Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Slide bài giảng Bảng chia 6

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương 16 tháng 1 2020 lúc 11:01:01 | Được cập nhật: 6 giờ trước (14:26:37) Kiểu file: PPT | Lượt xem: 433 | Lượt Download: 6 | File size: 6.160896 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

6 x 3 = 18 18 : 6 = Có 3 tấm bìa, -mỗi Vậytấm có bìa 18 có 6 chấm tròn chia chấm tròn. Vậy đều mỗi ô vuông có tất cả có bao 6nhiêu chấmchấm tròn. Muốn biết có tròn? Làm phép mấy ô vuông ta tính gì? làm phép tính gì? 6 x 3 = 18 18 : 6 = 3 6 x 3 = 18 18 : 6 = 3 6 x 1 =6 6 x 2 = 12 6 x 3 = 18 6 x 4 = 24 6 x 5 = 30 6 x 6 = 36 6 x 7 = 42 6 x 8 = 48 6 x 9 = 54 6 x10= 60 6:6=1 12 : 6 = 2 18 : 6 = 3 24 : 6 = 4 30 : 6 = 5 36 : 6 = 6 42 : 6 = 7 48 : 6 = 8 54 : 6 = 9 60 : 6 = 10 6 x 3 = 18 18 : 6 = 3 18 : 3 = 6 6 x 1 =6 6 x 2 = 12 6 x 3 = 18 6 x 4 = 24 6 x 5 = 30 6 x 6 = 36 6 x 7 = 42 6 x 8 = 48 6 x 9 = 54 6 x10= 60 6 : 6 = 1 12 : 6 = 2 18 : 6 = 3 24 : 6 = 4 30 : 6 = 5 36 : 6 = 6 42 : 6 = 7 48 : 6 = 8 54 : 6 = 9 60 : 6 = 10 Toán Bảng chia 6 6 x 3 = 18 18 : 6 = 3 18 : 3 = 6 6 x 1 =6 6 x 2 = 12 6 x 3 = 18 6 x 4 = 24 6 x 5 = 30 6 x 6 = 36 6 x 7 = 42 6 x 8 = 48 6 x 9 = 54 6 x10= 60 6 : 6 = 1 12 : 6 = 2 18 : 6 = 3 24 : 6 = 4 30 : 6 = 5 36 : 6 = 6 42 : 6 = 7 48 : 6 = 8 54 : 6 = 9 60 : 6 = 10 Toán Bảng chia 6 6 x 3 = 18 18 : 6 = 3 6 x 1 =6 6 x 2 = 12 6 x 3 = 18 6 x 4 = 24 6 x 5 = 30 6 x 6 = 36 6 x 7 = 42 6 x 8 = 48 6 x 9 = 54 6 x10= 60 6 : 6 = 1 12 : 6 = 2 18 : 6 = 3 24 : 6 = 4 30 : 6 = 5 36 : 6 = 6 42 : 6 = 7 48 : 6 = 8 54 : 6 = 9 60 : 6 = 10 Bài 1: Tính nhẩm a) 6 : 6 = 1 42 : 6 = 7 18 : 6 = 3 30 : 6 = 5 12 : 6 = 2 54 : 6 = 9 48 : 6 = 8 30 : 5 = 6 b) 6 x 3 = 18 6 x 2 = 12 6 x 6 = 36 6x1= 6 12 : 6 = 2 36 : 6 = 6 6:6= 1 18 : 6 = 3 Bài 2: Tính nhẩm 6 x 4 = 24 6 x 3 = 18 6 x 5 = 30 24 : 6 = 4 18 : 6 = 3 30 : 6 = 5 24 : 4 = 6 18 : 3 = 6 30 : 5 = 6 6 x 2 = 12 12 : 6 = 2 12 : 2 = 6 - Em có nhận xét gì về mối quan hệ của phép nhân và phép chia ở bài tập 2. * Từ phép nhân, khi ta lấy tích chia cho thừa số này thì được thừa số kia. Bài 3: a) Có 48 quyển vở chia đều cho 6 bạn. Hỏi mỗi bạn được mấy quyển vở? Tóm tắt 6 bạn : 48 quyển vở Mỗi bạn : ... quyển vở? Bài giải: Mỗi bạn có số quyển vở là: 48 : 6 = 8 (quyển vở) Đáp số: 8 quyển vở Bài 3: b) Có 48 quyển vở chia đều cho các bạn, mỗi bạn 6 quyển vở . Hỏi có bao nhiêu bạn được nhận vở? Tóm tắt Có : 48 quyển vở Mỗi bạn : 6 quyển vở Có : ... bạn? Bài giải: Số bạn được nhận vở là: 48 : 6 = 8 (bạn) Đáp số: 8 bạn Nhận xét về phép tính và đơn vị của 2 bài toán: a) Có 48 quyển vở chia đều cho 6 b) Có 48 quyển vở chia đều cho các bạn. Hỏi mỗi bạn được mấy bạn, mỗi bạn 6 quyển vở . Hỏi có quyển vở? bao nhiêu bạn được nhận vở? Bài giải: Mỗi bạn có số quyển vở là: 48 : 6 = 8 (quyển vở) Đáp số: 8 quyển vở Bài giải: Số bạn được nhận vở là: 48 : 6 = 8 (bạn) Đáp số: 8 bạn Toán Bảng chia 6 2 1 48 : 6 = 8 4 6:6= 18 : 6 = 3 3 5 1 24 : 6 = 4 36 : 6 = 6 6 54 : 6 = 9