Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

nội năng

90cc2a8ef57e69ea18c3408055f78cc1
Gửi bởi: quynh đinh 26 tháng 3 2018 lúc 4:53 | Được cập nhật: 21 tháng 2 lúc 21:41 Kiểu file: PPTX | Lượt xem: 312 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

1. 2. 61 .V ch nh ng riêng bi là…….ậ ượ ọ2 ………………là ng năng ng mà có do chuy ượ ượ ểđ ng.ộ3. Các phân luôn luôn chuy ng không ng ng, các ốphân càng thì……………….càng cao.ử ớ4. ng tác gi các phân ph thu vào………….. ..ự ươ ộgi chúng.ữ5. ……………… Là ng năng ng ng tác gi các ph ượ ươ ầc ho gi các trong hủ ệ6. ng năng bình ph ng …………c tộ ươ ậ7. Các phân khí ………….. coi là ch đi và ch ượ ỉt ng tác nhau khi va ch mươ phân tửĐ ng năngộNhi đệ ộTh năngếlí ngưở cậ kho ng cáchảKi tra bài cũểP ỬĐ GN HT G7CH NG VI ƯƠ NHI NG CƠ ỌBài 32: năng và bi thiên ộnăngBÀI 32: NĂNG VÀ BI THIÊN NĂNGỘ ỘI/ NĂNGỘ Các phân nên ạv có ng năng và th ếnăng không?vì sao?10A61. năng là ộgì?Trong nhi ng c, ng ta ng ườ ổđ ng năng và th năng các phân ất nên là năng t.ạ ậ10A2 BÀI 32: NĂNG VÀ BI THIÊN NĂNGỘ Ộ1. năng là ộgì?I/ NĂNGỘCâu C1 sgk/170:ỏHãy ch ng năng ph ụthu vào nhi và th tích t?ộ ậU= f(T,V)Câu C2 sgk/170:ỏHãy ch ng năng ng ượkhí lí ng ch ph thu nhi ?ưở ộU= f(T)10A6BÀI 32: NĂNG VÀ BI THIÊN NĂNGỘ Ộ10A6I/ NĂNGỘ1. năng là ộgì?2. bi thiên năngộ Làm th nào nh bi ộnăng thay hay ổkhông?BÀI 32: NĂNG VÀ BI THIÊN NĂNGỘ Ộ10AI.N NĂNGỘ1. năng là ộgì?2. bi thiên ến năngộ Có nh ng cách nào ữlàm thay năng ộc ng xu?ủ ồII. CÁC CÁCH LÀM BI ỔN NĂNGỘBÀI 32: NĂNG VÀ BI THIÊN NĂNGỘ ỘTh hi công Truy nhi ệGiống nhauBi ổd ng ạnăng ng ượCông và nhi ệl ngượ Bi ểth tính ứđ bi ếthiên ộnăngTh hi công Truy nhi ệGi ng nhauốBi ổd ng năng ạl ng ượCông và nhi ệl ngượ Bi th ứtính ộbi thiên ến năng Q=m.c.∆t∆ U=QĐ làm thay năng tề ậCó năng sang ơn năng và ng ượl i)ạ Không có bi ổv ng năng ngề ượCông là ph năng ầl ng truy ượ ượ ềt này sang ậkhác trong quá trình th hi côngự Nhi ng là ph ượ ầnăng ng mà ượ ậnh vào hay đi ấtrong quá trình truy ềnhi tệF.s.cosαAAΔUNêu tên các hình th truy ềnhi ch trong các hi ệt ng các hình đâyượ ướa) Ch là ẫnhi tệb) Ch là ưc) Ch là ạnhi tệ Tr i:ả ờa)b)c)