Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Quyết định xử lý kỉ luật của nhà trường

80b59275d2140bf2bfc26ff66a0dcf9f
Gửi bởi: Võ Hoàng 3 tháng 1 2018 lúc 18:00:38 | Được cập nhật: 23 tháng 11 lúc 22:59:14 Kiểu file: DOC | Lượt xem: 443 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

CÔNG TY ……... NG HÒA XÃ CH NGHĨA VI NAMỘ ỆĐc do nh phúcộ ạ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­S :ố .............. /QĐ ­............ Hà i, ngàyộ ...... tháng ...... năm 20 ........QUY ĐNHẾ Ị(V vi lý lu t)ề ậ­ Căn vào Quy ch nhân Công ty ............................................................ ;­ Căn vào xu bà ..................................... Tr ng ph ưở .................. ;­ Căn xu ông ......................................... Tr ng ưở ................................... ;­ Căn vào dung cu xem xét lý vi ph mm lu đi iứ ớông ............................ ngày .......... tháng ............. năm ............. đng lu t.ủ ậQUY ĐNHẾ ỊĐi 1ề Đi chuy ôngề ............................................. sang trí .................................. côngạty ............................... phát sinh liên quan đn trí Nhân viên .......................... aủông ...................... yêu bàn giao đy ........................Đi 2ề Ông ................................... ch giám sát và đánh giá ............................ trongth gian th vi ....................... tháng trí i. Trong th gian trên ôngạ ...................... cób vi ph gì, Công ty có th ch HĐLĐ ôngấ ................... ngay th iạ ờđi nào.ểĐi 3ề ng: Ôngứ ươ ........................... nh ng ng ươ .......................... ngươchính th ............................. trong th gian .................... tháng trên.Đi 4ề ngh cá nhân, ph có liên quan có trách nhi thi hành Quy đnh này.ề ịĐi 5ề Quy đnh này có hi ngày ký.ế ừHà i, ngày ……ộ tháng …… năm 20 .......N nh n:ơ GIÁM ĐCỐ­ Nh Đi 4;ư ề­ u: HCNS.ưTÊN QUANƠ NG HÒA XÃ CH NGHĨA VI NAMỘ ỆĐc do nh phúcộ ạ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­S :ố .............. /QĐ ­............ ........... ngày ...... tháng ...... năm 20 ........QUY ĐNH LÝ LU TẾ ẬGiám đc Công tyố­ Căn vào Lu Lao đng;ứ ộ­ Căn .......................................................................................................................................­ Căn quy lao đng Công ty TNHHứ ........................................................................­ Xét biên đng xét lu công ty TNHHả ..........................................................­ Xét hành vi nhân viênủ ........................................................................................................QUY ĐNHẾ ỊĐi 1: Nay thi hành lu Ông (Bà)gi ch ............. ng hình th c....... ngàyỷ ừĐi 2: Ông (Bà)............................... và các Ông (Bà) phó giám đc hành chính, và các cóố ộliên quan ch trách nhi thi hành Quy đnh này.ị ịN nh n:ơ GIÁM ĐCỐ