Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Phân tích truyện cổ tích Thạch Sanh - Lí Thông

501b2663da67879b45f2197608263298
Gửi bởi: đề thi thử 21 tháng 6 2017 lúc 22:27 | Được cập nhật: 20 tháng 2 lúc 17:51 Kiểu file: DOC | Lượt xem: 1119 | Lượt Download: 1 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

Doc24.vnBài tham kh 1: Phân tích truy tích Th ch Sanh Lí Thôngả ạ1. truy nố ệCó th chia truy thành đo dung chính nh sau:ể ư­ Đo (t đu đn "m phép th thông"): Ngu khác th ng Th ch Sanh.ạ ườ ạ­ Đo (ti theo đn "Qu công"): Th ch Sanh Lí Thông nh ng di đcạ ượch tinh.ằ­ Đo (ti theo đn "b hung"): Th ch Sanh qua hàng lo các th thách (gi tạ ượ ếđi bàng, công chúa kh hang; thái con vua Th ...); Lí Thông cu cùngạ ốb tr ng tr thích đáng.ị ị­ Đo (ph còn i): Th ch Sanh đc vua công chúa cho, đánh lui quân iạ ượ ườtám c, sau đó đc nh ng ngôi.ướ ượ ườ2. ra đi và lên Th ch Sanhự ạ­ ra đi và lên Th ch Sanh bình th ng (b ch đi sinhự ườ ểs ng, hay giúp ng i) khác th ng. khác th ng th hi các chi ti sau:ố ườ ườ ườ ế+ già sinh đc Th ch Sanh, có mang năm sinh ra Th ch Sanh.ố ượ ạ+ Th ch Sanh đc th trên tr "d cho các môn võ ngh và phép th nạ ượ ầthông" khi đu bi dùng búa.ừ ế­ nghĩa câu chuy ra đi và lên bình th ng kì Th chủ ườ ạSanh:+ Th ch Sanh xu thân gia đình nghèo, ng thi n, hay giúp ng i;ạ ươ ườs côi cha ph lao đng ki ng.ớ ố+ ra đi và lên kì nh hé và tô đm nh ng tài năng và chi công aự ủnhân Th ch Sanh sau, làm tăng câu chuy n.ậ ệ3. Nh ng th thách màữ Th ch Sanh đã tr qua.ạ ả­ Nh ng th thách màữ Th ch Sanh ng tr qua:ạ ảVnDoc tài li u, văn pháp lu t, bi mi phíả ễDoc24.vn+ con Lí Thông đi canh mi th (th ra là th ng cho Lí Thông). Th chị ạSanh xác ch tinh làm hai, ch đu quái đem nh cung tên ng vàngổ ằdo quái nh ng cũng Lí Thông công và đu đi.ậ ướ ổ+ Theo máu đi bàng nênế Th ch Sanh bi nó. Chàng nguy xu ngạ ốhang trong núi sâu tiêu di đi bàng, công chúa nh ng Lí Thông kín hangệ ửkhông lên đc. Nh ng cũng vì tìm lên mà Th ch Sanh còn đc thái conượ ượ ửvua Th yêu tinh đi bàng nh trong cu hang. Thái chàngủ ờxu ng ch th ph Vua Th đãiố Th ch Sanh u, bi nhi vàng nh ngạ ưchàng ch nh cây đàn.ỉ ậ+ Th ch Sanh ch tinh và đi bàng nh trong ng i. Ti ng đànạ ếc chàng gi nh cho công chúa, ch ác Lí Thông, minh oan cho thân.ủ ả+ Hoàng tám đn hôn công chúa nh ng không đc đã binh trử ườ ướ ượ ảthù. Th ch Sanh mang đàn th ra lui binh.ạ ể­ Các th thách mà nhân tr qua ngày càng khó khăn và theo đó, ph ch tử ấc aủ Th ch Sanh đc rõ nét n; đp nhân chính hi ra toàn di nạ ượ ệh n, hoàn ch nh n:ơ ơ+ Tính th thà, ch phác (tin Lí Thông nhi n).ậ ầ+ Tinh th dũng và tài năng (di ch tinh, di đi bàng là nh ng yêu quái cóầ ữnhi phép ).ề ạ+ Lòng nhân đo, khoan dung (tha ch cho con Lí Thông, hòa hi và còn thi tạ ếđãi quân xâm thua tr n).