Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

SÁCH LỊCH SỬ 10

951d175f0f146b3ba7fa1c696f0d9fab
Gửi bởi: Võ Hoàng 25 tháng 1 2018 lúc 23:40 | Được cập nhật: 21 tháng 2 lúc 0:49 Kiểu file: DOC | Lượt xem: 308 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

Detected invalid UTF-8 for field path "$set.content":

GiI THIU cc thi
chn hc sinh gii
ca cc trng thpt chuyn vng duyn hI & ng bng bc b
mn
LCH S 10li ni u
Nhi?u n?m tr? l?i ?y, h?i cc tr??ng THPT chuyn tr?c thu?c cc S? Gio d?c v ?o t?o c?a cc t?nh - thnh ph? v tr?c thu?c cc tr??ng ??i h?c vng Duyn h?i & ??ng b?ng B?c b? t? ch?c k? thi ch?n h?c sinh gi?i cho h?c sinh cc kh?i chuyn l?p 10 v l?p 11 ? cc mn h?c nh?: Ton, V?t l, Ho h?c, Sinh h?c, Ng? V?n, Ngo?i ng?, L?ch s?, ??a l, Tin h?c. V?i nh?ng mn h?c nh?: Ton h?c, V?t l, Ho h?c, Ng? V?n hay Ngo?i ng? th t? tr??c t?i nay trn th? tr??ng sch ? c r?t nhi?u ??u sch d?ng "tuy?n t?p hay tuy?n ch?n" cc ?? thi h?c sinh gi?i cc c?p, nh?ng v?i b? mn L?ch s? th ??u sch d?ng ny l?i r?t hi?m. Do v?y cu?n sch "Gi?i thi?u cc ?? thi ch?n h?c sinh gi?i c?a cc tr??ng THPT chuyn vng Duyn h?i & ??ng b?ng B?c b? - mn L?ch s? 10" ???c tuy?n ch?n, bin so?n v xu?t b?n nh?m m?c ?ch:
- Gip cho h?c sinh v gio vin gi?ng d?y b? mn L?ch s? c?p THPT c ???c cch nhn chnh xc v ton di?n v? xu h??ng ra ?? thi mn L?ch s? trong k? thi ch?n h?c sinh gi?i kh?i l?p 10 tr??ng THPT chuyn c?a cc t?nh - thnh ph? v tr?c thu?c cc tr??ng ??i h?c vng Duyn h?i & ??ng b?ng B?c b?.
- Gip cho h?c sinh v gio vin gi?ng d?y b? mn L?ch s? c?p THPT c thm ???c ngu?n t? li?u tham kh?o h?u ch trong qu trnh h?c t?p v gi?ng d?y. Qua ? gp ph?n vo vi?c nng cao ch?t l??ng d?y v h?c b? mn, ??t k?t qu? cao trong cc k? thi ch?n h?c sinh gi?i c?p t?nh, c?p khu v?c v c?p Qu?c gia.
