Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

ÔN TẬP MÔN TOÁN LỚP 11

5e7e082962d77f8c18bdc804156e7be6
Gửi bởi: Võ Hoàng 16 tháng 10 2018 lúc 5:23:02 | Được cập nhật: 28 tháng 1 lúc 19:41:57 Kiểu file: DOC | Lượt xem: 394 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

Bài 1: NH LU CU LÔNGỊ Ậ1. Trong nh ng cách sau cách nào có th làm nhi đi cho t?ữ ậA. chi bút lên tóc;ọ B. nhanh nh đã nhi đi n;ặ ệC. ngu đi n;ặ D. Cho ti xúc viên pin.ộ ớ2. Trong các hi ng sau, hi ng nàoệ ượ ượ không liên quan nhi đi n?ế ệA. mùa đông dính nhi tóc khi ch u;ề ượ ầB. Chim th ng xù lông mùa rét;ườ ềC. Ôtô ch nhiên li th ng th dây xích kéo lê trên ng;ở ườ ườD. Sét gi các đám mây.ữ3. Đi tích đi làệ ểA. có kích th nh .ậ ướ B. đi tích coi nh trung đi m.ệ ểC. ch ít đi tích.ậ D. đi phát ra đi tích.ể ệ4. ng tác đi n, trong các nh nh đây, nh nh ươ ướ sai làA. Các đi tích cùng lo thì nhau.ệ B. Các đi tích khác lo thì hút nhau.ệ ạC. Hai thanh nh gi ng nhau, sau khi xát len thì chúng hút nhau.ự ẽD. Hai thanh th tinh sau khi xát vào a, nhau thì chúng nhau.ủ ẩ5. Khi kho ng cách gi hai đi tích đi trong chân không gi xu ng thì Cu lôngả ựA. tăng n. B. tăng n.ầ C. gi n.ả D. gi n.ả ầ6. Nh xét không đúng đi môi là:ề ệA. Đi môi là môi tr ng cách đi n. B. ng đi môi chân không ng 1.ệ ườ ằC. ng đi môi môi tr ng cho bi ng tác gi các đi tích trong môi tr ng đó nh nằ ườ ươ ườ ơso khi chúng trong chân không bao nhiêu n.ớ ầD. ng đi môi có th nh 1.ằ ơ7. Có th áp ng nh lu Cu lông tính ng tác trong tr ng pể ươ ườ ợA. ng tác gi hai thanh th tinh nhi nhau.ươ ầB. ng tác gi thanh th tinh và thanh nh nhi đi nhau.ươ ầC. ng tác gi hai qu nh tích đi xa nhau.ươ ặD. ng tác đi gi thanh th tinh và qu n.ươ ớ8 Có th áp ng nh lu Cu lông cho ng tác nào sau đây?ể ươA. Hai đi tích đi dao ng quanh hai trí nh trong môi tr ng.ệ ườB. Hai đi tích đi hai trí nh trong môi tr ng.ệ ườC. Hai đi tích đi nh nhau, trong u, trong c.ệ ướD. Hai đi tích đi chuy ng do trong cùng môi tr ng.ệ ườ9. Cho đi tích có không i, cách nhau kho ng không i. ng tác gi chúng nệ ươ ớnh khi trong môi tr ngấ ươA. chân không. B. nguyên ch t.ướ C. a.ầ D. không khí đi ki tiêu chu n.ở ẩ10. Xét ng tác hai đi tích đi trong môi tr ng xác nh. Khi đi tăng thì ng đi nươ ườ ệmôiA. tăng n.ầ B. không i.ẫ C. gi n.ả D. gi n.ả ầ11. không có nghĩa khi ta nói ng đi môi aề ủA. ín nh ng).