Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Dạng 3: Kim loại tác dụng với H2SO4 đặc, HNO3