Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

ôn tập địa 6

5ba032a13a6b86cb9e7df8a898025208
Gửi bởi: ngọc nguyễn 15 tháng 12 2017 lúc 22:42:04 | Được cập nhật: 22 tháng 11 lúc 14:49:06 Kiểu file: DOC | Lượt xem: 368 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

Giáo án đa 6ịTu Ti ếÔN KÌ IIẬ Ọ…  …I. TIÊU BÀI C: Ọ1. Ki th c: HS n.ế Bi trí, đc đi các ng trong khí. Vai trò khí đi đi ng trên Trái Đt.ế Phân bi và trình bài đc hai khái ni m: Th ti và khí u.ệ ượ Phân bi đc khác nhau gi sông và .ệ ượ Bi các hình th đng bi và đi ng và nguyên nhân chúngế ướ ươ .2. Kĩ năng:Rèn kĩ năng đc, khai thác thông tin trên bi đó rút ra nh xét bi thu cọ ắhay Nam.ử ầII. CHU GV VÀ HS.Ẩ Ủ1. Chu GV:ẩ Tranh các ng khí.ầ bi khí u.ộ ậ2. Chu HSẩ SGK, vi t,ếIII. TI TRÌNH BÀI Y.Ế Ạ1. Ki tra bài cũ. (5’)ểa. khí ng Nêu trí đc đi ng đi u?L khí có vai trò nhớ thếnào đố vớ đờ số ng trên Trái Đấ b. Đt là gì Nh ng nhân nào hình thành đt ?ấ ấ2. Ôn p:ậ Ho đng cá nhân/nhóm (20 phút)ạ ộ tiêu ôn nh ng ki th lí thuy kì IIụ ọHo đng GV và HSạ dungộGV: Treo tranh các ng vầ ỏkhí.CH: khí ng Nêuớ ầv trí đc đi ng đi u?L pị ớv khí có vai trò nhỏ th nào đế vớ iđờ số ng trên Trái Đấ ?HS tr iả I. KHÍ:Ớ Ỏ­ Thành ph không khí, thành ph nầ ầtrong khí và vai trò trong khí.ớ ướ ỏ­ Các ng khí ng đi u, ng bình u, cácầ ưt ng cao và đc đi chính ng.ầ ầ­ khác nhau nhi đ, các kh khí nóng,ự ốl nh đi ng, đa. ươ ị­ Nhi không khí và các nhân nh ng đn sệ ưở ựthay đi nhi không khí. ộ­ Khái ni khí áp và phân các đai khí áp cao vàệ ốth trên Trái Đt.ấ ấ­ Tên, ph vi ho đng và ng các lo gió th iạ ướ ổth ng xuyên trên Trái Đt Tín phong, gió Tây ôn đi, gióườ ớĐông c. ự­ Vì sao không khí có và nh xét đc quan hộ ượ ệgi nhi không khí và m.ữ ẩ­ Quá trình thành mây, a.ạ ư­ khác nhau gi th ti và khí u. đi khí uự ậchính trên Trái Đt và đc đi ng đi. II. C.Ơ ƯỚPhan Thanh Nhàn Giáo án đa 6ịCH: Th ti khác khí đi mờ ểnào?HS tr i.ả ờCH: Sông và hồ khác nhau nh thư ếnào?Em hãy sôngể ởVi Nam mà em bi t?ệ ếHS tr i.ả ờCH: Th tri là gì? Nguyên nhânủ ềnào sinh ra th tri u? ềHS tr i.ả ờCH: Dòng bi là gì? Nguyên nhânểnào sinh ra dòng bi n?ểHS tr i.ả ờCH: Đt là gì Nh ng nhân nàoấ ốhình thành đt Khái ni sông, sông, th ng sông, ngệ ượn và quan gi ngu và ch đướ ướ ộn sông.ướ­ Khái ni phân lo căn vào ngu c, tínhệ ốch c.ấ ướ­ mu bi và đi ng, nguyên nhân làmộ ướ ươcho mu các bi và đi ng không gi ng nhau.