ắ ườ B. nh trong.ự C. th tinh.ủ D. nhôm.12. Trong nào sau đây không có đi tích do?ậ ựA. thanh niken. B. kh th ngân.ố C. thanh chì. D. thanh khô.ỗ13. Hai đi tích đi trái có cùng 10ệ -4/3 cách nhau trong parafin có đi môi ng thìặ ằchúngA. hút nhau 0,5 N.ộ B. hút nhau N.ộ ựC. nhau 5N.ẩ D. nhau 0,5 N.ẩ ự14. Hai đi tích đi cùng 10ệ -4 trong chân không, ng tác nhau ng có 10ặ ươ -3 thìchúng ph cách nhauả ặA. 30000 m. B. 300 m. C. 90000 m. D. 900 m.15. Hai đi tích đi nh và cách đi trong bình không khí thì hút nhau là 21 N. đệ ượ ổđ có ng đi môi 2,1 vào bình thì hai đi tích đó sầ ẽA. hút nhau ng 10 N.ự B. nhau ng 10 N.ẩ ằTrang: 1C. hút nhau ng 44,1 N.ộ D. nhau ng 44,1 N.ẩ ằ16. Hai đi tích đi nh và cách đi trong bình không khí thì ng tác gi chúng là 12ệ ượ ươ ữN. Khi ch ng cách đi vào bình thì ng tác gi chúng là N. ng đi môi ch tổ ươ ấl ng này làỏA. 3. B. 1/3. C. 9. D. 1/917. Hai đi tích đi cách nhau 100 cm trong parafin có ng đi môi ng thì ng tác nhau ngệ ươ ằl N. Nêu chúng cách nhau 50 cm trong chân không thì ng tác nhau ng có làự ượ ươ ớA. N. B. N. C. N. D. 48 N.18 Hai đi tích đi cùng cách nhau trong nguyên ch ng tác nhau cệ ượ ướ ươ ựb ng 10 N. nguyên ch có ng đi môi ng 81. đi tích làằ ướ ệA. C. B. 9.10 -8 C. C. 0,3 mC. D. 10 -3 C.19. Xét nguyên ph ng di đi n. Trong các nh nh sau, nh nh ươ không đúng là:A. Proton mang đi tích là 1,6.10ệ -19 C.B. Kh ng notron kh ng proton.ố ượ ượC. ng proton và notron trong nhân luôn ng electron quay xung quanh nguyên .ổ ửD. Đi tích proton và đi tích electron là đi tích nguyên .ệ ố20. nhân nguyên oxi có proton và notron, electron nguyên oxi làạ ửA. 9. B. 16. C. 17. D. 8.21. ng proton và electron nguyên có th là nào sau đây?ổ ốA. 11. B. 13. C. 15. D. 16.22. nguyên đang th 1,6.10ế -19 đi ng mà nó nh thêm electron thì nóệ ượ ượA. là ion ng.ẽ ươ B. là ion âm.ẫC. trung hoà đi n.ề D. có đi tích không xác nh c.ệ ượ23. nguyên oxi electron nó mang đi tíchế ệA. 1,6.10 -19 C. B. 1,6.10 -19 C. C. 12,8.10 -19 C. D. 12,8.10 -19 C.24. Đi ki đi làề ệA. ph nhi phòng.ậ B. có ch các đi tích do.ứ ựC. nh thi ph làm ng kim lo i.ậ D. ph mang đi tích.ậ ệ25. nhi đi do xát vì khi xátậ ọA. eletron chuy này sang khác. B. nóng lên.ậ ịC. các đi tích do ra trong t.ệ ượ D. các đi tích đi.