ượ ậ4. đi gi Th ch Sanh và Lí Thôngự ạ­ Th ch Sanh và Lí Thông là hai nhân đi nhau nh a.ạ ướ Th ch Sanhạđi di cho cái thi n, Lí Thông tiêu bi cho cái ác. Miêu xung đt gi cái thi vàạ ệcái ác là trong nh ng dung truy tích. đi gi tính cáchộ ữvà hành đng hai nhân đc th hi n.ộ ượ ệ+ Th ch Sanh vô Lí Thông (th yạ Th ch Sanh kh e, nghĩa anh em đạ ểbóc lao đng aộ Th ch Sanh).ạVnDoc tài li u, văn pháp lu t, bi mi phíả ễDoc24.vn+ Th ch Sanh th thà, ch phác Lí Thông c, tàn nh (l Th ch Sanh đi canhạ ạmi th ng cho n; đem đu ch tinh công; hang gi tế ếTh ch Sanh và công chúa, ngôi vua).ạ ố+ Th ch Sanh nhân Lí Thông đc ác, quy (s sàng gi ch tạ Th ch Sanhạđ công nh ng gi nhân, gi nghĩa, ngon ng Th ch Sanh).ể ướ ạ­ truy tích này,Ở Th ch Sanh có nhi lo thù khác nhau nh ng ph nói ngạ ằLí Thông là thù ch yêu, nguy hi và lâu dài nh aẻ Th ch Sanh. Lí Thông điạ ốl iậ Th ch Sanh cách toàn di và sâu c. Lí Thông là hình ng nhân tạ ượ ậcó giá tr khái quát cao, bi ng cho lo ng đc ác, xa nh t, ng điị ượ ườ ườ ờnguy a, ông Tr tr ng ph sét đánh ch t, hóa thành con hung n.ề ậ(Th ra, sét đánh ch chi ti bi th thái tr ng ph nhân dân đi cái ác).ự ớ5. nghĩa chi ti ti ng đàn và mâm th kì.ủ ầTruy Th ch Sanh có nhi chi ti th kì, trong đó đc nh là chi ti ti ng đànệ ếvà niêu aơ Th ch Sanh.ạ­ Ti ng đàn aế Th ch Sanh: Ti ng đàn aạ Th ch Sanh cũng nh ti ng sáo Sạ ọD a, ti ng hát Tr ng Chi... là nh ng chi ti ngh thu hay trong truy cừ ươ ổtích, th hi sáng nhân dân và túy ng truy n, nó hàm ch nhi nghĩaể ềsâu c. truy nắ Th ch Sanh, ti ng đàn th kì có nghĩa chính nh sau:ạ ư+ Ti ng đàn giúpế Th ch Sanh đc minh oan: Sau khi công chúa,ạ ượ Th ch Sanh Líạ ịThông hang công chúa, nh ng vì th chàng còn đc thái conấ ướ ượ ửvua Th và đc ng cây đàn th n. Tr đa,ủ ượ Th ch Sanh ma ch nạ ằtinh và đi bàng tr thù, vào ng i. Nh có ti ng đàng th mà công chúa kh iạ ỏcâm, nh raậ Th ch Sanh có Lí Thông. Do y, ti ng đàn th cũng làạ ầti ng đàn công lí. ng chi ti này, tác gi dân gian đã th hi quan và mế ươ ơv công lí mình.ề ủ+ Ti ng đàn là vũ khí kì di đánh đu quân xâm c: Ti ng đàn Th ch Sanh aế ượ ừc lên thì "quân sĩ tám tay chân... các hoàng ph giáp xinấ ườ ướ ởhàng". đây, ti ng đàn là đi di cho nh chính nghĩa và tinh th yêuỞ ầchu ng hòa bình nhân dân ta. Nó là công hóa lòng ng i, thu ph nhânộ ườ ụtâm.VnDoc tài li u, văn pháp lu t, bi mi phíả ễDoc24.vn­ Niêu aơ Th ch Sanh.ạ+ Đây là niêu th kì, "quân sĩ tám ăn mãi, ăn mãi nh ng niêu mộ ườ ướ ơbé xíu ăn đy". Nh ng thua tr tr đó "bĩu môi không mu đũa"ứ ướ ầđn lúc này ph ng nhiên, thán ph c.ế ụ+ Tính ch kì niêu càng ch ng tài gi aấ Th ch Sanh.ạ+ Đây là niêu hòa bình, đm tinh th nhân đo, khoan hòa nhân dân ta đi iơ ớk tr n.ẻ ậ6. Cách thúc truy nế Th ch Sanh.