Cu?n sch ny c 76 ?? thi, g?m ?? thi chnh th?c v ?? thi ?? xu?t cho k thi ch?n h?c sinh gi?i cc tr??ng THPT chuyn vng Duyn h?i & ??ng b?ng B?c b? - mn L?ch s? 10, cc ?? thi ???c ch?n l?c v s?p x?p theo t?ng n?m h?c, t? n?m h?c 2011 - 2012 ??n n?m h?c 2015 - 2016. Cc ?? thi trong cu?n sch ny ???c cc tc gi? s?u t?m, ch?n l?c t? nhi?u knh khc nhau nh? t? b?n b, ??ng nghi?p, t? Website c?a cc S? gio d?c - ?o t?o, t? trang http:// www. dethi.violet.vn v nhi?u Website c uy tn khc. Trong cu?n sch ny, h?u h?t cc ?? thi c ?p n v h??ng d?n ch?m chi ti?t, nh?ng c?ng c m?t vi ?? thi khng ?p n v h??ng d?n ch?m. V?i nh?ng ?? thi c ?p n v h??ng d?n ch?m, cc tc gi? gi? nguyn v?n ?p n v thang ?i?m ?? cc em h?c sinh v qu th?y c c th? th?y v v?n d?ng ???c cch tr? l?i v cho ?i?m ??i v?i m?i ??n v? ki?n th?c trong ?? thi. V?i nh?ng ?? thi khng c ?p n th cc em h?c sinh v qu th?y c c th? t? gi?i ?? c?ng c? ki?n th?c, rn luy?n k? n?ng v ph??ng php gi?i.
V?i vai tr l nh?ng gio vin tm huy?t v?i ngh?, giu kinh nghi?m trong cng tc gi?ng d?y, b?i d??ng h?c sinh gi?i d? thi c?p t?nh, c?p khu v?c v c?p Qu?c gia mn L?ch s? c?p THPT, cc tc gi? th?y cu?n sch s? l ngu?n h?c li?u tham kh?o h?u ch cho cc em h?c sinh yu thch mn L?ch s? v gio vin d?y mn L?ch s? ? cc tr??ng THPT, ??c bi?t s? r?t h?u ch v?i nh?ng em h?c sinh v qu th?y c tham gia b?i d??ng, luy?n thi h?c sinh gi?i c?p t?nh, c?p khu v?c v c?p Qu?c gia. Ngoi ra cu?n sch c?ng l ngu?n h?c li?u tham kh?o r?t t?t cho sinh vin - gio sinh chuyn nghnh s? ph?m L?ch s? ? cc tr??ng Cao ??ng v ??i h?c.
M?c d ? c? g?ng s?u t?m, ch?n l?c, bin so?n nh?ng cu?n sch s? kh trnh kh?i nh?ng thi?u st, cc tc gi? r?t mong nh?n ???c s? ?ng gp ki?n c?a qu ??ng nghi?p v cc em h?c sinh ?? l?n xu?t b?n sau ???c hon ch?nh h?n. Nhn ?y, cc tc gi? c?ng by t? lng c?m ?n chn thnh t?i qu ??ng nghi?p ?ang cng tc t?i cc tr??ng THPT chuyn ? cung c?p t? li?u qu bu ?? chng ti xy d?ng v hon thnh cu?n sch ny.
Chc cc em h?c sinh v qu th?y c ??t ???c nhi?u thnh tch cao trong qu trnh h?c t?p v gi?ng d?y khi khai thc, s? d?ng cu?n sch ny. M?i ki?n ?ng gp c?a qu th?y c v cc em xin vui lng lin h? v?i cc tc gi? theo ??a ch? email: hoclieubaolong@gmail.com. Cc tc gi? trn tr?ng c?m ?n!

