng 1 bằng 4, thêm 1 bằng 5,viết 5. Muốn thực hiện phép cộng có nhớ dạng 36 +15 ta làm thế nào? Ghi nhớ - Viết số nọ dưới số kia, sao cho hàng đơn vị thẳng cột hàng đơn vị, hàng chục thẳng cột hàng chục. - Vận dụng bảng cộng 6 cộng với một số rồi tính từ phải sang trái và nhớ 1 sang tổng các số chục. Hoạt động 3: Thảo luận cách thực hiện phép tính 26+5 Cách thực hiện phép tính 26+5 26 + 5 = ? 31