ạ ph thúc truy n,Ở Th ch Sanh không nh ng đc nhà vua công chúa cho màạ ượ ảcòn đc vua nh ng ngôi. Theo quan ni dân gian a, đó là ph th ng laoượ ườ ưở ớdành cho nhân tậ Th ch Sanh, ng đáng nh ng th thách mà nhân tr qua,ạ ảx ng đáng ph ch và tài năng màứ Th ch Sanh có đc nh ng đi không thạ ượ ểcó trong đi ng th thì nhân dân đem ng cho nhân mình. Còn con Líờ ẹThông tuy đc Th ch Sanh tha cho ch t, quê làm ăn nh ng cu cùng cũng sétượ ịđánh và hóa thành ki hung n. Đó là thúc có th ng th các truy nế ườ ệc tích Vi Nam và th gi i. Nó th hi nhân dân công lí xã (ổ ướ ởhi lành, ác gi ác báo), đi đi (cũng nh truy a, mề ướ ấCám, Cây Bút Th n...)ầ* Truy Th ch Sanh ng dũng sĩ di ch tinh, di đi bàng công chúa,ệ ườ ứv ch vong ân nghĩa Lí Thông, ch ng quân xâm tám c. Truy nạ ượ ườ ướ ệth hi ni tin đo đc, công lí xã và tinh th nhân đo, yêu hòaể ướ ạbình nhân dân ta. Truy ng nhi chi ti th kì, đc đáo, giàu nghĩa (bủ ộcung tên vàng, cây đàn, niêu m...).ơ7. Nh xét em nhân Lí Thông trong truy tích Th ch Sanh.ậ ạTruy nệ Th ch Sanh thu lo truy tích th kì n. Đi conạ ớng nh tài ba là nhân Lí Thông, con ng gian hi m, nhi môườ ườ ưx quy t. tình ti truy nh thang ác mà Lí Thông leoả ộlên, thân vào, hai bàn tay th đy máu và "ng em nghĩa!".ấ ướ ườ ếVnDoc tài li u, văn pháp lu t, bi mi phíả ễDoc24.vnLí Thông là và bán u. Th ch Sanh gánh đa. nộ ượ ượ ắnghĩ chàng trao cô đc, nghèo kh mà có kh ng tráng này có th ngộ ườ ụđc. Cái âm đa Th ch Sanh nhà và nghĩa anh em Lí Thông xét đnượ ếcùng có th thông đc. Vì Lí Thông ch ng lao đng chàngẫ ượ ủtrai côi mà thôi.ồLí Thông đn phiên mình ph ng cho ch tinh. tham ng ch này đãế ếranh ma đánh Th ch Sanh đi th ng, lí do anh "d u"... Ng điừ ượ ườ ờthi gì tham ng ch nh Lí Thôngế ưHành đng Lí Thông công Th ch Sanh là hành đng vô cùng tr ng tr n. nộ ướ ắd Th ch Sanh là đã gi báu "vua nuôi đã lâu", "t ch t". Có "nhânọ ẻđc", khuyên Th ch Sanh "tr ngay đi", qu "lo li u". Lí Thông đãứ ệđem đu quái dâng tri đình, đc nhà vua tr ng th ng phong cho làm Qu nầ ượ ưở ậcông. Lòng tham vô đáy, vì danh ng mà anh bán "khôn ngoan"ờ ượđánh em nghĩa công cách "tài tình".ừ ướ ộQu công đã "chém" đc ch tinh sao không đc đi bàng? Mu tr thànhậ ượ ượ ởphò mã, Lí Thông sâu ác ng mô i. "khôn ngoan" ch cạ ứh hát ng ngày "k nghĩa". th hai, Lí Thông đã quy pộ ướ ườ ướcông Th ch Sanh. nh tâm và dã man sai quân lính đá kím hang đạ ểgi tế Th ch Sanh, ng đã xông pha nguy hi chém ch tinh, gi đi bàng, nàngạ ườ ứcông chúa, Lí Thông đc giàu sang, vinh hi n. Hành đng sai lính hang cho th yể ượ ấanh bán hi nguyên hình là táng ng tâm, đôi bàn tay th đy máu vàượ ươ ần đng lo i.ướ ạTi ng đàn th là yêu hoang đng kì di nên truy cế ườ ổtích Th ch Sanh; nó mang nghĩa nh bi ng nh công lí. Ti ng đànạ ượ ếth đc Th ch Sanh lên trong ng đã ch đc nh "câm" nàng côngầ ượ ượ ủchúa, đã ch chân ng quy Lí Thông tr tri đình.