ộ ươ ố­ Ba hình th đng bi và đi ng là :ứ ướ ươsóng, thu tri và dòng bi và nguyên nhân hình thànhỷ ểsóng bi n, thu tri u.ể ề­ ng chuy đng các dòng bi nóng và nhướ ạtrong đi ng th gi và nh ng dòng bi đnạ ươ ưở ếnhi đ, ng các vùng ti chúng.ệ ượ ớIII. ĐT VÀ SINH Ậ­ Khái ni đt, thành ph chính đt.ệ ấ­ Các nhân hình thành đt.ố ấ­ Khái ni sinh t, nh ng các nhân tệ ưở ựnhiên và con ng đn phân th và đngủ ườ ộv trên Trái Đt.ậ ấ Ho đng cá nhân/c (15 phút)ạ ặ tiêu: làm bài và bài th hành HK IIụ ựHo đng GV và HSạ dungộ* Bài trang 63 ậTháng 10 11 12TPHCM 13 10 50 218 311 293 269 321 266 116 48­ Tính ng ng TP HCM trong năm?ổ ượ ư­ Tính ng TB TP HCM trong năm? ượ ủ* GV cho HS làm bài th hành 21 (bài 4)ạ ậGV: Yêu sinh quan sát H56 và H57 (SGK). Hoànầ ọthành ng th ng kê (SGK)ả ốGV: Chu ki th cẩ ứCH: ng bài cho bi t:ừ ế­ Bi nào c?ể ắ­ Bi nào là Nam?ể GV cho HS làm bài th hành 25 (bài 2)ạ ậGV: Yêu HS quan sát hình 65 (SGK) cho bi t.ầ ếCH: So sánh đi ?ủ ể(Cùng trên vĩ 60ằ 0B) A: 19 0CB: 0CC: 0CD: 0CCH: Nêu nh ng có dòng biên nóng và nh điả ưở ạqua Bài trang 63ậ* Bài 4.ậ*. Bài 2: So sánh a:ủ A: 19 0C+ B: 0C+ C: 0C+ D: 0C Dòng bi nóng: Đi qua đâu thì ởđó có nh ng làm cho khí uự ưở ậnóng. Dòng bi nh: Đi qua đâu thì đóể ởkhí nh ạ3/ Ho đng đánh giá :ạ ộPhan Thanh Nhàn Bi để BTháng có nhi caoệ T4 (31 0C) T1 (20 0C)Tháng có nhi ộth pấ T1 (21 0C) T7 (10 0C)Tháng nhi uư T5­10 T10­3Giáo án đa 6ị4/ dò: nhà bài kĩ chu thi kì II Ngày tháng năm Duy tr ngệ ưở Lê Thanh Tùng NG ÔN KÌ IIỀ ƯỜ ỌMÔN ĐA LÍỊ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­I­ TR NGHI KHÁCH QUAN ỆCâu Trong không khí có thành ph :ấ A. Ôxy B.Nit C. Các khí khác D.Ôxy, Nit Các khí khác ơCâu 2: Khí quy chia làm ng ?ể A. ng B. ng C. ng D. ngầ ầCâu ng đo nhi không khí ?ụ A. Khí áp B. Vũ .ế C. Nhi ếD Thùng đo ưCâu ng đo khí áp là gì ?ụ A. Khí áp B. Vũ .ế C. Nhi ếD Thùng đo ưCâu phân ng trên trái đt nh th nào ượ A. Không đng đu B. Đng đu C. D. Xích đo ạCâu 6: Đng xích đo vĩ ?ườ A. vĩ B. vĩ C. 10 vĩ D. 90 vĩ Câu trên trái đt có nh ng đai khí áp ?ấ A. Khí áp th B. Khí áp cao C. Khí áp th và khí áp cao D. Khí áp tr ng bình ưCâu 8: Nhi không khí lên cao 100 mét thì nhi gi :ệ ảA. B. 0,6 B. 10 D. 12 Câu th ng sông nh ng ph nào ?ệ ầA. Ph B. Chi C. Sông chính ưPhan Thanh Nhàn DUY TR NGỆ ƯỞLÊ THANH TÙNGGiáo án đa 6ịD. Ph u, Chi u, Song chính ưCâu 10 Đát có nh ng thành ph nào ?ữ ầA. Ph Khoáng B. Ph C. Ph khoáng, ph ơD. Ph ướCâu 11: Sinh là ngu sinh ra tành ph nào trong đt ?