Ch?u trch nhi?m n?i dung: Nhm gio vin gi?ng d?y mn L?ch s? THPT t?nh Nam ??nh
Ch?u trch nhi?m in ?n v pht hnh: Cng ty TNHH cung ?ng h?c li?u v d?ch v? Gio d?c B?o Long
Ng??i ??i di?n cho cng ty, ng: Nguy?n V?n Cng - ?i?n tho?i lin h?: 01243771012

NAM ??NH
Ngy 8 thng 6 n?m 2017
?? S? 1
K thi ch?n HSG cc tr??ng THPT chuyn vng Duyn h?i & ??ng b?ng B?c B?,
?? THI CHNH TH?C,
mn L?CH S? L?P 10, n?m h?c 2011 - 2012
Th?i gian lm bi 180 pht, khng k? th?i gian giao ??


Cu 1 (3,0 ?i?m)
Nu s? khc nhau gi?a cc qu?c gia c? ??i ph??ng ?ng v cc qu?c gia c? ??i ph??ng Ty v?: ?i?u ki?n t? nhin, ??c ?i?m kinh t? v th? ch? chnh tr?.
Cu 2 (3,0 ?i?m)
S? pht tri?n th?nh ??t v suy thoi c?a cc qu?c gia phong ki?n ?ng Nam ???c bi?u hi?n nh? th? no?
Cu 3 (3,0 ?i?m)
Nu nguyn nhn, ?i?u ki?n; k? tn nh?ng cu?c pht ki?n l?n v? ??a l (th? k? XV, XVI). Phn tch tc ??ng c?a nh?ng pht ki?n ??a l ??i v?i s? pht tri?n c?a l?ch s? nhn lo?i.
Cu 4 (2,5 ?i?m)
Trnh by nh?ng chuy?n bi?n v? kinh t?, x h?i ??a ??n s? ra ??i nh n??c V?n Lang. S? ra ??i c?a nh n??c V?n Lang - u L?c c ngh?a ??i v?i s? pht tri?n c?a l?ch s? dn t?c nh? th? no?
Cu 5 (3,0 ?i?m)
L?p b?ng th?ng k cc cu?c khng chi?n v kh?i ngh?a l?n ch?ng ngo?i xm t? th? k? X ??n th? k? XV theo n?i dung: tn cc cu?c khng chi?n, kh?i ngh?a; th?i gian; anh hng dn t?c; chi?n th?ng tiu bi?u.
Cu 6 ( 2,5 ?i?m)
S? ch? ??ng c?a nh L trong cu?c khng chi?n ch?ng qun xm l??c T?ng (1075 - 1077) ?? b?o v? n?n ??c l?p dn t?c ???c th? hi?n nh? th? no?
Cu 7 (3,0 ?i?m)
Trnh by v nh?n xt vi?c m? r?ng bun bn trong v ngoi n??c ? Vi?t Nam th? k? XVI - XVII.
-----------------H?T-----------------?P N ?? S? 1

Cu
N?i dung tr? l?i
?i?m
1
Nu s? khc nhau gi?a cc qu?c gia c? ??i ph??ng ?ng v cc qu?c gia c? ??i ph??ng Ty v?: ?i?u ki?n t? nhin, ??c ?i?m kinh t? v th? ch? chnh tr?.
3,0 ?

- ?i?u ki?n t? nhin
+ Ph??ng ?ng: ???c hnh thnh trn l?u v?c sng l?n, c thu?n l?i v? ??t trng v c kh kh?n v? tr? th?y.....
+ Ph??ng Ty: Ph?n l?n lnh th? l ni v cao nguyn, ??t canh tc t, kh c?ng nh?ng ???c bi?n bao b?c, thu?n l?i cho th??ng m?i ???ng bi?n...
- ??c ?i?m kinh t?
+ Ph??ng ?ng: Nng nghi?p pht tri?n s?m, xu?t hi?n c?a c?i d? th?a ngay t? khi ch?a c ?? s?t...
+ Ph??ng Ty: Nng nghi?p h?n ch?, th? cng nghi?p v th??ng nghi?p pht tri?n, l?u thng ti?n t? s?m....
- Th? ch? chnh tr?
+ Ph??ng ?ng: Nh n??c chuyn ch? c? ??i, vua n?m c? php quy?n v th?n quy?n...
+ Ph??ng Ty: Dn ch? ch? n (A ten) v C?ng ho qu t?c (R ma)....

0,5?

0,5?


0,5?

0,5?


0,5?
0,5?
2
S? pht tri?n th?nh ??t v suy thoi c?a cc qu?c gia phong ki?n ?ng Nam ???c bi?u hi?n nh? th? no?
3,0?

- S? pht tri?n th?nh ??t
+ Th?i gian: t? n?a sau th? k? X ??n n?a ??u th? k? XVIII
+ Cc qu?c gia tiu bi?u: ??i Vi?t, ?ng co, Pa gan, Lan Xang, Su kh thay....
+ Bi?u hi?n: Kinh t? pht tri?n (nng nghi?p v th? cng nghi?p...); chnh tr? ?n ??nh, ch? ?? qun ch? chuyn ch? trung ??ng t?p quy?n; xy d?ng n?n v?n ho dn t?c phong ph...
- S? suy thoi
+ Th?i gian: t? n?a sau th? k? XVIII ??n gi?a th? k? XIX.
+ Bi?u hi?n: kh?ng ho?ng v? kinh t? v chnh tr?, cc cu?c kh?i ngh?a nng dn ch?ng nh n??c phong ki?n; chi?n tranh gi?a cc qu?c gia; s? xm nh?p c?a cc n??c t? b?n ph??ng Ty...