ạ ướ ướ ềCái truy th sâu lí thú. con Lí Thông ch c, bế ướ ịđu quê, sét đánh ch hóa thàn hung. tr ng ng!ổ ướ ộVnDoc tài li u, văn pháp lu t, bi mi phíả ễDoc24.vnAnh bán tr thành Qu công, tr thành phò mã... cu cùng bi thành bượ ọhung! Tham thì tham, ác gi ác báo là y! Tên Lí Thông đã ng đi ph nh ch tả ườ ếtrong nh nhã!ụBài tham kh 2: Phân tích truy tích Th ch Sanh Lí Thôngả ạ1. ra đi và lên Th ch Sanhề ạNh ng nhân chính truy tích th ng đc xây ng trên th ng nh tữ ườ ượ ấgi nh ng nét bình th ng nh ng nét khác th ng. Nh ng nét bình th ng giúpữ ườ ườ ườcho nhân dân th nhân truy th gũi Nh ng nét khácả ữth ng nhân thu hút chú ng nên ni thích thú khi hưỡ ườ ọ“tò mò” mu theo dõi đn cùng ph các nhân tìnhố ảc yêu ghét, nh ng nh ng bu vui trong cu đi.ả ướ ờNh ng nét bình th ng và nh ng nét khác th ng nhân chính th ng đcữ ườ ườ ườ ượgi thi ngay trong đo đu ra đi và lên nhân (Ví aớ ừv là con bà nghèo, có ngu khác th ng, mang ngừ ườ ạkhác th ng ngay lúc sinh ra). Vì th đn truy Th ch Sanh, tr chúngườ ướ ếta ph tìm ra nh ng nét bình th ng, nh ng nét khác th ng ngay trong th thả ườ ườ ơu nhân t.ấ ậa) Nh ng nét bình th ng:ữ ườ­ Cha Th ch Sanh là nh ng ng lao đng nghèo kh ng ng ngh ki mẹ ườ ếc đi nuôi thân.ủ ạ­ là nh ng ng hi lành, ng, th ng giúp ng i, dù chínhọ ườ ườ ườ ặmình cũng nghèo.­ Khi ra đi, chàng đã côi Khi khôn thì ch t. Th ch Sanh làớ ạm nhân thu ki “ng côi” tiêu bi cho ng ng kh kh nh tộ ườ ườ ấtrong cu đi.ộ ờ­ lên trong nh côi cha Th ch Sanh ng thi th tìnhớ ốc m, thi th ch (l th trong túp cũ i­g đa, gia tài chả ướ ỉcó chi búa).ếVnDoc tài li u, văn pháp lu t, bi mi phíả ễDoc24.vnNh ng nét bình th ng lên ng nghe, ng đc giác cúng, nữ ườ ườ ườ ầgũi và ni xót xa, th ng m. Đó là ph cái tâm lí, tâm th mà truy nộ ươ ệc tích nên ng nghe chuy tích nên ngay lúc đuổ ườ ầtruy n.ệb) Nh ng nét khác th ng:ữ ườ­ Tuy do bà nghèo tr th sinh ra, nh ng Th ch Sanh chính làẫ ướ ạThái trên tr i, do Ng Hoàng sai xu ng đu thai.ử ầ­ Th gian bà mang thai dài khác th ng (dài đn năm).ờ ườ ấ­ đn tu tr ng thành, Th ch Sanh đã bi dùng búa (chi búa bình th ng doừ ưở ườcha i) thì đc thiên th võ ngh và các phép th thông.ể ượ ầNghĩa là bên trong ngoài lam lũ ng ti phu bình th ng làẩ ườ ườm con ng cao quý khác th ng, có nh ng ph ch khác th ng. Đi đó raộ ườ ườ ườ ởh ng phát tri câu chuy n: truy di bi ph tuy bìnhướ ậth ng mà khác th ng. Truy lôi cu ng nghe ph do cái tâm lí, tâm thườ ườ ườ ếmà nó nên ng nghe tâm lí háo ch theo dõi ph ng nhạ ườ ưở ưbình th ng mà đy khác th ng. hai ph n, hai tâm lí, tâm th iườ ườ ạthành cái mà ng ta là tâm lí ngh thu khi nghe chuy tích.ườ ổNh ng nét bình th ng tr nh ng khác th ng nh th đc xây ng xu tữ ườ ườ ượ ấphát quan ni nhân dân cho ng chính nh ng con ng bình th ng cóừ ườ ườ ạph ch khác th ng, ườ nên nh ng chi công khác th ng, kì .