Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Dạng 8 : Bài tập về hỗn hợp (axit, este); (ancol, este) và (este, este)