Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Phản ứng phân hạch, nhiệt hạch

Lý thuyết
Mục lục
* * * * *

Bài 5 (SGK trang 198)

Xét phản ứng phân hạch:

\( _{0}^{1}\textrm{n}\) + \( _{92}^{235}\textrm{U}\) → \( _{53}^{139}\textrm{I}\) + \( _{39}^{94}\textrm{Y}\) + 3\( \left ( _{0}^{1}\textrm{n} \right )\) + ɣ

Tính năng lượng toả ra khi phân hạch một hạt nhân 235U

Cho biết:

235U = 234,99332 u 

139I = 138,89700 u     

94Y = 93,89014 u 

Hướng dẫn giải

Bài 4 (SGK trang 198)

Hoàn chỉnh các phản ứng:

\( _{0}^{1}\textrm{n}\) + \( _{92}^{235}\textrm{U}\) → \( _{39}^{94}\textrm{Y}\) + \( _{?}^{140}\textrm{I}\) + x\( \left ( _{0}^{1}\textrm{n} \right )\)

\( _{0}^{1}\textrm{n}\) + \( _{92}^{235}\textrm{U}\) → \( _{?}^{95}\textrm{Zn}\) + \( _{52}^{138}\textrm{Te}\) + x\( \left ( _{0}^{1}\textrm{n} \right )\)

Hướng dẫn giải

Bài 6 (SGK trang 216)

Sao chổi, thiên thạch, sao băng là gì? Sao băng có phải là một thành viên của hệ Mặt Trời hay không?

Hướng dẫn giải

Bài 3 (SGK trang 216)

Phân biệt hành tinh và vệ tinh.

Hướng dẫn giải

Bài 2 (SGK trang 198)

Căn cứ vào độ lớn của \( \frac{W_{lk}}{A}\) chứng tỏ rằng, quá trình phân hạch thường chỉ xảy ra đối với các hạt nhân có số nuclôn lớn hơn hay bằng 200.

Hướng dẫn giải

Bài 8 (SGK trang 216)

Ngân Hà có hình dạng gì ? Hệ Mặt Trời ở vị trí nào trong Ngân Hà?

Hướng dẫn giải

Thiên hà của chúng ta gọi là Ngân Hà, Ngân hà có dạng hình đĩa, phần giữa phồng to, ngoài mép dẹt. Ngân Hà có cấu trúc dạng xoắn ốc. Hệ Mặt trời nằm trên mặt phẳng qua tâm và vuông góc với trục của Ngân Hà và cách tâm cỡ 2/3 bán kính của nó.

Bài 10 (SGK trang 217)

Hãy chỉ ra cấu trúc không là thành viên của một thiên hà ?

A. Sao siêu mới

B. Punxa

C. Lỗ đen

D. Quaza

Hướng dẫn giải

Hãy chỉ ra cấu trúc không là thành viên của một thiên hà ?

A. Sao siêu mới

B. Punxa

C. Lỗ đen

D. Quaza

Bài 3 (SGK trang 198)

Chọn câu đúng.

Phần lớn năng lượng giải phóng trong phân hạch là 

A. động năng của các nơtron phát ra.

B. động năng các mảnh.

C. năng lượng tỏa ra do phóng xạ cảu các mảnh.

D. năng lượng prôtôn  của tia ɣ.

Hướng dẫn giải

Chọn câu đúng.

Phần lớn năng lượng giải phóng trong phân hạch là

A. động năng của các nơtron phát ra.

B. động năng các mảnh.

C. năng lượng tỏa ra do phóng xạ cảu các mảnh.

D. năng lượng prôtôn của tia ɣ.

Bài 2 (SGK trang 208)

Leptôn là gì? Đặc tính chung của các leptôn tham gia những giá trình tương tác nào?

Hướng dẫn giải

Leptôn là các hạt nhẹ, khối lượng dưới 200me tham gia liên kết yếu.

Bài 1 (SGK trang 198)

So sánh quá trình phóng xạ α và quá trình phân hạch.