ậ ườ ạĐi này đc qua ph quan tr ng nh truy các th tháchề ượ ửmà Th ch Sanh ph và các chi công mà chàng đt đc sau quaạ ượ ượth thách.ử2. Nh ng th thách và chi côngữ ếa) Di bi ph Th ch Sanh đc thành nh ng tr ng mang nghĩaễ ượ ạth thách mà chàng liên ti ph i. Đó là quá trình chàng liên ti đc nh ngử ượ ữchi công th kì, khác th ng.ế ườ­ con Lý Thông đi canh mi th đây Th ch Sanh chi đu ch nị ằtinh và tiêu di nó.ệVnDoc tài li u, văn pháp lu t, bi mi phíả ễDoc24.vn­ Xu ng hang sâu công chúa, Th ch Sanh chi đu đi bàng tinh. Chàngố ạchi th ng. Nh ng Lý Thông hang.ế ử­ hang, Th ch Sanh tan cũi th đi bàng tinh, thoát thái .Ở ướ ử­ ch tinh và đi bàng liên hãm i, Th ch Sanh vào ng c.ị ụNh ng chàng gi phóng đc mình nhò' có cây đàn kì di do vua Th banư ượ ềt ng. chàng đc hôn công chúa.ặ ượ ớ­ Binh lính tám hoàng ch công chúa hôn, kéo nhau sang đánh.ủ ườ ừTh ch Sanh chi th ng nh cây đàn kì di giúp c.ạ ứNh ng Lý Thông, ch tinh, đi bàng và liên quân tám ch là nh ng cữ ườ ướ ựl ng thù đch gây tr ng cho Th ch Sanh. Nh ng chàng là nhân lí ng trong thượ ưở ếgi tích nên chàng chi th ng tr ng do nhân thù đch gây ra.ớ ượ ịNh ng tr ng đó càng sau càng gay n, và do y, nh ng th thách mà nhânữ ửv lí ng tr qua cũng ngày càng khó khăn. Nh ng cũng vì th nh ng chi th ngậ ưở ắc nhân sau qua th thách ­cũng ngày càng cao n. Đó cũng là quáủ ượ ơtrình nhân chính tr thành nhân lí ng. Trong quá trình y, nhân luôn đcậ ưở ượs tr th các ph ng ti th kì.ự ươ ầb) Nh ng ph m, ch mà Th ch Sanh qua nh ng chi th ng th thách:ữ ử­ th thà, ch phác, lòng th ng ng i, sàng quên mình vì ng khác.ự ươ ườ ườ­ Lòng dũng phi th ng và tài năng khác th ng (tài năng đt đn th kì ­ả ườ ườ ầvì do th linh ban cho, vì có tr các th kì trong tay nhân vàầ ậcòn vì nh ng chi nh ch tinh, đi bàng đu có nhi phép ).ữ ạ­ Lòng nhân đo, khoan dung (tha ch cho con Lý Thông, ch con đngạ ườchi th ng các ch ng ph ng pháp hòa bình, chinh ph ng aế ướ ươ ữc khoan dung). Nhân dân Vi Nam yêu Th ch Sanh, thích và nghe kơ ếchuy Th ch Sanh chính là do ng ng ph ch và tài năng chàng. Hệ ưỡ ọcoi đó là nh ng ph ch VÀ tài năng lí ng mà c. Th ch Sanh tữ ưở ướ ụnh ng ph ch và nh ng nét tính cách tiêu bi cho nhân dân lao đng Vi Nam.ữ ệ3. Lý Thông nhân ng ph Th ch Sanhậ ươ ạVnDoc tài li u, văn pháp lu t, bi mi phíả ễDoc24.vnV ph ng di n, Lý Thông đu trái ng Th ch Sanh. Và qu th luônề ươ ượ ắđi chàng. Bi hi th nh sau:ố ư­ Th ch Sanh th thà, tin ng bao nhiêu thì Lý Thông gian o, chĩ quenế ườ ảtính toán có cho mình và nhi mô nhiêu.ợ ấ­ Th ch Sanh mình chi đu nên chi công. Nh chi công tay pạ ậnên y, chàng đc ng nh phúc. Lý Thông ch dùng gian pấ ượ ưở ướcông ng khác mà ng.