Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Phân tích nhân vật viên quản ngục trong Chữ người tử tù của Nguyễn Tuân

11b56417b4b02b4eef6eb1e7c3bb7e28
Gửi bởi: hathuyduong.pt@gmail.com 8 tháng 11 2017 lúc 6:36 | Được cập nhật: 24 tháng 2 lúc 5:35 Kiểu file: DOC | Lượt xem: 1075 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

Phân tích nhân viên qu ng trong Chậ ững tù Nguy Tuânườ ễĐ bài: Anh ch hãy Phân tích nhân viên qu ng trong Ch ng tù aề ườ ủNguy Tuân 12.ễ văn là văn có nhi phong cách, nhà văn là tộ ộnhà văn xây ng cho mình phong cách riêng đc đáo. Nguy tuân là nhà vănự ộnh th Phong cách ngh thu ông chính là tài hoa uyên bác và là tư ộng su đi đi tìm cái đp. Chính phong cách mà nh ng tác ph ôngườ ủmang đm tài hoa uyên bác. Đc bi là ch ng tù, trong tác ph ngoàiậ ườ ấnhân Hu Cao ta cũng không th nào không nh đn nhân Viên qu ng c.ậ ụD ngòi bút tài hoa uyên bác, phù th ngôn ng ch tóc làm nhânướ ưv hi lên cũng th đáng chú ý.ậ Ch ng tù là trong nh ng truy trong vang bóng th nhà vănữ ườ ủNguy tuân. truy vi nh ng thói quen cũ nay ch còn vang bóng màễ ỉthôi. Trong đó ch ng tù cu đy ng gi nhân viênữ ườ ậqu ng và Hu Cao. Không gian là nhà tù ng tr bóng và là kả ẻthù cái đp. Th gian là nh ng ngày cu cùng tù Hu Cao. Ta th đcủ ượcái tình hu ng éo le nh ng còn th đc éo le trong chính thân ph aố ượ ủh Viên qu ng là đo di cho tri đình còn Hu Cao thì ch ng tri uọ ềđình. Nh ng trên bình di ngh thu thì không còn là thù nhau a. Hu nữ ấCao vi ch đp còn viên qu ng thì yêu thích say đm cái đp. Chính vì thế ếmà trên bình di ngh thu là nh ng ng tri Và đng th xu phát tìnhệ ườ ừhu ng truy ta nh đc đp viên qu ng nh nh ng nh cố ượ ạthanh thót thanh cao trong nh xô .ộ Viên qu ng là ng có thích nguy cao quý. Đó chính là thích chả ườ ữđp Hu Cao. nh thích nh ng viên quan th ng là vàng hẹ ườ ưdanh, quy quý an nhàn thì viên qu ng trong tác ph này thì hoàn toànề ạng i. Ông là ng có nh ng thích và nguy cao quý. Ông có mượ ườ ầnhìn xa trông ng và tâm ng thì hoàn toàn thoát kh nh ng cám ch tộ ưở ấcũng nh nh ng bóng ng tù. Ông làm quan nh ng không ng hách màư ốch bi làm tròn nhi thân mình. Ông gi ng nh âm thanh trong tr oỉ ẻtrong nh xô y. nguy ông là ngày kia có tranh chả ữc Hu Cao vi mà treo trong nhà thì qu th là nh t. Cái nguy yêu chu ngủ ộnh ng giá tr văn hóa truy th ng cho th đc cái tâm trong tr ông.