ậ ấA. Ch B. Ch khoáng C. Ch vi sinh ấD. Ch ch khoáng ấCâu 12 Khí nh nh trên trí đt đâu ?ậ ởA. B. Nam C. Xích đo ạD. Chí tuy ếCâu 13 Khí nóng nh trên trái đt môi tr ng nào ?ậ ườA. Môi tr ng Hàn đi B. Môi tr ng Ôn đi C. Môi tr ng Nhi đi ườ ườ ườ ớD. Môi tr ng Ôn hòa ườII­ LU ẬCâu khí (l khí quy n)ấ ng đi uầ sát đt, cao kho ng 16km, ng này trung 90% không khí.ằ Không khí chuy đng theo chi th ng đng.ể Nhi gi khi lên cao (trung bình lên cao 100m, nhi gi 0,6ệ 0C). Là sinh ra các hi ng khí ng.ệ ượ ượ ng bình u:ầ trên ng đi u, cao kho ng 80kmằ Có ôzôn, này có tác dung ngăn nh ng tia có cho sinh vàớ ậcon ng i.ườ Các ng cao trên ng bình u, không khí các ng này loãng.ầ ựCâu Các kh khí.ố Kh khí nóng hình thành trên các vùng vĩ th p, có nhi ng đi cao.ố ươ Kh khí nh hình thành trên các vùng vĩ cao, có nhi ng đi th p.ố ươ Kh khí đi ng hình thành trên các bi và đi ng, có n.ố ươ ươ Kh khí đa hình thành trên các vùng đt li n, có tính ch ng đi khô.ố ươ ­Kh khí luôn luôn di chuy làm thay đi th ti tố ếCâu Khí và th ti tậ Th ti t: Là bi hi ng khí ng đa ph ng trong th gian ng ượ ượ ươ ắnh đnh.ấ Khí u: Là đi tình hình thì ti đa ph ng trong th gianậ ươ ờdài và đã tr thành qui lu t.ở ậPhan Thanh Nhàn Giáo án đa 6ịCâu 4: Khí áp, các đai khí áp trên Trái Đtấ Khí áp: là ép không khí lên TĐ. Đn đo khí áp là mm th ngân. ng đo khí áp là khí áp .ụ Khí áp đc phân trên TĐ thành các đai khí áp th và khí áp cao Xích đo vượ ềc c.ự Các đai khí áp th kho ng vĩ 0ấ và kho ng vĩ 60ả và Nam.ắ Các đai khí áp cao kho ng vĩ 30ằ và Nam và 90ắ và Nam.ắCâu Gió và các hoàn khí quy .ư ể* Gió là không khí chuy đng áp cao đn áp th ấ* Các hoàn khí quy Gió Tín Phong: Th kho ng các vĩ 30ổ 0B­ Xích đo.ề ng gió ng ĐB; Nam ng ĐN.ướ ướ ướ Gió Tây Ôn đi.ớ Th kho ng các vĩ 30ổ 0B­N lên kho ng các vĩ 60ả B­ N. ng gió: ng TN; Nam ng TB.ướ ướ ướ Gió Đông c.ự Th kho ng các vĩ 90ổ 0B­ kho ng vĩ 60ề 0B­N. ng gió: c, ng ĐB; Nam ng ĐN.ướ ướ ướCâu 6: phân chia trái đt ra các đi khí theo vĩ đự Có đi khí trên trái đt.(1đi nóng, 2đi ôn hoà, 2đi lanh)ớ a. Đi nóng: (Nhi đi).ớ Gi n: chí tuy chí tuy Nam.ớ Đc đi m: Tín phong th đc ng đi nhi nên quanh năm nóng. Gió Tínặ ượ ươ ềphong th th ng xuyên. ng TB: 1000mm trên 2000mmổ ườ ượ b. Hai đi ôn hòa: (Ôn đi).ớ Gi n: chí tuy đn vòng và chí tuy Nam vòng cớ ựNam. Đc đi m: ng nhi nh đc trung bình, các màu th hi rõ trong năm.