ủ ườ ố­ là dù đc Th ch Sanh tha ch nh ng Lý Thông đã sét đánh ch (cùngế ượ ếm n), còn bi thành hung (theo quan ni dân gian Vi Nam thì đây làẹ ệcon th u) trong khi Th ch Sanh đc ng nh phúc.ậ ượ ưở ạ­ đi gi Th ch Sanh Lý Thông là đi gi thi ác, th thàự ậv gian o, tha ích tài năng tài.ớ ấXây ng nh ng nhân ng ph tuy đi nh là đc đi ngh thu tự ươ ậc th lo truy tích (ti lo truy tích th kì). Nhân ph di là điủ ốt ng chi th ng nhân chính di n, đng th có tác ng làm nhân .v tượ ậchính di n.ệ4. Vai trò chi ti th kìủ ầTruy tích th kì không th ng bóng nh ng chi ti th kì.ệ truy Th ch Sanh, đó là nh ng phép th thông mà th linh cho Th ch Sanh; làỞ ạb cung tên th kì mà Th ch Sanh có đc nh gi ch ch tinh; là cây đàn th doộ ượ ầLong ng ban ng mà nh âm thanh th kì nó, Th ch Sanh ra kh ng c, đcươ ượk hôn công chúa và chi th ng quân ch u; chi th kì ăn iế ạđy giúp Th ch Sanh khu ph đc hoàn toàn thù.ầ ượ ẻĐc nh là hai chi ti sau:ặ ếa) Cây đàn th kì và nó là ăm nh th kìầ ầ­ truy này, đó là ti ng đàn công lí, nó th hi công lí nhânở ướ ủdân.VnDoc tài li u, văn pháp lu t, bi mi phíả ễDoc24.vn­ Nh ng đây cũng chính là ti ng đàn hòa bình dùng chi th ng và hóa thù.ư ẻV nghĩa này, cây đàn th kì ng tr ng cho tinh th yêu chu ng cái thi n, yêuớ ượ ệchu ng hòa bình nhân dân ta trong quan đi ngo i.ộ ạb) Niêu th kì cũng có nhi nghĩa:ơ ề­ ng tr ng cho kh năng sáng vô cùng nhân dân lao đng;ượ ộ­ Bi hi tài năng th kì, phi th ng nhân Th ch Sanh;ể ườ ạ­ ng tr ng cho truy th ng nhân đo dân ta trong quan đi ngo i. Cượ ảhai chi ti th kì này, cùng các chi ti th kì khác góp ph quan tr ng nênế ạv đp kì di và kì truy tích Th ch Sanh.ẻ ạ5. cách thúc truy nề ệa) Truy Th ch Sanh đu ng nh Th ch Sanh sinh ra, lên trong nghèo kh ,ệ ổdi bi ti ng vi Th ch Sanh liên ti tai và ph liên ti đngễ ươđu chúng, thúc ng vi chàng đc hôn cùng công chúa, đcầ ượ ượlên ngôi vua. Truy cũng thúc ng th hoàn toàn, th các nhânệ ủv thù đch: ch tinh, đi bàng tinh tiêu di t, con Lý Thông sét đánh ch t, hóaậ ếki thành hung, liên quân tám ch ngoan ngoãn rút i.ế ườ ướ ạĐó là ki thúc có ph bi các truy tích th kì.ể ầb) Ki thúc th hi công lí xã hi lành, ác ác),ể ướ ặc nh phúc (nh ng ng ng thi n, hi lành dù ban đu gian nan, khướ ườ ươ ổc nh ng cu cùng đc vinh hi n, đc đn bù ng đáng, đc đi đi), mự ượ ượ ượ ướ ơv nh ng ng lí ng (đó là nh ng ng mang đy nh ng ph ch đoề ườ ưở ườ ạđc và tài năng tiêu bi nhân dân).ứ ủc) Ki thúc này th mãn nhu nhân dân cái đp (cái đp ởtrong con ng i, cái đp ngoài cu đi), góp ph làm nên nghĩa giáo cườ ụsâu th lo truy tích.ắ ổBài tham kh 3: Phân tích nhân Lý Thông trong truy Th ch Sanhậ ạTruy Th ch Sanh là câu truy tích th n. Nh ng ch tính, caoệ ịtrào đc đy lên đu xoay quanh Th ch Sanh đi di cho vai chính di Lýượ ớThông tên ph di đc ác vô cùng. Lý Thông là hình ng nhân giúp câuộ ượ ậVnDoc tài li u, văn pháp lu t, bi mi phíả