0,5?
0,75?
0,75?0,5?
0,5?
3
Nu nguyn nhn, ?i?u ki?n; k? tn nh?ng cu?c pht ki?n l?n v? ??a l (th? k? XV, XVI). Phn tch tc ??ng c?a nh?ng pht ki?n ??a l ??i v?i s? pht tri?n c?a l?ch s? nhn lo?i.
3,0?

- Nguyn nhn, ?i?u ki?n
+ Do nhu c?u v? h??ng li?u, vng b?c, th? tr??ng t?ng cao...
+ Con ???ng giao l?u qua Ty b? ng??i ? R?p chi?m...
+ Khoa h?c-k? thu?t c nhi?u ti? b?....
+ Ngnh hng h?i c nhi?u hi?u bi?t v? ??i d??ng, s? d?ng la bn...
+ K? thu?t ?ng tu c b??c ti?n quan tr?ng...
+ C nh?ng ti li?u v? cc cu?c hnh trnh ???ng bi?n tr??c ?...
- Nh?ng cu?c pht ki?n l?n v? ??a l (th? k? XV, XVI)
+ N?m 1487, ?i-a-x? ??n H?o V?ng...
+ N?m 1492, C-lm-b pht hi?n chu M?...
+ N?m 1497, Va-xc ?? Ga-ma ??n ?n ?? (1498)...
+ N?m 1519, Ma-gien-l?ng vng quanh th? gi?i (1519-1521)...
- Tc ??ng
+ M?t tch c?c: c hi?u bi?t m?i v? tri ??t, v? nh?ng dn t?c m?i, t?o ?i?u ki?n cho s? giao l?u gi?a cc n?n v?n ho, thc ??y th??ng nghi?p pht tri?n....
+ H?n ch?: N?y sinh qu trnh c??p bc thu?c ??a v bun bn n l?....

0,25?
0,25?
0,25?
0,25?
0,25?
0,25?

0,25?
0,25?
0,25?
0,25?

0,25?
0,25?
4
Trnh by nh?ng chuy?n bi?n v? kinh t?, x h?i ??a ??n s? ra ??i nh n??c V?n Lang. S? ra ??i c?a nh n??c V?n Lang - u L?c c ngh?a ??i v?i s? pht tri?n c?a l?ch s? dn t?c nh? th? no?
2,5?

Chuy?n bi?n v? kinh t?, x h?i ??a ??n s? ra ??i nh n??c V?n Lang.
- V? kinh t?
+ Th?i ?ng S?n (n?a sau thin nin k? I TCN), cng c? b?ng ??ng thau ph? bi?n v
con ng??i cn bi?t rn s?t...
+ Con ng??i c th? m? r?ng ??a bn c? tr ? l?u v?c sng H?ng, S. M, S. C?...
+ ??a ho?t ??ng kinh t? c nh?ng b??c pht tri?n m?i....
+ Kinh t? nng nghi?p tr?ng la n??c....
+ Cc ngh? th? cng c?ng pht tri?n....
- V? x h?i: T? th?i Phng Nguyn ? c s? phn ho giu ngho, ??n ?ng S?n, s? phn ho ph? bi?n h?n....
- ngh?a
+ M? ra th?i ??i d?ng n??c v gi? n??c ??u tin c?a dn t?c..
+ Hnh thnh n?n v?n minh Vi?t Nam ??u tin - V?n minh sng H?ng


0,25?

0,25?
0,25?
0,25?
0,25?
0,25?


0,5?
0,5?
5
L?p b?ng th?ng k cc cu?c khng chi?n v kh?i ngh?a l?n ch?ng ngo?i xm t? th? k? X ??n th? k? XV theo n?i dung: tn cc cu?c khng chi?n, kh?i ngh?a; th?i gian; anh hng dn t?c; chi?n th?ng tiu bi?u.
3,0?