ặ ượ ượ ấGió Tây ôn đi th th ng xuyên. ng TB: 500 trên 1000mmớ ườ ượ c. Hai đi nh: (Hàn đi).ớ ớ­ Gi n: vòng B, B, N.ớ Đc đi m: Khí nh, băng tuy quanh năm. Gió Đông th th ng xuyên.ặ ườL ng 500mm.ượ ướCâu 7: Th nào là sông th nào là ồ­ Sông: Là dòng ch nhiên th ng xuyên, ng đi đnh trên đa.ả ườ ươ ị­ Là kho ng đng ng đi sâu và ng trong đt li n.ồ ướ ươ ềCâu 8: đng bi và đi ng:ự ướ ươ a. Sóng: Là hình th dao đng ch bi và đi ng.ứ ướ ươPhan Thanh Nhàn Giáo án đa 6ị Nguyên nhân sinh ra sóng bi ch là gió. Đng đt ng đáy bi sinh raể ướ ểsóng th n.ầ b. Th tri u:ủ Hi ng bi có lúc dâng lên, có lúc rút xu ngệ ượ ướ Nguyên nhân: do hút Trăng và Tr i.ứ c. Dòng bi n:ể Là hi ng chuy đng bi trên t, thành các dòng ch yệ ượ ướ ảtrong các bi và đi ng.ể ươ Nguyên nhân sinh ra dòng bi là do các lo gió th th ng xuyên trên TĐ nh gióể ườ ưTín phong, Tây ôn đi.ớCâu 9: Thành ph và đc đi th nh ngầ ưỡ Có thành ph chính:ầ a) Thành ph khoáng.ầ Chi ph tr ng ng đt.ế ượ m: Nh ng khoáng có màu loang kích th to, nh khác nhau.ồ ướ b) Thành ph :ầ Chi nh .ế trong ng trên cùng đt.ồ Ch thành ch mùn có màu đen ho xám th mấ ẫCâu 10 Trong xu nông ngi con ng đã có nh ng bi pháp làm tăng ườ ộphì cho đt (làm cho đt t) Nêu bi pháp làm tăng phì cho đt ?ấ ấ­ sinh đt ấ­ Bón phân cho đt (phân vi sinh đông th t)ữ ậ­ đt …..ớ ấIII­ BÀI :Ậ Câu bài ậTháng 10 11 12TPHCM 13 10 50 218 311 293 269 321 266 116 48­ Tính ng ng TP HCM trong năm ượ ng cách ng ng 12 tháng (mm)ộ ượ ủ­ Tính ng TB TP HCM trong năm? ượ ủB ng cách (C ng ng 12 tháng) 12 (đn mm)ộ ượ ịCâu 2: bài Quan sát hình 56, 57 trong SGK trang 66 Bi để BTháng có nhi cao nh T4 (31 0C) T1 (20 0C)Tháng có nhi th nh T1 (21 0C) T7 (10 0C)Tháng nhi đu tư T5­10 T10­3Phan Thanh Nhàn Giáo án đa 6ịtháng Câu 3: bài (trang 76 SGK)ậ­ So sánh nhi các đa đi A, B, C, cùng trên vĩ 60ệ ?ắ­ so sánh trên nêu nh ng ng bi nóng và nh đn khí nh ng vùng ưở ữbi mà chúng đi qua ể* Tr So sánh a: D>C>B>A Dòng bi nóng: Đi qua đâu thì đó có nh ng làm cho khí nóng aể ưở ưnhi .ề Dòng bi nh: Đi qua đâu thì đó khí nh ít hình thành hoang Ngày tháng năm Duy tr ngệ ưở Lê Thanh Tùng Tu 35 ngày so 22/4/2012ầ ạTi 35ếKI TRA KÌ II ỌMÔN ĐA LÍ 6ỊI tiêu ki traụ ể­ Đánh giá qu sinh nh đi ch nh dung, ph ng pháp vàế ươ ọgiúp sinh cách th i.ỡ ờ­ Ki tra ki th c, kĩ năng các hi ng đa lí ượ ị­ Ki tra nh th c: bi t, hi và ng.