ệ ấ26. Trong các hi ng sau, hi ng nhi đi do ng ng là hi ngệ ượ ượ ưở ượA. thanh kim lo nhi đi khi qu mang đi n.ầ ệB. Thanh th nh sau khi mài lên tóc hút các gi y.ướ ượ ấC. Mùa hanh khô, khi qu ng th ng th dính vào ng i.ặ ườ ườD. Qu kim lo nhi đi do nó ch vào thanh nh xát vào len .ả ạ27. Cho qu kim lo tích đi tích đi là C, và C. Khi cho chúng ti xúc iả ượ ượ ớnhau thì đi tích làệ ệA. C. B. 11 C. C. 14 C. D. C.Bài 2: ĐI TR NG VÀ NG ĐI TR NG NG ĐI NỆ ƯỜ ƯỜ ƯỜ ƯỜ Ệ1. Đi tr ng làệ ườA. môi tr ng không khí quanh đi tích.ườ ệB. môi tr ng ch các đi tích.ườ ệC. môi tr ng đi n.ườ ệD. môi tr ng bao và đi tích và tác ng đi lên các đi tích khác trong nó.ườ ặ2. ng đi tr ng đi tr ng choườ ườ ưA. th tích vùng có đi tr ng là hay nh .ể ườ ỏB. đi tr ng đi đó ph ng di tr năng ng.ệ ườ ươ ượC. tác ng đi tr ng lên đi tích đi đó.ụ ườ ểD. ch chuy đi tích đi đó.ố ể3. đi xác nh trong đi tr ng tĩnh, đi tích th tăng thì ng đi nạ ườ ườ ệtr ngườA. tăng n.ầ B. gi n.ả C. không i.ổ D. gi n.ả ầTrang: 24. Véc ng đi tr ng đi có chi uơ ườ ườ ềA. cùng chi đi tác ng lên đi tích th ng đi đó.ề ươ ểB. cùng chi đi tác ng lên đi tích th đi đó.ề ểC. ph thu đi tích th .ụ ửD. ph thu nhi môi tr ng.ụ ườ5. Trong các sau, ng đi tr ng là:ơ ườ ườA. V/m 2. B. V.m. C. V/m. D. V.m 2.6. Cho đi tích đi –Q; đi tr ng đi mà nó gây ra có chi ườ ềA. ng phía nó.ướ B. ng ra xa nó. ướC. ph thu nó.ụ D. ph thu vào đi môi xung quanh.ụ ệ7. ng đi tr ng đi gây đi tích đi ườ ườ không ph thu cụ ộA. đi tích th .ộ B. đi tích đó.ộ ệC. kho ng cách đi đang xét đi tích đó.ả D. ng đi môi môi tr ng.ằ ườ8. đi có đi tr ng thành ph gây đi tích đi m. Hai ng đi tr ng thành ph nế ườ ườ ườ ầcùng ph ng khi đi đang xét trênươ ằA. ng hai đi tích.ườ ệB. ng trung tr đo hai đi tích.ườ ệC. ng vuông góc đo hai đi tích trí đi tích 1.ườ ệD. ng vuông góc đo hai đi tích trí đi tích 2.ườ ệ9. đi có đi tr ng gây đi tích đi Qế ườ ể1 âm và Q2 ng thì ng ng đi nươ ướ ườ ệtr ng đi đó xác nh ngườ ượ ằA. ng ng véc ng đi tr ng đi tr ng thành ph n.ướ ườ ườ ườ ầB. ng véc ng đi tr ng gây đi tích ng.ướ ườ ườ ươC. ng véc ng đi tr ng gây đi tích âm.ướ ườ ườ ệD. ng véc ng đi tr ng gây đi tích đi đang xét n.ướ ườ ườ ơ10. Cho đi tích đi đi và và có cùng n, cùng u. ng đi tr ng đi mệ ườ ườ ểtrên ng trung tr AB thì có ph ngườ ươA. vuông góc ng trung tr AB.ớ ườ B. trùng ng trung tr AB.ớ ườ ủC. trùng ng AB.