Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

ÔN TẬP XÁC ĐỊNH KHOẢNG CÁCH

51f8210daa5b6720a3341d56129f2b6f
Gửi bởi: Võ Hoàng 28 tháng 9 2018 lúc 20:21 | Được cập nhật: 27 tháng 2 lúc 14:56 Kiểu file: DOCX | Lượt xem: 284 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

Giáo viên: Nguy Qu Kh iễ ởXÁC NH KHO NG CÁCHỊ Kho ng cách đi ph ngả ẳCâu 1. Cho hình chóp S.ABC có đáy là tam giác vuông 3AB AC a= SA vuông góc tớ ặđáy. ọM là trung đi SC. Tính kho ng cách đi ểM ph ngế ẳ( )SAB A.2a B. 2a C. 5a D. 2a Câu 2. Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông nh ng a, SA vuông góc đáy.ớ ặ3SA a=Kho ng cách đi ểA ph ng ẳ( )SCD ngằA.3a B. 33a C. D. 32a Câu 3. Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình thoi nh ng ằa ,·60oABC= SA vuông góc tớ ặđáy. 2SA a= Kho ng cách đi ểA ph ng ẳ( )SBD ngằA.22a B. 2a C. 1717a D. 105a Câu 4. Cho hình chóp S.ABC có đáy là tam giác nh ng ằ3a )SB ABC^ 5SB a= Tínhkho ng cách đi ểB ph ng ẳ( )SAC A.3 14529a B. 33011a C. 57a D. 510a Câu 5. Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình ch nh tâm O. ậSA vuông góc đáy và 2SB SA a= .Kho ng cách đi ểO ph ng ẳ( )SBC ngằA.2 35a B. 53a C. 53 aD. 35a Câu 6. Cho hình chóp S.ABC có đáy tam giác vuông cân ạB 4AC a= Hình chi vuông góc aế ủđ nh ỉS lên đáy trùng trung đi BC bi chi cao kh chóp ng ằa Kho ng cáchảt đi ểC ph ng ẳ( )SAB ngằA.62a B. 66a C. 63a D. 2a Câu 7. Cho hình chóp tam giác S.ABC có nh đáy ng ằa chi cao kh chóp ng ằ2a Kho ngảcách đi ểA ph ng ẳ( )SBC ngằA.32a B. 33a C. 56a D. 67a Câu 8. Cho hình chóp giác S.ABCD có nh bên ng ằ2a nh đáy ng ằ2a Kho ng cáchảt đi ểB ph ng ẳ( )SCD ngằA.2 305a B. 217a C. 213a D. 306a Câu 9. Cho hình chóp S.ABC có đáy là tam giác vuông ạC 3,AC AB a= bên ặ( )SAB làtam giác và trong ph ng vuông góc đáy. ọM là trung đi ủAC Tínhkho ng cách đi ểM mp(ế)SBC .Giáo viên: Nguy Qu Kh iễ ởA.64a B. 63 aC. 12a D. 6611a Câu 10. Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình thang vuông A, B, ạ2 ,AD BC AB a= SAvuông góc đáy và 2SA a= Kho ng cách đi ểB ph ng ẳ( )SCD ngằA.53a B. 33a C. 33a D. 53a Câu 11. Cho hình chóp S.ABC có đáy là tam giác nh ng ằ2a bên ặ( )SBC là tam giác cân iạS và trong ph ng vuông góc đáy. ọG là tr ng tâm tam giác ủSAB tính kho ngảcách đi ểG ph ng ẳ( )SBC A.3 32a B. 36a C. 32a D. 33a Kho ng cách gi hai ng th ng chéo nhauả ườ ẳCâu 12. Cho hình chóp S.ABC có đáy là tam giác vuông cân SA vuông góc đáy.ớ ặSA AC a= =3, 2. Kho ng cách gi ữSB và AC ngằ A.a B. a62 C. 32a D. a22 Câu 13. Cho hình chóp S.ABC có đáy là tam giác nh ng ằa Hình chi vuông góc nh ỉSlên đáy là trung đi nh ạAC Kho ng cách gi ữSH và AB ngằ A.a32 B. a34 C. a12 D. a38Câu 14. Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình ch nh t. SA vuông góc đáy,ớ ặSC AB a= =32 ,2. nh ạSC đáy góc ặ60o Tính kho ng cách gi ữSB và CD A.a32 B. a34 C. a12 D. a38Câu 15. Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông nh ng ằa SA vuông góc đáy.ớ ặSA a=2. Kho ng cách gi ữSD và AC ngằ A.a23 B. a22 C. a63 D. a2 55Câu 16. Cho hình chóp giác S.ABCD có nh đáy ng ằa4 chi cao ng ằa5 Kho ng cáchảgi ữSD và AB ngằ A.a10 2929 B. a10 6633 C. a20 6633 D. a20 2929 Câu 17. Cho di ệOABC có ,OA OB OC đôi vuông góc nhau, ớ, 2OA OB OC a= .G ọM là trung đi ủBC Kho ng cách gi ữOM và AB ngằ A.a22 B. a2 55 C. D. a63Giáo viên: Nguy Qu Kh iễ ởĐáp án1.A, 2.D, 3.C, 4.A, 5.B, 6.C, 7.D, 8.B, 9.A, 10.B, 11.D, 12.C, 13.B, 14.C, 15.A, 16.D, 17.D