Tn cu?c khng chi?n v kh?i ngh?a
Th?i gian
Anh hng dn t?c
Chi?n th?ng tiu bi?u
Khng chi?n ch?ng qun xm l??c Nam Hn
938
Ng Quy?n
Chi?n th?ng B?ch ??ng
Khng chi?n chng T?ng th?i Ti?n L
981
L Hon
Chi?n th?ng ? vng ?ng B?c
Khng chi?n ch?ng qun T?ng th?i L
1075 -1077
L Th??ng Ki?t
Tr?n quy?t chi?n trn b? sng Nh? Nguy?t
Ba l?n khng chi?n chng qun Mng-Nguyn th?i Tr?n
+ 1258
+ 1285

+1288
Tr?n H?ng ??o
+ Chi?n th?ng ?ng B? ??u
+ Chi?n th?ng Ch??ng D??ng, Hm T??
+ Chi?n th?ng B?ch ??ng
Kh?i ngh?a Lam S?n ch?ng qun xm l??c nh Minh
1418-1427
L L?i v Nguy?n Tri
Chi?n th?ng Chi L?ng-X??ng Ging
M?i cu?c khng chi?n hay kh?i ngh?a cho 0,5 ?. Ring khng chi?n ch?ng Mng-Nguyn cho 1,0?.

6
S? ch? ??ng c?a nh L trong cu?c khng chi?n ch?ng qun xm l??c T?ng (1075 - 1077) ?? b?o v? n?n ??c l?p dn t?c ???c th? hi?n nh? th? no?
2,5?

- m m?u xm l??c c?a nh T?ng: nh T?ng ?ang g?p kh kh?n......vua T?ng cho t?p trung qun ? m?t s? n?i gip ??i Vi?t, chu?n b? cu?c xm l??c...
- Ch? ??ng trong phng ng?: N?m 1075, L Th??ng Ki?t cho qun t?p kch sang ??t T?ng (Ung Chu, Khm Chu, Lim Chu) r?i rt v? n??c...
- N?m 1077, qun T?ng sang xm l??c ??i Vi?t. L Th??ng Ki?t cho xy d?ng phng tuy?n sng Nh? Nguy?t...
- Ch? ??ng ti?n cng: L Th??ng Ki?t cho qun t?p kch qun T?ng ? b? B?c Sng Nh? Nguy?t, ??y ??ch vo th? b? ??ng...
- Ch? ??ng k?t thc chi?n tranh: Khi qun T?ng r?i vo th? ti?n thoi l??ng nan, L Th??ng Ki?t ch? ??ng bn ho, ?? hai bn ?i ??n k?t thc chi?n tranh...
0,5?

0,5?

0,5?

0,5?

0,5?
7
Trnh by v nh?n xt vi?c m? r?ng bun bn trong v ngoi n??c ? Vi?t Nam th? k? XVI - XVII.
3,0?

- Bun bn trong n??c:
+ Trao ??i hng ho gi?a cc ??a ph??ng ???c m? r?ng h?n tr??c. Cc lng ??u c ch?...
+ Hnh thnh cc lu?ng bun bn gi?a mi?n ng??c v mi?n xui. ??c bi?t bun bn gi?a ?ng Trong v ?ng Ngoi?.
- Bun bn v?i n??c ngoi:
+ V?i cc n??c ph??ng ?ng, ??c bi?t l Trung Qu?c v Nh?t B?n...
+ T? th? k? XVI, cc n??c ph??ng Ty ? sang bun bn...
- Nh?n xt + S? thng th??ng bun bn v?i cc n??c ph??ng Ty ? b??c ??u ??a n??c ta ti?p xc v?i lu?ng th??ng m?i qu?c t? ?ang pht tri?n...
+ Gp ph?n m? r?ng th? tr??ng trong n??c v thc ??y s? h?ng th?nh c?a m?t s? ? th?...

0,5?

0,5?


0,5?
0,5?
0,5?

0,5?
?? S? 2
K thi ch?n HSG cc tr??ng THPT chuyn vng Duyn h?i & ??ng b?ng B?c B?,
?? THI CHNH TH?C,
mn L?CH S? L?P 10, n?m h?c 2012 - 2013
Th?i gian lm bi 180 pht, khng k? th?i gian giao ??

