Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Phan ung oxi hoa khu

Gửi bởi: Cù Văn Thái 28 tháng 7 2019 lúc 22:41 | Được cập nhật: 26 tháng 2 lúc 5:09 Kiểu file: DOCX | Lượt xem: 324 | Lượt Download: 1 | File size: 0.027458 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

CÂN BÀNG PHẢN ỨNG OXI HÓA KHỬ
1. H2SO4 + Cu CuSO4 + SO2 + H2O
2. H2SO4 + Fe → Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O
3. H2SO4 + Al → Al2(SO4)3 + SO2 + H2O
4. H2SO4 + Mg → MgSO4 + SO2 + H2O
5. H2SO4 + Ag → Ag2SO4 + SO2 + H2O
6. H2SO4 + FeO → Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O
7. H2SO4 + Fe3O4→ Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O
8. H2SO4 + FeCO3 →
Fe2(SO4)3 + SO2 + CO2 + H2O
9. H2SO4 + FeS → Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O
10. H2SO4 + S → SO2 + H2O
11. H2SO4 + C → SO2 + CO2 +H2O
12. H2SO4 + FeSO4 →
Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O
13. H2SO4 + FeCO3 →
Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O
14. H2SO4 + P →
SO2 + H2O + H3PO4
15. FeSO4 + KMnO4 + H2SO4 →
Fe2(SO4)3 + K2SO4 + MnSO4 + H2O
16. FeSO4 + K2Cr2O7 + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + K2SO4 + Cr2(SO4)3 + H2O
17. HCl + MnO2 →
MnCl2 + Cl2 + H2O
18. HCl + KMnO4 → KCl + MnCl2 + Cl2 + H2O
19. HCl + KClO3 →
KCl + Cl2 + H2O
20. HCl + K2Cr2O7 →
KCl + CrCl3 + Cl2 + H2O
21. HCl + CaOCl2 →
CaCl2 + Cl2 + H2O
22. HNO3 + Cu →
Cu(NO3)2 + NO2 + H2O
23. HNO3 + Cu →
Cu(NO3)2 + NO + H2O
24. HNO3 + Mg →
Mg(NO3)2 + NO2 + H2O
25. HNO3 + Mg →
Mg(NO3)2 + NO + H2O
26. HNO3 + Mg →
Mg(NO3)2 + N2O + H2O
27. HNO3 + Mg →
Mg(NO3)2 + NH4NO3 + H2O
28. HNO3 + Al →
Al(NO3)3 + NO2 + H2O
29.HNO3 + Al →
Al(NO3)3 + NO+ H2O
30. HNO3 + Al →
Al(NO3)3 + N2O + H2O
31. HNO3 + Al →
Al(NO3)3 + N2 + H2O
32. HNO3 + Al →
Al(NO3)3 + NH4NO3 + H2O
33. . SO2 + Br2 + H2O → H2SO4 + HBr
34. . SO2 + H2S → S + H2O
35. H2S + FeCl3 →
FeCl2 + HCl + S
36. H2S (d.d) + Cl2 + H2O →
H2SO4 + HCl
37. H2S (d.d) + Cl2 →
HCl (d.d) + S (r)
38. HNO3 + Al →
Al(NO3)3 + NxOy + H2O
39. H2SO4 + FexOy → Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O
40. HNO3 + FexOy → Fe(NO3)3 + NO + H2O

GV: Lê Hoa