ớ ườ D. ng AB góc 45ạ ườ 0.11. Cho đi tích đi đi và và có cùng n, cùng u. Đi có đi tr ng ng ngệ ườ ằ0 làA. trung đi AB.ể ủB. các đi trên trên ng trung tr AB.ấ ườ ủC. các đi đi và đi thành tam giác u.ể ềD. các đi đi và đi thành tam giác vuông cân.ể ộ12. kho ng cách đi tích ngu đi đang xét tăng thì ng đi tr ngế ườ ườA. gi n.ả B. tăng n.ầ C. gi n.ả B. tăng n.ầ13. Cho hai qu kim lo tích đi có ng nhau nh ng trái cách nhau kho ng không iả ổt và thì ng đi tr ng đi trên ng trung tr AB và và Bạ ườ ườ ườ ớthành tam giác là E. Sau khi cho hai qu ti xúc nhau và thì ng đi tr ngề ườ ườt là:ạA. 0. B. E/3. C. E/2. D. E.14. ng đi cho bi tườ ếA. tác ng lên đi tích trên ng y.ộ ườ ấB. đi tích ngu sinh ra đi tr ng bi di ng ng y.ộ ườ ượ ườ ấC. đi tích th trên ng y.ộ ườ ấD. ng đi tác ng lên đi tích đi trên ng y.ướ ườ ấ15. Trong các nh xét sau, nh xét không đúng đi ng đi là:ậ ườ ệA. Các ng cùng đi tr ng có th nhau.ườ ườ ắB. Các ng đi tr ng tĩnh là ng không khép kín.ườ ườ ườC. ng ng đi đi là ng véc ng đi tr ng đi đó.ướ ườ ướ ườ ườ ểD. Các ng là các ng có ng.ườ ườ ướ16. Nh nh nào sau đây không đúng ng đi tr ng gây đi tích đi Q?ề ườ ườ ểA. là nh ng tia th ng.ữ B. có ph ng đi qua đi tích đi m.ươ ểTrang: 3C. có chi ng phía đi tích.ề ườ D. không nhau.ắ17. Đi tr ng là đi tr ng mà ng đi tr ng nóệ ườ ườ ườ ườ ủA. có ng nh nhau đi m.ướ B. có ng và nh nhau đi n.ướ ệC. có nh nhau đi m.ộ D. có gi theo th gian.ộ ờ18. đi tích th 1ặ đi m, nó ch đi 1mN có ng trái sang ph i. ng đạ ướ ườ ộđi tr ng có và ng làệ ườ ướA. 1000 V/m, trái sang ph i.ừ B. 1000 V/m, ph sang trái.ừ ảC. 1V/m, trái sang ph i.ừ D. V/m, ph sang trái.ừ ả19. đi tích -1 trong chân không sinh ra đi tr ng đi cách nó 1m ườ có và ngộ ướlàA. 9000 V/m, ng phía nó. ướ B. 9000 V/m, ng ra xa nó.ướC. 9.10 V/m, ng phía nó.ướ D. 9.10 V/m, ng ra xa nó.ướ20. đi cách đi tích kho ng nh trong không khí có ng đi tr ng 4000 V/m theoộ ườ ườchi trái sang ph i. Khi ch đi môi có ng đi môi ng bao chùm đi tích đi và đi mề ểđang xét thì ng đi tr ng đi đó có và ng làườ ườ ướA. 8000 V/m, ng trái sang ph i.ướ B. 8000 V/m, ng ph sang trái.ướ ảC. 2000 V/m, ng ph sang trái.ướ D. 2000 V/m ng trái sang ph i.ướ ả21. Trong không khí, ng ta trí đi tích có cùng 0,5 ườ nh ng trái cách nhau m. trungư ạđi đi tích, ng đi tr ng làể ườ ườA. 9000 V/m ng phía đi tích ng.ướ ươ B. 9000 V/m ng phía đi tích âm.