ể ụII Hình th ki traứ Tr nghi và lu ậIII Xây ng ma tr ki traự ểTrên phân ph ti (nh quy đnh trong PPCT ), vi xác đnh chu quanơ ẩtr ng ta xây ng ma tr ki tra nh sau:ọ MA TR KI TRA II. ĐA LÍ 6ỊPhan Thanh Nhàn Giáo án đa 6ị Ch ềNh vi tậ Thông hi uể ngậ ụTNKQ TL TNKQ TL TNKQ TLLí thuy t:ế­L khíớ ỏ­ Th ti t, khí vàờ ậnhi không khíệ ộ­ Khí áp và gió trên tráiđtấ­ trongơ ướkhông khí và aư­ Các đi khí trênớ ậtrái đtấ70% đi mể Thành ph nầc không khí ủ­ ng khíầquy nể­ ng đoụ ụnhi khôngệ ộkhí ng đoụ ụkhí áp 20% Th ti t,ờ ếkhí ậ20% Phân bự ốl ng trênượ ưtrái đtấ­ Đng xích đoườ ạn vĩ .ằ ấ10%= Đc đi khíặ ảh Hàn đi ớ20% đBài ậ30% =3 đi mể bài trang 63ự ậtrong sách giáo khoa(l ng TPHCM)ượ ư­ Tính ng ng aổ ượ ưthành ph HCM trong 1ốnăm Tính ng trungươ ưbình TP HCM trong 1ủnăm 30 đT ngổ100%= 10 40% 30% 30% đIV KI TRA MA TR N:Ề ẬA­ Tr nghi khách quan (3 đi m) câu ch ph ng án tr đúng ươ ờCâu Trong không khí có thành ph :ấ A. Ôxy B.Nit C. Các khí khác D.Ôxy, Nit Các khí khác ơCâu 2: Khí quy chia làm ng ?ể A. ng B. ng C. ng D. ngầ ầCâu ng đo nhi không khí ?ụ A. Khí áp B. Vũ .ế C. Nhi ếD Thùng đo ưPhan Thanh Nhàn Giáo án đa 6ịCâu ng đo khí áp là gì ?ụ A. Khí áp B. Vũ .ế C. Nhi ếD Thùng đo ưCâu phân ng trên trái đt nh th nào ượ A. Không đng đu B. Đng đu C. D. Xích đo ạCâu 6: Đng xích đo vĩ ?ườ A. vĩ B. vĩ C. 10 vĩ D. 90 vĩ B. LU N: đi m).Ự ểCâu 1: (2 đi m)ể Th nào là Th ti Th nào là Khí u? ậCâu (2 đi m)ể Nêu đc đi khí Hàn đi ớCâu 3: (3 đi m)ể vào ng li sauự ng (mm)ượ ưTháng 10 11 12TP .HCM 14 10 50 210 310 290 270 320 260 111 45­ Hãy tính ng ng thành ph HCM trong năm (2 đ) ượ ố­ Hãy tính ng trung bình TP HCM trong năm (1 đ)ươ ủV­ ĐÁP ÁN :A­ Tr nghi khách quan (3 đi m) câu tr đúng ng 0,5 đi ểCâu 6Đáp án BPhan Thanh Nhàn Giáo án đa 6ịB­ lu (7 đi )ự Câu 1: (2 đi m)ể Th nào là Th ti ?(1 đi m)ờ Th ti t: là bi hi các hi ng khí ng đa lí nh mây, a, ng gió ượ ượ ắ…. đa ph ng trong th gian ng ta đoa là th ti ươ Th nào là Khí u? (1 đi m)ể Khí u: là đi tình hình th ti đa ph ng trong th gian dàiậ ươ ờvà tr thành quy lu .ở Câu (2 đi m)ể Nêu đc đi khí Hàn đi ớ­ Gi n: vòng B, B, N.ớ ự­ Đc đi m: Khí nh, băng tuy quanh năm. Gió Đông th th ng xuyên.ặ ườL ng 500mm.ượ ướCâu 3: (3đi m) ể­ Hãy tính ng ng thành ph HCM trong năm =1894 mm (2 đi m)ổ ượ ể­ Hãy tính ng trung bình TP HCM trong năm 157,8 mm (1 đ)ươ Ngày tháng năm Duy tr ngệ ưở Lê Thanh Tùng PHÒNG GD­ ĐT TÂN CHÂU KI TRA HKII ỂTR NG THCS PHÚ MÔN ĐA LÍ. KH 6ƯỜ TH GIAN: 45 PHÚTỜPhan Thanh Nhàn