Hướng dẫn giải

Bài 1 (SGK trang 216)

Trình bày cấu tạo của hệ Mặt Trời? 

Hướng dẫn giải

Cấu tạo của hệ Mặt Trời gồm: Mặt Trời, các hành tinh và các vệ tinh của nó, các tiểu hành tinh, sao chổi và thiên thạch.

Bài 12 (SGK trang 217)

Nêu những sự tương tự và những sự khác biệt về cấu trúc của hệ Mặt Trời và nguyên tử neon.

Hướng dẫn giải

a) Sự tương tự về cấu trúc giữa hệ Mặt Trời và nguyên neon .

Một hạt có khối lượng rất lớn nằm tại tâm và các thành viên quay xung quanh.

Chuyển động của các thành viên do một lực hút xuyên tâm, có cường độ tỉ lệ nghịch với bình phương khoảng cách.

b) Sự khác biệt về cấu trúc :

Trong hệ Mặt Trời lực hút giữa Mặt Trời và các hành tinh là lực vạn vật hấp dẫn, còn trong nguyên tử neon thì lực hút giữa hai nhân là 10 electron là lực culong.

Trong hệ Mặt Trời thì các thành viên khác nhau, còn trong nguyên tử neon, 10 thành viên là electron giống nhau.

Trong hệ Mặt Trời, các hành tinh chuyển động trên những quỹ đạo xác định, còn trong nguyên tử neon, các electron tồn tại trên những orbitan.

Bài 6 (SGK trang 198)

Tính năng lượng tỏa ra khi phân hạch 1kg 235U.

Cho rằng mỗi phân hạch tỏa ra năng lượng 200MeV.

Hướng dẫn giải

Bài 13 (SGK trang 217)

Có phải tất cả các sao mà ta nhìn thấy từ Trái Đất đều thuộc Ngân Hà hay không ? Tại sao các sao nằm ngoài dải Ngân Hà cũng thuộc Ngân Hà?

Hướng dẫn giải

Tất cả các sao mà ta nhìn thấy từ Trái Đất đều thuộc Ngân Hà. Nhìn về phía tâm Ngân Hà, ta sẽ thấy một vùng dày đặc các sao, đó là "hình chiếu" của Ngân hà trên nền trời và cũng là dãy Ngân Hà.

Do đó những sao nằm ngoài dãy Ngân hà vẫn thuộc về Thiên hà của chúng ta.

Bài 3 (SGK trang 208)

Phân loại các tương tác sau:

a) Lực ma sát;

b) Lực liên kết hóa học;

c) Trọng lực

d) Lực Lo- ren;

e) Lực hạt nhân

f) Lực liên kết trong phân rã β.

Hướng dẫn giải

Bài 9 (SGK trang 216)

Người ta dựa vào đặc điểm nào dưới đây để phân các hành tinh trong hệ Mặt Trời làm hai nhóm?

A. Khoảng cách đến Mặt Trời.

B. Nhiệt độ bề mặt hành tinh

C. Số vệ tinh nhiều hay ít

D. Khối lượng

Hướng dẫn giải

Người ta dựa vào đặc điểm nào dưới đây để phân các hành tinh trong hệ Mặt Trời làm hai nhóm?

A. Khoảng cách đến Mặt Trời.

B. Nhiệt độ bề mặt hành tinh

C. Số vệ tinh nhiều hay ít

D. Khối lượng

Bài 4 (SGK trang 203)

Xét phản ứng.

\( _{1}^{2}\textrm{H}\) + \( _{1}^{2}\textrm{H}\) → \( _{2}^{3}\textrm{He}\) + \( _{0}^{1}\textrm{n}\)

a) Xác định năng lượng tỏa ra bởi phản ứng đó (tính ra MeV và ra J)

b) Tính khối lượng đơteri cần thiết để có thể thu được năng lượng nhiệt hạch tương đương với năng lượng tỏa ra khi đốt 1kg than.