ướ ệC. ng 0.ằ D. 9000 V/m ng vuông góc ng hai đi tích.ướ ườ ệ22. Cho đi tích đi trái u, cùng nh thìệ ịA. không có trí nào có ng đi tr ng ng 0.ị ườ ườ ằB. trí có đi tr ng ng trung đi đo đi tích.ị ườ ệC. trí có đi tr ng ng trên ng đi tích và phía ngoài đi tích ng.ị ườ ườ ươD. trí có đi tr ng ng trên ng đi tích và phía ngoài đi tích âm.ị ườ ườ ệ23. đi có ng đi tr ng thành ph vuông góc nhau và có là 3000 V/m vàạ ườ ườ ớ4000V/m. ng đi tr ng ng là ườ ườ ợA. 1000 V/m. B. 7000 V/m. C. 5000 V/m. D. 6000 V/m.Bài 3: CÔNG ĐI NỦ Ệ1. Công đi không ph thu vàoủ ộA. trí đi và đi cu ng đi.ị ườ B. ng đi tr ng.ườ ườC. hình ng ng đi.ạ ườ D. đi tích ch chuy n.ộ ể2. Th năng đi tích trong đi tr ng tr ng choế ườ ưA. kh năng tác ng đi tr ng.ả ườ B. ph ng chi ng đi tr ng.ươ ườ ườC. kh năng sinh công đi tr ng.ả ườ D. nh vùng không gian có đi tr ng.ộ ườ3. chi dài ng đi đi tích trong đi tr ng tăng thì công đi tr ngế ườ ườ ườA. ch ki xác nh.ư B. tăng n.ầC. gi n.ả D. không thay i.ổ4. Công đi tr ng khác trong khi đi tíchủ ườ ệA. ch chuy gi đi khác nhau các ng c.ị ườ ứB. ch chuy vuông góc các ng trong đi tr ng u.ị ườ ườ ềC. ch chuy qu là ng cong kín trong đi tr ng.ị ườ ườD. ch chuy qu tròn trong đi tr ng.ị ườ5 Khi đi tích dich chuy theo ng trong đi tr ng u, quãng ng ch chuy nệ ườ ườ ườ ểtăng thì công đi tr ngầ ườA. tăng n.ầ B. tăng n.ầ C. không i.ổ D. gi n.ả ầ6. đi tích ch chuy trong đi tr ng sao cho th năng nó tăng thì công đi tr ngế ườ ườA. âm. B. ng.ươ C. ng không. D. ch ki xác nh.ằ ị7. Công đi tr ng ch chuy đi tích 1μC theo chi ng trong đi nủ ườ ườ ệtr ng 1000 V/m trên quãng ng dài làườ ườA. 1000 J. B. J. C. mJ. D. μJ.8. Công đi tr ng ch chuy đi tích 2μC ng chi ng trong đi nủ ườ ượ ườ ệtr ng 1000 V/m trên quãng ng dài làườ ườTrang: 4A. 2000 J. B. 2000 J. C. mJ. D. mJ.9. Cho đi tích ch chuy gi đi nh trong đi tr ng ng 150 V/m thì công aệ ườ ườ ủl đi tr ng là 60 mJ. ng đi tr ng là 200 V/m thì công đi tr ng ch chuy đi nự ườ ườ ườ ườ ệtích gi hai đi đó làA. 80 J.ữ B. 40 J. C. 40 mJ. D. 80 mJ. Bài 3: CÔNG ĐI NỦ Ệ10. Cho đi tích 10ệ -8 ch chuy gi đi nh trong đi tr ng thì công đi nị ườ ệtr ng là 60 mJ. đi đi tích q’ 4.10ườ -9 ch chuy gi hai đi đó thì công đi nị ệtr ng khi đó làườA. 