Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Sinh học 12 bài 36: Quần thể sinh vật và mối quan hệ giữa các cá thể trong quần thể

bceaf6d15eea8e69cdacd4c0a0b358a8
Gửi bởi: Phạm Thị Linh 8 tháng 4 2018 lúc 3:27:40 | Được cập nhật: 30 tháng 4 lúc 21:02:31 Kiểu file: DOCX | Lượt xem: 472 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

Sinh 12 bài 36: Qu th sinh và quan gi các cá th trong qu thọ ểTóm lý thuy qu th sinh và quan gi các cá th trong qu thắ ể1. Qu th sinh và quá trình hình thành qu thầ ểa. Khái ni qu thệ ể* Qu th sinh là các cá th trong cùng loài, cùng sinh ng trong tầ ộkho ng không gian xác nh, vào th đi nh nh. Các cá th trong qu th cóả ểkh năng giao ph do nhau sinh thành nh ng th i.ả ớ* Ví :ụ Các cá th sau đây là qu th :ậ ể Trâu khu Yokđônở ồ Sen trong mầ Qu th ng nầ ằDOC24.VN 1b. Quá trình hình thành qu thầ ểĐ tiên nh ng cá th cùng loài môi tr ng ng i; nh ng cá th nào không thíchầ ườ ểnghi đi ki ng tiêu di hay di khác. Nh ng cá th còn iớ ạs bó ch ch nhau thông qua các quan sinh thái, thành qu nẽ ầth nh, thích nghi đi ki ngo nh.ể ả2. Các quan gi các cá th trong qu thố ểa. Quan trệ ợ Là quan gi các cá th cùng loài tr nhau trong các ho ng ộs ng nh tìm th ăn, ch ng thù, sinh n... cho qu th thích nghi iố ớmôi tr ng ng.ườ ố Quan tr cho qu th nh, khai thác đa ngu ồs ng môi tr ng, tăng kh năng ng sót và sinh cá th .ố ườ ể Ví :ụo Báo tr nhau săn iỗ ồo tr cùng loài th tỗ ậDOC24.VN 2b. Quan nh tranhệ ạ Xu hi khi các cá th tranh giành nhau th ăn, ánh sáng và các ngu ồs ng khác, con tranh giành con cái... Nh có nh tranh mà ng và phân ượ ựb các cá th trong qu th duy trì phù p, và ạphát tri qu th .ể ể Ví :ụo nh tranh th ănạ ứo nh tranh ánh sáng th tạ ậDOC24.VN 3c. nghĩa các quan trong qu thủ ể Quan tr và nh tranh trong qu th là các đi thích nghi sinh ủv môi tr ng ng, và phát tri ng th nh:ậ ườ ị Quan tr mang ích cho các cá th các cá th khai thác ượ ưngu ng môi tr ng, các con non chăm sóc n, ch ng ch ườ ượ ọv đi ki nhiên và tránh thù n,... Nh đó mà kh ảnăng ng sót và sinh nh ng cá th n.ố ơ Nh có nh tranh mà ng và phân các cá th trong qu th duy ượ ểtrì phù giúp cho loài phát tri nh. nh tranh gi các cá th nở ẫt th ng th các cá th kh và đào th các cá th u, nên thúc quá ẩtrình ch nhiên.ọ ựDOC24.VN 4Bài pậ qu th sinh và quan gi các cá th trong qu thầ ểCâu 1. Hãy nêu các ví quan tr và quan nh tranh gi các cá th trongụ ểqu th sao nói quan tr và nh tranh trong qu th là các đi thíchầ ểnghi sinh môi tr ng ng, giúp cho qu th và phát tri nh?ủ ườ ịTr i:ả ờVí quan tr gi các cá th trong qu th :ụ ể Các cá th trong đàn ki tr nhau ki th ăn, khi con phát hi có ồthì báo tin cho các cá th khác cùng tr tha .ẽ ổ Các loài chim di khi bay nh ng ch ng ng dài chúng luôn bay theo hình ch ườ ữV và con bay tiên là con kho nh t, các con nh bay sau c.ầ ứVí quan nh tranh gi các cá th trong qu th :ụ ể Các con nh tranh nhau giành qu hình thành khu ngổ ố(lãnh th khác nhau.ổ Các con cá con ra đã nh tranh nhau, con nào ra tr ăn phôi ướ ẽnon hay tr ng ch ng. Các con cá khi thi th ăn cũng ăn các ẽcon khác nh n.ỏ ơQuan tr và nh tranh trong qu th là các đi thích nghi sinhệ ủv môi tr ng ng, và phát tri ng th nh:ậ ườ ị Quan tr giúp các cá th trong qu th khai thác ngu ng ủmôi tr ng, các con non chăm sóc n, ch ng ch đi ki tườ ượ ấl nhiên và tránh thù n,... Nh đó mà kh năng ng sót và sinhợ ốs các cá th n.