ữ ượ ủM dù làm tên quan cai ng nh ng ông không đánh đi cái ng thi nặ ươ ệtrong thân mình. Ông không ph thu vào tri đình. Khi bi Hu Cao đnả ếthì ông đã tìm cách xin ch ông bi ng khi ra thì ông sọ ẽcó th đu. Ta nh đc con ng ông nh ng giá tr tôn vinh cái đp,ể ượ ườ ẹtâm ông không nhà ng kia đen. Trong cái ch có đánh đp tr thùồ VnDoc tài li u, văn pháp lu t, bi mi phítra đn dã man mà tâm ông sáng lánh nh viên ng quý trongấ ọđêm. khi vi xin ch khó khăn khi Hu Cao không hi đc lòngể ượ ỗc ông nh ng ông gi ni hi ng và nguy cao quý y. Có bi đn viênủ ếqu ng chúng ta có th hi đc con ng chúng ta. Nhi khi cái ch cả ượ ườ ứv hay thân ph kia không quy đnh đn ng và tâm .ụ Không ch là ng yêu chu ng cái đp và có nguy cao quý mà viên qu nỉ ườ ảng còn là ng bi trân tr ng nh ng con ng tài gi nh Hu Caoụ ườ ườ ấn a. Khi có phi tráp báo ng tên ph nguy hi tri đình đc đaữ ượ ưđn đây trong vài ngày sau đó mang ra tr thì viên qu ng đã ra vuiế ấm ng khi đc ng mà mình ph c. nh ng đng th ông cũng th ti choừ ượ ườ ếcon ng tài gi mà ph chu cái ch t. Đc bi Hu Cao có tài bườ ượ ẻkhóa ng nh ng viên qu ng không quan tâm đi đó mà cái ôngượ ềquan tâm là làm sao có th ti đc con ng anh hùng xin ch mà thôi.ể ượ ườ ữÔng trân tr ng Hu Cao thi đãi Hu Cao và nh ng ng Hu Cao th tọ ườ ịr hàng ngày. Đi đó th hi trân tr ng nh ng con ng tài gi viênượ ườ ủqu ng c. Th ông la Hu Cao có gì thì nói viên qu ng sả ẽthi đãi. dù đó viên qu ng là ch nh ng khi mu xin ch và trân tr ngế ọng tài cho nên viên qu ng mình xu ng ng hô nh ng i.ườ ườ ướKhi Hu Cao quát ng ông thì ông th bu nh ng ông không trách vì ôngấ ưnghĩ ng nh ng chuyên tr tr khu ch quen ng trên đu ng ta thôi.ằ ướ ườ Không nh ng th nh ng hành đng viên quan coi ng chính là th hi sữ ựtrân tr ng và cao nh ng giá tr văn hóa ông. Thái trân tr ng ngh thu thọ ưpháp chính là trân tr ng nh ng giá tr văn hóa truy th ng dân c. Trong nhà tùọ ộy bóng không nhu đen tâm viên qu ng c. nh cái đp làmấ ẹcho tâm viên qu ng thiên ng trong sáng m. Chính vì th mà ôngồ ươ ếnh đnh ph xin ng đc ch Hu Cao. Khi Hu Cao quy đnh cho chấ ượ ữviên qu ng th vui, ông nh nh ra nhi đi u, nh th cái cáchả ảch ngh sai mình a. Ông th hi thái kính tr ng tr nh ng dòọ ướ ặcu cùng ng tù. Viên quan ng sau khi nh đc ch aố ườ ượ ủHu Cao thì tr quê ng đê gi cái thiên ng trong sáng thân mình.ấ ươ ảHai dòng ông kh nh th hi mình. Qua đó ta th yướ ấđc viên qu ng đúng là ng có thiên ng trong sáng trân tr ng nh ngượ ườ ươ ữgiá tr văn hóa truy th ng dân mà quên đi an toàn thân.ị ta ph tr tr tài năng uyên bác Nguy Tuân. Ông không nh ngộ ữxây ng đc nhân chính chu mà đn nhân ph nh viênự ượ ưqu ng cũng nhi giá tr con ng i. đp trong con ng viên qu nả ườ ườ ảng cũng sáng lánh. Cánh nhà tù không th nào đi cái thiên ng trongụ ướ ươsáng cùng nguy cao quý ông. Chuy thúc cũng là lúc viên qu ng tayở ụn quê ng thiên ng trong sáng mình.ả ươ VnDoc tài li u, văn pháp lu t, bi mi phí