24 mJ. B. 20 mJ. C. 240 mJ. D. 120 mJ. 11. Công đi tr ng ch chuy quãng ng đi tích 10 μC vuông góc vủ ườ ườ các đớ ng cườ ứđi nệ trong đi tr ng ườ ng 10ườ V/m làA. J. B. 1000 J. C. mJ. D. J.12. Công đi tr ng ch chuy đi tích 10 mC song song các ng trong đi nủ ườ ườ ệtr ng quãng ng 10 cm là J. ng đi tr ng đó làườ ườ ườ ườA. 10000 V/m. B. V/m. C. 100 V/m. D. 1000 V/m.13. Khi đi tích ch chuy trong đi tr ng theo chi ng thì nó nh công 10 J. Khiệ ườ ườ ượ ộd ch chuy chi ng 60ị ườ trên cùng dài quãng ng thì nó nh công là :ộ ườ ượ ộA. J. B. 2/35 J. C. 25 J. D. 7,5J.Bài 4: ĐI TH HI ĐI THỆ Ế1. Đi th là ng tr ng cho riêng đi tr ng vệ ượ ườ ềA. kh năng sinh công vùng không gian có đi tr ng. ườB. kh năng sinh công đi m.ả ểC. kh năng tác ng đi m.ả ểD. kh năng tác ng các đi trong không gian có đi tr ng.ả ườ2. Khi đi tích th đi tăng lên đôi thì đi th đi đóộ ểA. không i.ổ B. tăng đôi.ấ C. gi a.ả D. tăng 4.ấ3. đi th là vôn (V). 1V ngơ ằA. J.C. B. J/C. C. N/C. D. 1. J/N.4. Quan gi ng đi tr ng và hi đi th gi hai đi mà hình chi ng hai đi đóệ ườ ườ ườ ểlên ng là thì cho bi th cườ ứA. E.d. B. E/d. C. q.E.d. D. q.E/q.5. Trong các nh nh đây hi đi th nh nh ướ không đúng là:A. Hi đi th tr ng cho kh năng sinh công ch chuy đi tích gi hai đi trong đi tr ng.ệ ườB. hi đi th là V/C.ơ ếC. Hi đi th gi hai đi không ph thu đi tích ch chuy gi hai đi đó.ệ ểD. Hi đi th gi hai đi ph thu trí hai đi đó.ệ ể6. Trong đi tr ng u, trên ng c, gi hai đi cách nhau cm có hi đi th 10 V, gi aộ ườ ườ ữhai đi cách nhau cm có hi đi th làể ếA. V. B. 10 V. C. 15 V. D. 22,5 V.7. Hai đi trên ng trong đi tr ng cách nhau 2m. ng đi tr ng là 1000ể ườ ườ ườ ườV/m 2. Hi đi th gi hai đi đó làệ ểA. 500 V. B. 1000 V. C. 2000 V. D. ch ki xác nh.ư ị8. Gi hai kim lo ph ng song song cách nhau cm có hi đi th không 200 V. ng đi nữ ườ ệtr ng kho ng gi hai kim lo làườ ạA. 5000 V/m. B. 50 V/m. C. 800 V/m. D. 80 V/m.9. Trong đi tr ng u, đi cách đi 1m, cách đi m. Uộ ườ ếAB 10 thì UACA. 20 V. B. 40 V. C. V. D. ch ki xác nh.ư ị10. Công đi tr ng ch chuy đi tích μC là mJ. Uủ ườ ếAB A. V. B. 2000 V. C. V. D. 2000 V.Bài 5: ĐI NỤ Ệ1. đi làụ ệA. th ng hai nhau và ngăn cách nhau ng cách đi n.ệ ệB. th ng hai nhau và ngăn cách nhau ng cách đi n.ệ ệTrang: 5C. th ng hai ti xúc nhau và bao ng đi môi.ệ ượ ệD. th ng hai cách nhau kho ng xa.ệ ủ2. Trong tr ng nào sau đây ta có đi n?ườ ệA. hai khô cách nhau kho ng trong không khí.