ả ơ Nh có nh tranh mà ng và phân các cá th trong qu th duy ượ ểtrì phù giúp cho loài phát tri nh. nh tranh giũa các cá th nở ẫt th ng th các cá th kh và đào th các cá th n, nên thúc ẩquá trình CLTN.Câu Các cá th đàn bò ng trung nhau bi hi quan nào trong ệqu th ng đàn ng mang cho qu th nh ng ích gì?ầ ợTr i:ả ờ Đàn bò ng trung bi hi quan tr trong qu th nh đó bòừ ờr ng nh giác thù rình xung quanh và ch ng chúng n.ừ ơ ng đàn ng đem cho chúng nh ng ích sau:ố ợo Vi tìm i, tìm và ch ng thù hi qu n. Chim ki ăn ếtheo đàn tìm th th ăn đi riêng các con trong đàn kích thích nhau tìmễ ẻm i, báo hi cho nhau có nhi th ăn, thông báo cho nhau khi có thù... ẻCũng nh con ng khi ng chung, làm vi theo nhóm thì hi qu công vi ườ ệs tăng nhi u.ẽ ềo Ngoài ra, khi ng thành đàn kh năng tìm con và con cái ẽd dàng n, cho sinh thu i.ễ ợo Trong đàn có phân chia ng p, nh ng cá th thu ng ẳc trên (con đàn) luôn chi th so các cá th còn i, phân chia ựnày giúp các cá th trong đàn nh ng nh nhau, tránh gây th ng tích. ườ ươ ựch huy con đàn giúp đàn có tính ch và vì thêm ph ứm nh ch ng thù, nh ng con non n.ạ ượ ơTr nghi qu th sinh và quan gi các cá th trong qu thắ ểCâu 1: Quan tr gi các cá th trong nhóm các cây ch đàn có nghĩaệ ạA. Các cây vào nhau nên hút nhi và mu khoángự ượ ướ ốB. Có tác ng ch cátụ ắDOC24.VN 5C. Giúp cây sinh tr ng phát tri nhanhưở ểD. Các cây vào nhau nên ch ng gió bãoự ượCâu 2: Nguyên nhân ch tranh cùng loài làủ ấA. Do có cùng nhu ngầ ốB. Do ch ng đi ki iố ợC. Do caoậ ộD. Do đi ki ng thay iề ổCâu 3: Ch /c thích đi vào ch tr ng trong câu sau:ọ ố"Nh có nh tranh mà ng và phân ..... trong qu th duy trì đờ ượ ộphù p, và phát tri qu th "ợ ểA. Các loàiB. Các nòiC. Các thứD. Các cá thểCâu 4: Quan gi các cá th trong qu th bao mệ ồA. Quan tr quan chệ ịB. Quan tr quan nh tranhệ ạC. Quan tác, quan sinhệ ộD. Quan ng sinh, quan chệ ịCâu 5: đi nào sau đâyặ không đúng khái ni qu th ?ớ ểA. Có kh năng sinh thành nh ng th iả ớB. Qu th là các cá th khác loàiầ ểC. Qu th là các cá th cùng loàiầ ểD. Cùng sinh ng trong kho ng không gian xác nh, vào th đi nh nhố ịCâu 6: nào đâyướ không ph iả là đích quan tr gi các cá th trong ểqu thầ ểA. Làm cân ng ng cá th trong qu thằ ượ ểB. Khai thác ngu ng môi tr ngượ ườC. Làm tăng kh năng ng sót và sinh các cá th trong qu thả ểD. cho qu th cách nhả ịCâu 7: Đi nào sau đâyề không đúng vai trò quan tr ?ớ ợA. Làm tăng kh năng ng sót và sinh các cá thả ểB. cho qu th nhả ịC. Khai thác ngu ng môi tr ngố ườD. ngu dinh ng cho qu thạ ưỡ ểCâu 8: cách li nhiên gi các cá th cùng loài có nghĩaự ểA. Ngăn ng gia tăng ng cá thừ ượ ểB. Gi nh tranh th ăn, ngăn ng gia tăng ng cá th ượ ạch tiêu th ănế ứC. ch tiêu th ănạ ứD. Gi nh tranh th ăn, ởCâu 9: quan gi các cá th trong qu th bao mố ồA. Quan tr và quan nh tranhệ ạB. Quan tr và quan chệ ịC. Quan tr và ch nhi mệ ễD. Quan tác và quan nh tranhệ ạCâu 10 nào sau đây là quan tr ngọ nh tấ trong khái ni qu th ?ệ ểA. Qu th có kh năng sinh thành nh ng th iầ ớB. Các cá th trong qu th cùng th đi nh nhể ịDOC24.VN 6C. Qu th sinh là các cá th trong cùng loàiầ ộD. Các cá th trong qu th cùng sinh ng trong kho ng không gian xác nhể ịDOC24.VN