Cho biết: \( _{1}^{2}\textrm{H}\) = 2,0135 u

              \( _{2}^{3}\textrm{He}\) = 3,0149 u 

              \( _{0}^{1}\textrm{n}\) = 1,0087 u 

Năng lượng tỏa ra khi đốt 1 kg than là 30 000kJ.

Hướng dẫn giải

Bài 3 (SGK trang 203)

Trên một số sao người ta tìm thấy các hạt nhân cacbon có vai trò xuất phát điểm của một chuỗi phản ứng tổng hợp (được gọi là chi trình CNO). Hãy hoàn chỉnh các phản ứng đó.

1. \( _{6}^{12}\textrm{C}\) + ? → \( _{7}^{13}\textrm{N}\)

2. \( _{7}^{13}\textrm{N}\) → \( _{6}^{13}\textrm{C}\) + ?

3. \( _{6}^{13}\textrm{C}\) + ? → \( _{7}^{14}\textrm{N}\)

4. \( _{7}^{14}\textrm{N}\) + ? → \( _{8}^{15}\textrm{O}\)

5. \( _{8}^{15}\textrm{O}\) → \( _{7}^{15}\textrm{N}\) + ?

6. \( _{7}^{15}\textrm{N}\) + \( _{1}^{1}\textrm{H}\) → \( _{6}^{12}\textrm{C}\) + ?

Hướng dẫn giải

Bài 4 (SGK trang 216)

Tiểu hành tinh là gì?

Hướng dẫn giải

Bài 2 (SGK trang 216)

Mặt Trời có vai trò gì trong hệ Mặt Trời?

Hướng dẫn giải

Bài 7 (SGK trang 216)

Thiên hà là gì? Đa số thiên hà có dạng cấu trúc nào? Nêu những thành viên của thiên hà.

Hướng dẫn giải

Bài 11 (SGK trang 217)

Khoảng cách từ Mặt Trăng và Trái Đất đến Mặt Trời coi như bằng nhau. Khoảng cách từ Mặt Trời đến Trái Đất coi như bằng 300 lần khoảng cách từ Mặt Trăng đến Trái Đất. Khối lượng Mặt Trời coi như bằng 300 000 lần khối lượng Trái Đất. Xét các lực hấp dẫn mà Mặt Trời và Trái Đất tác dụng lên Mặt Trăng. Lực nào lớn hơn và lớn hơn bao nhiêu lần?

A. Hai lực bằng nhau

B. Lực hút do Mặt Trời nhỏ hơn

C. Lực hút do Mặt Trời bằng \(\frac{3}{10}\) lực hút do Trái Đất.

D. Lực hút do Mặt Trời bằng \(\frac{10}{3}\) lực hút do Trái Đất.

Hướng dẫn giải

Bài 1 (SGK trang 203)

Hãy nêu lên các điều kiện để phản ứng nhiệt hạch có thể xảy ra.

Hướng dẫn giải

Nhiệt độ của hỗn hợp phải cỡ 100 triệu độ ; mật độ hạt trong khối plasma phải đủ lớn ; thời gian duy trì trạng thái plasma phải đủ dài.

Bài 1 (SGK trang 208)

So sánh năng lượng liên kết của electron trong nguyên tử hydro và năng lượng liên kết của một proton trong hạt nhân \(_{2}^{4}\textrm{He}\)

Hướng dẫn giải

Năng lượng liên kết của proton trong hạt nhân 42He24He lớn hơn rất nhiều năng lượng liên kết của electron trong nguyên tử hydro.

Bài 2 (SGK trang 203)

So sánh (định tính) phản ứng nhiệt hạch và phản ứng phân hạch về các đặc điểm:

a) nhiên liệu phản ứng;

b) điều kiện thực hiện;

c) năng lượng tỏa ra ứng với cùng một khối lượng nhiên liệu;

d) ô nhiễm môi trường.

Hướng dẫn giải

Bài 5 (SGK trang 216)

Những hành tinh nào thuộc nhóm Trái Đất và những hành tinh nào thuộc nhóm Mộc tinh? Nêu những đặc điểm chung của các hành tinh trong mỗi nhóm.

Hướng dẫn giải

Có thể bạn quan tâm