Cu 1: (3 ?i?m)
Trnh by v nh?n xt v? nh?ng ??c ?i?m c?a ?i?u ki?n t? nhin v s? pht tri?n ban ??u v? kinh t? c?a cc qu?c gia c? ??i ph??ng ?ng.
Cu 2: (3 ?i?m)
Ch? ?? phong ki?n ? cc n??c ph??ng ?ng hnh thnh s?m nh?ng k?t thc mu?n h?n ch? ?? phong ki?n ? Ty u, ?ng hay sai? L?y d?n ch?ng c? th? ch?ng minh.
Cu 3: (3 ?i?m)
V sao giai c?p t? s?n m?i hnh thnh ? cng khai ??u tranh ch?ng l?i giai c?p phong ki?n? Nu nh?ng hnh th?c ??u tranh ??u tin c?a giai c?p t? s?n, k?t qu? v ngh?a c?a n.
Cu 4: (3 ?i?m)
Qu trnh hnh thnh, pht tri?n v hon thi?n b? my Nh n??c qun ch? chuyn ch? ? n??c ta di?n ra nh? th? no? Vi?c xy d?ng, hon thi?n b? my Nh n??c qun ch? ? c ngh?a nh? th? no.
Cu 5: (3 ?i?m)
Trnh by nh?ng thnh t?u tiu bi?u c?a n?n v?n ho, khoa h?c k? thu?t ? n??c ta t? th? k? X ??n th? k? XV.
Cu 6: (2,5 ?i?m)
Hy nu nh?ng bi?n ??i l?n c?a nh n??c phong ki?n ? n??c ta trong cc th? k? XVI - XVIII.
Cu 7: (2,5 ?i?m)
Trnh by nh?ng ?ng gp quan tr?ng c?a phong tro nng dn Ty S?n ??i v?i l?ch s? dn t?c trong giai ?o?n cu?i th? k? XVIII?