ấ ảB. hai nhôm cách nhau kho ng trong nguyên ch t.ấ ướ ấC. hai ngâm trong dung ch axit.ấ ịD. hai nh ph ngoài lá nhôm.ấ ộ3. tích đi cho đi n, ta ph iể ảA. vào hai hi đi th .ắ B. xát các nhau.ọ ớC. nhi đi n.ặ D. ngu đi n.ặ ệ4. Trong các nh xét đi đây, nhân xét ướ không đúng làA. Đi dung tr ng cho kh năng tích đi .ệ ụB. Đi dung càng thì tích đi ng càng n.ệ ượ ượ ớC. Đi dung có là Fara (F).ệ ịD. Hi đi th càng thì đi dung càng n.ệ ớ5. Fara là đi dung đi màệ ệA. gi hai có hi đi th 1V thì nó tích đi tích C.ữ ượ ệB. gi hai có hi đi th không thì nó tích đi C.ữ ượ ệC. gi hai có đi môi ng đi môi ng 1. D. kho ng cách gi hai là 1mm.ữ ụ6. 1nF ng A. 10ằ -9 F. B. 10 -12 F. C. 10 -6 F. D. 10 -3 F.7. hi đi th gi hai tăng thì đi dung tế ụA. tăng n.ầ B. gi n.ả C. tăng n.ầ D. không i.ổ8. Giá tr đi dung xoay thay là doị ổA. thay đi môi trong lòng .ổ B. thay ph di tích nhau gi các .ổ ụC. thay kho ng cách gi các .ổ D. thay ch li làm các .ổ ụ9. Trong các công th sau, công th không ph tính năng ng đi tr ng trong đi là:ứ ượ ườ ệA. 2/2C. B. QU/2. C. CU 2/2. D. 2/2Q.10. đi xác nh, hi đi th hai gi thì năng ng đi tr ng tớ ượ ườ ụA. tăng n.ầ B. tăng n.ầ C. không i.ổ D. gi n.ả ầ11. đi xác nh, mu năng ng đi tr ng tăng thì ph tăng đi tích tộ ượ ườ ụA. tăng 16 n.ầ B. tăng n.ầ C. tăng n.ầ D. không i.ổ12. Tr ng nào sau đây ta không có đi n?ườ ệA. Gi hai kim lo ;ữ B. Gi hai kim lo không khí;ữ ạC. Gi hai kim lo là vôi;ữ ướ D. Gi hai kim lo tinh khi t.ữ ướ ế13. có đi dung μF. Khi hi đi th vào đi thì tích đi nộ ượ ệl ng làượA. 2.10 -6 C. B. 16.10 -6 C. C. 4.10 -6 C. D. 8.10 -6 C.14. vào hai hi đi th 10 thì tích đi ng 20.10ặ ượ ượ -9 C. Thì đi dung làệ ụA. μF. B. mF. C. F. D. nF.15. vào hai hi đi th thì tích đi ng μC. vào hai tế ượ ượ ụm hi đi th 10 thì tích đi ng là A. 50 μC.ộ ượ ượ B. μC. C. 5μC. D. 0,8 μC. 16. tích đi ng 10 nC thì vào hai hi đi th 2V. đó tích đi ngể ượ ượ ượ2,5 nC thì ph vào hai hi đi th A. 500 mV.ả B. 0,05 V. C. 5V.D. 20 V.17. Hai 20 μF có hi đi th 5V thì năng ng tích làầ ượ ượA. 0,25 mJ. B. 500 J. C. 50 mJ. D. 50 J.18. đi tích đi ng hi đi th 10 thì năng ng là 10 mJ. mu năngộ ượ ượ ốl ng là 22,5 mJ thì hai ph có hi đi th là A. 15 V.ượ B. 7,5 V. C. 20V. D. 40 V.19. Gi hai ph ng cách nhau cm có hi đi th 10 V. ng đi tr ng trong lòng làữ ườ ườ ụA. 100 V/m. B. kV/m. C. 10 V/m. D. 0,01 V/m.Trang: