Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Phép liệt kê

393738a285072b78377c2f7b2d598f46
Gửi bởi: Nguyên Thanh Nga 28 tháng 3 2017 lúc 22:51:21 | Được cập nhật: 9 tháng 4 lúc 7:10:23 Kiểu file: DOCX | Lượt xem: 484 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

LI KÊ ỆI. PHÉP LI KÊỆ I. và nghĩa các ph trong câu (in đm): (t.104) ậa) gi ng nhau và nghĩa các ph in đm trong câu: ậ­ o: các ph in đm đu có ng ươ ự­ nghĩa, các ph im đm đu là nh ng bày bi chung quanh viên quan ph ủb) Tác ng: Tác gi nêu ra hàng lo nh nh ng ng nh ng ng nh có tác ươ ươ ậd ng làm xa hoa viên quan, đi tình nh lam lũ dân phu đang đê ngoài ưgió. II. CÁC KI LI KÊ Ệ1. Các ki li kê (t.105) ệ(1) Tìm hi các ki li kê: ệa) Ki li kê không theo ng p.ể b) Ki li kê theo ng p, quan Hai ki li kê trên khác nhau o.ể (2) Phân bi ki li kê. ệa) Có th thay đi th các ph li kê (tre, a, trúc, mai, u). ầb) Không th thay đi th các ph li kê, vì các t, vi li kê đc theo tăng ượ ộti n, (hình thành tr ng thành; gia đình hàng làng xóm). Hai ki li kê trên khác nhau tăng ưở ộti n. ế(3) Phân lo phép li kê Hai ki li kê trên khác nhau tăng ti n. ếIII. LUY P(t.106) Ậ1. Phép li kê Bài Tinh th yêu nhân dân ta có ng phép li kê nêu ra nhi ướ ẫch ng sinh đng, giàu thuy ph cho lu đi yêu là truy th ng quý báu ta. ướ ủPhép li kê đã đc dùng ba di :ệ ượ ả• nh tinh th yêu c. ướ• Lòng hào nh ng trang ch vang qua ng nh ng anh hùng dân c.ự ươ đng tâm nh trí ng nhân dân Vi Nam, đng lên đánh Pháp. ứ(1) miêu nh tinh th yêu nhân dân ta, tác gi đã li kê: ... đn nay, khi ướ ổqu xâm lăng, thì tinh th sôi i, nó thành làn sóng vô cùng nh to n, nó qua iố ướ ọs nguy hi m, khó khăn, nó nh chìm lũ bán và lũ c. ướ ướ ướ(2) miêu ni hào nh ng trang vang, tác gi đã li kê: ... th đi Bà Tr ng, Bà Tri u, Tr ầH ng Đo, Lê i, Quang Trung,... ợ(3) miêu đng tâm, nh trí ng nhân dân..., tác gi đã li kê: ... các già... đn các ếcháu nhi đng, nh ng ki bào... đn nh ng đng bào..., nhân dân mi ng đn mi xuôi... nh ngồ ượ ữchi sĩ... đn nh ng công ch c... nh ng ph ... đn các bà nh ng nam công nhân và nông ữdân... đn nh ng đng bào đi ch ... ủ2. Tìm phép li kê (SGK, Tr.106) a) Đo văn Nguy Ái Qu có ng hai phép li kê: ....d lòng đng, trên hè, trong ti m. ướ ườ ệ­ Nh ng cu li xe kéo tay phóng c, đôi bàn chân tr gi ch ch... hình ch th p.ữ b) Đo th có ng phép li kê: Đi gi t, dùi đâm, dao t, nungạ 3. Đt câu có ng phép li kê ệa) “Sân tr ng em trong gi ra ch th là náo nhi t: ch này nhóm đá u, ch kia nh dây, keo co... ườ ảTrên nh ng gh đá, các tàn cây mát, nh ng nhóm ng n. đang th th tâm chia nhau ướ ựmi ng bánh, đc truy ho cùng ôn bài..." ặb) “Nh ng trò hay là Va­ren và Phan Châu đã kh đc hai nhân có tính cách đi di cho hai ượ ệl ng xã hoàn toàn đi nhau ta th Pháp thu c. Va­ren gian trá, ch, đi di cho ượ ướ ướ ệth dân Pháp ph đng Đông ng. Phan Châu kiên ng, khu t, ng đáng là anh hùng, ươ ườ ịthiên đng thân vì đc p”, tiêu bi cho khí phách dân Vi Nam.”ứ