-----------------H?T-----------------


?P N ?? S? 02

Mc lc
STT
?? - ?p n
Trang
I
N?m h?c 2011 - 2012
1
?? chnh th?c
2 - 4
II
N?m h?c 2012 - 2013
2
?? thi chnh th?c
5 - 8
3
?? thi ?? xu?t c?a tr??ng THPT chuyn L??ng V?n T?y - Ninh Bnh
9 - 12
4
?? thi ?? xu?t c?a tr??ng THPT chuyn L H?ng Phong - Nam ??nh
13 - 16
5
?? thi ?? xu?t c?a tr??ng THPT chuyn H?ng Yn - H?ng Yn
17 - 22
6
?? thi ?? xu?t c?a tr??ng THPT chuyn Lo Cai - Lo Cai
23 - 27
7
?? thi ?? xu?t c?a tr??ng THPT chuyn Qu?c H?c - Th?a Thin Hu?
28 - 34
8
?? thi ?? xu?t c?a tr??ng THPT chuyn H? Long - Qu?ng Ninh
35 - 40
9
?? thi ?? xu?t c?a tr??ng THPT chuyn Bin Ha - H Nam
41 - 46
10
?? thi ?? xu?t c?a tr??ng THPT chuyn B?c Giang - B?c Giang
47 - 52
11
?? thi ?? xu?t c?a tr??ng THPT chuyn Hong V?n Th? - Ha Bnh
53 - 57
12
?? thi ?? xu?t c?a tr??ng THPT chuyn Nguy?n Tri - H?i D??ng
58 - 62
13
?? thi ?? xu?t c?a tr??ng THPT chuyn Thi Nguyn - Thi Nguyn
63 - 68
14
?? thi ?? xu?t c?a tr??ng THPT Chu V?n An - H N?i
69 - 73
15
?? thi ?? xu?t c?a tr??ng THPT chuyn Thi Bnh - Thi Bnh
74 - 77
16
?? thi ?? xu?t c?a tr??ng THPT chuyn V?nh Phc - V?nh Phc
78 - 84
III
N?m h?c 2013 - 2014
17
?? thi chnh th?c
85 - 89
18
?? thi ?? xu?t c?a tr??ng THPT chuyn B?c Giang - B?c Giang
90 - 95
19
?? thi ?? xu?t c?a tr??ng THPT chuyn Qu?c H?c - Th?a Thin Hu?
96 - 100
20
?? thi ?? xu?t c?a tr??ng THPT chuyn Tr?n Ph - H?i Phng
101 - 104
21
?? thi ?? xu?t c?a tr??ng THPT Chu V?n An - H N?i
105 - 108
22
?? thi ?? xu?t c?a tr??ng THPT chuyn H?ng Yn - H?ng Yn
109 - 115
23
?? thi ?? xu?t c?a tr??ng THPT chuyn Nguy?n B?nh Khim - Qu?ng Nam
116 - 120
24
?? thi ?? xu?t c?a tr??ng THPT chuyn Lo Cai - Lo Cai
121 - 125
25
?? thi ?? xu?t c?a tr??ng THPT chuyn L??ng V?n T?y - Ninh Bnh
126 - 130
26
?? thi ?? xu?t c?a tr??ng THPT chuyn Thi Nguyn - Thi Nguyn
131 - 135
27
?? thi ?? xu?t c?a tr??ng THPT chuyn V?nh Phc - V?nh Phc
136 - 143
28
?? thi ?? xu?t c?a tr??ng THPT chuyn Hong V?n Th? - Ha Bnh
144 - 148
29
?? thi ?? xu?t c?a tr??ng THPT chuyn Thi Bnh - Thi Bnh
149 - 153
30
?? thi ?? xu?t c?a tr??ng THPT chuyn Vng Cao Vi?t B?c
154 - 158
31
?? thi ?? xu?t c?a tr??ng THPT chuyn Nguy?n T?t Thnh - Yn Bi
159 - 166
32
?? thi ?? xu?t c?a tr??ng THPT chuyn Bin Ha - H Nam
167 - 171
33
?? thi ?? xu?t c?a tr??ng THPT chuyn L H?ng Phong - Nam ??nh
172 - 175
34
?? thi ?? xu?t c?a tr??ng THPT chuyn H? Long - Qu?ng Ninh
176 - 181
35
?? thi ?? xu?t c?a tr??ng THPT chuyn B?c Ninh - B?c Ninh
182 - 185
IV
N?m h?c 2014 - 2015
36
?? thi chnh th?c
186 - 190
37
?? thi ?? xu?t c?a tr??ng THPT chuyn B?c Giang - B?c Giang
191 - 195
38
?? thi ?? xu?t c?a tr??ng THPT chuyn B?c Ninh - B?c Ninh
196 - 201
39
?? thi ?? xu?t c?a tr??ng THPT Chu V?n An - H N?i
202 - 210
40
?? thi ?? xu?t c?a tr??ng THPT chuyn L Qu ?n - ?i?n Bin
211 - 215
41
?? thi ?? xu?t c?a tr??ng THPT chuyn Nguy?n Tri - H?i D??ng
216 - 220
42
?? thi ?? xu?t c?a tr??ng THPT chuyn Tr?n Ph - H?i Phng
221 - 224
43
?? thi ?? xu?t c?a tr??ng THPT chuyn H?ng Yn - H?ng Yn
225 - 228
44
?? thi ?? xu?t c?a tr??ng THPT chuyn Hng V??ng - Ph Th?
229 - 234
45
?? thi ?? xu?t c?a tr??ng THPT chuyn L Khi?t - Qu?ng Ngi
235 - 241
46
?? thi ?? xu?t c?a tr??ng THPT chuyn Qu?c H?c - Th?a Thin Hu?
242 - 249
47
?? thi ?? xu?t c?a tr??ng THPT chuyn Hong V?n Th? - Ha Bnh
250 - 255
48
?? thi ?? xu?t c?a tr??ng THPT chuyn Lo Cai - Lo Cai
256 - 260
49
?? thi ?? xu?t c?a tr??ng THPT chuyn L H?ng Phong - Nam ??nh
261 - 264
50
?? thi ?? xu?t c?a tr??ng THPT chuyn L??ng V?n T?y - Ninh Bnh
265 - 272
51
?? thi ?? xu?t c?a tr??ng THPT chuyn Nguy?n B?nh Khim - Qu?ng Nam
273 - 287
52
?? thi ?? xu?t c?a tr??ng THPT chuyn Thi Bnh - Thi Bnh
288 - 291
53
?? thi ?? xu?t c?a tr??ng THPT chuyn Vng Cao Vi?t B?c
292 - 298
54
?? thi ?? xu?t c?a tr??ng THPT chuyn Nguy?n T?t Thnh - Yn Bi
299 - 304
55
?? thi ?? xu?t c?a tr??ng THPT chuyn V?nh Phc - V?nh Phc
305 - 309
56
?? thi ?? xu?t c?a tr??ng THPT chuyn Thi Nguyn - Thi Nguyn
310 - 315
V
N?m h?c 2015 - 2016
57
?? thi chnh th?c
316 - 321
58
?? thi ?? xu?t c?a tr??ng THPT chuyn B?c Giang - B?c Giang
322 - 329
59
?? thi ?? xu?t c?a tr??ng THPT chuyn B?c Ninh - B?c Ninh
330 - 334
60
?? thi ?? xu?t c?a tr??ng THPT Chu V?n An - H N?i
335 - 341
61
?? thi ?? xu?t c?a tr??ng THPT chuyn L Qu ?n - ?i?n Bin
342 - 347
62
?? thi ?? xu?t c?a tr??ng THPT chuyn H? Long - Qu?ng Ninh
348 - 353
63
?? thi ?? xu?t c?a tr??ng THPT chuyn Bin Ha - H Nam
354 - 358
64
?? thi ?? xu?t c?a tr??ng THPT chuyn Nguy?n Tri - H?i D??ng
359 - 364
65
?? thi ?? xu?t c?a tr??ng THPT chuyn Tr?n Ph - H?i Phng
365 - 369
66
?? thi ?? xu?t c?a tr??ng THPT chuyn Hong V?n Th? - Ha Bnh
370 - 374
67
?? thi ?? xu?t c?a tr??ng THPT chuyn H?ng Yn - H?ng Yn
375 - 380
68
?? thi ?? xu?t c?a tr??ng THPT chuyn Lo Cai - Lo Cai
381 - 386
69
?? thi ?? xu?t c?a tr??ng THPT chuyn L H?ng Phong - Nam ??nh
387 - 391
70
?? thi ?? xu?t c?a tr??ng THPT chuyn Hng V??ng - Ph Th?
392 - 399
71
?? thi ?? xu?t c?a tr??ng THPT chuyn Nguy?n B?nh Khim - Qu?ng Nam
400 - 406
72
?? thi ?? xu?t c?a tr??ng THPT chuyn L Khi?t - Qu?ng Ngi
407 - 411
73
?? thi ?? xu?t c?a tr??ng THPT chuyn Thi Bnh - Thi Bnh
412 - 416
74
?? thi ?? xu?t c?a tr??ng THPT chuyn V?nh Phc - V?nh Phc
417 - 421
75
?? thi ?? xu?t c?a tr??ng THPT chuyn Vng Cao Vi?t B?c
422 - 427
76
?? thi ?? xu?t c?a tr??ng THPT chuyn Nguy?n T?t Thnh - Yn Bi
428 - 432


(Qu th?y c c nhu c?u mua sch d?ng b?n in kh? A4, ??p chu?n, m?c v gi?y t?t - km khuy?n mi 20 ?? c ?p n d?ng word t? ch?n v 05 chuyn ?? - sng ki?n kinh nghi?m (do cc gio vin chuyn L?CH S? vi?t) lin quan ??n ch??ng trnh b?i d??ng HSG mn L?CH S? c?p THPT d?ng word th lin h? qua email
hoclieubaolong@gmail.com ho?c s? ?i?n tho?i 01243771012, gi c? th?a thu?n)