Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Một số cấu trúc thông dụng trong tiếng anh THCS

d844d6b62b941b13e608a5334f9f807c
Gửi bởi: LearnForever2k3 10 tháng 8 2017 lúc 15:42:16 | Được cập nhật: hôm kia lúc 13:02:39 Kiểu file: DOC | Lượt xem: 638 | Lượt Download: 7 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

Một số cấu trúc thông dụng trong tiếng anh THCSTan Hung Tay secondary school Teacher Lu Van ThongM TRÚC THÔNG NG KHÁCỘ Ụ(Dành cho HSG THCS)1. trúc too….to (quá....đ cho ai làm gì...)ể V+ too adj/adv (for someone) to do somethinge.g.1 This structure is too easy for you to remember.e.g.2: He ran too fast for me to follow.2. trúc so…that (quá... đn mà...)ế ỗS so adj/ adv that +S e.g.1: This box is so heavy that cannot take it.e.g2: He speaks so soft that we can’t hear anything.3. trúc such…that: (quá... đn mà...)ế It such (a/an) N(s) that +Ve.g.1: It is such heavy box that cannot take it. e.g.2: It is such interesting books that cannot ignore them at all.• Chú ý: so adj còn such N4. trúc enough: (Đ... cho ai đó làm gì...)ủS adj/ adv enough (for someone) to do something. e.g.1: She is old enough to get married. e.g.2: They are intelligent enough for me to teach them English.5. Đng Have/Get: (nh ai ho thuê ai làm gì...)ộ ặHave/ get something done (Ved/3)e.g.1: had my hair cut yesterday. e.g.2: I’d like to have my shoes repaired.6. It be time (ed/2) It’s +time +for someone +to do something(đã đn lúc ai đóph làm gì...)ế ảe.g.1: It is time you had shower. e.g.2: It’s time for me to ask all of you for this question.7. Đng Take (làm gì... bao nhiêu th igian...)ấ ờIt takes/took+ someone amount of time to do somethinge.g.1: It takes me minutes to get to school. e.g.2: It took him 10 minutes to do this exercise yesterday.8. Đng Prevent/ Stop: (ngăn ai/cái gì... không làm gì..)ảTo prevent/stop someone/something From V­inge.g.1: can’t prevent him from smokinge.g.2: can’t stop her from tearing9. Đng Find (th ... làm gì...)ấ ểS find+ it+ adj to do somethinge.g.1: find it very difficult to learn about English. e.g.2: They found it easy to overcome that problem.10.Đng Prefer (Thích cái gì/làm gì cái gì/ làm gì)ơPrefer Noun/ V­ing to N/ V­ing.e.g.1: prefer dog to cat. e.g.2: prefer reading books to watching TV.Patterns in use Page 1Tan Hung Tay secondary school Teacher Lu Van Thong11. trúc Would rather…than (thích làm gì làm gì)ơWould rather V* (infinitive) than (infinitive)e.g.1: She would rather play games than read books.e.g.2: I’d rather learn English than learn Biology.12. trúc Be/Get used to: (quen làm gì)To be/get Used to V­inge.g.1: am used to eating with chopsticks.13. trúc Used to (Th ng làm gì trong qk và bây gi không làm a)ườ ữUsed to (infinitive)e.g.1: used to go fishing with my friend when was young.e.g.2: She used to smoke 10 cigarettes day.14. Đng Waste: (t ti ho th gian làm gì)ộ ờto waste time/ money V­ing15. Đng Spend: To spend amount of time/ money V­ing (dành bao nhiêu th gian làm gì…)ờTo spend amount of time/ money on something (dành th gian vào vi gì...)ờ ệe.g.1: spend hours reading books day. e.g.2: She spent all of her money on clothes.16. Đng Would like (thích làm gì...)would like/ want/wish to do somethingex: would like to have vacation abroad17. Đng Have (có cái gì đó làm)ể have (something) to Verbex: have some exercises to do this afternoon18. It be something/ someone that/ who(chính...mà...)19. trúc Had better: (nên làm gì....)Had better V(infinitive)Ex: you had better go to bed early20. It’s adj to V­infinitive(quá gì ..đ làm gì)ểEx: it’s exciting to see that film21. Take place happen occur(x ra)ảEx: the accident took place here22. trúc There: (có cái gì...)There is N­s ít, there are N­s nhi uố ề23. Đng Feel: (c th thích làm gì...)ộ ấfeel like V­ingEx: feel like studying English24. Đng Expect: (mong đi ai làm gì...)ộ expect someone to do somethingEx: she expects him to bring her book back25. Đng Advise: (khuyên ai làm gì...)ộ ừAdvise someone to do somethingPatterns in use Page 2Tan Hung Tay secondary school Teacher Lu Van ThongEx: advise you to go to the dentist26. go V­ing(ch các tr tiêu khi n..)(go camping...)ỉ ể27. leave someone alone(đ ai yên...)ểEx: Please let me alonee.g.1: decide to study English.28. for long time for years for ages(đã nhi năm i)(dùng trong thì hi hoàn thành)ề ạEx: have lived in USA for long time29. trúc When when Ves/s, is/am/are V­ing.when V(ed/2), was/were V­ing.When V(ed/2), had Pp(Ved/3)30. trúc Before/After Before V(ed/2), had PP(Ved/3)After had +PP(Ved/3), V(ed/2)31. as soon as (ngay sau khi)Đc ng gi ng Afterượ ốEx: As soon as he got home, he turned on the radio32. could hardly(h nh không)( chú ý: hard khác hardly)ầ ư33. Tính V­ed và V­ing dùng ­ed miêu ng i, ­ing cho t. và khi mu nói ch ườ ảng và ta dùng –ingườ ậe.g.1: That film is boring. e.g.2: He is bored. e.g.3: He is an interesting man. e.g.4: That book is an interesting one. (khi đó không nên nh –ed, ch ng ta nói loved man ạcó nghĩa “ng đàn ông đc ”, là có nghĩa “B và “Đc” đó)ườ ượ ượ ở34. in which where; on/at which when35. Đng Get: ch thay đi)ỉ ổGet adj/ PPEx: The weather got darker36. Đng End: (cu i/ cu a…)ộ ủAt the end of và In the end+ finally (cu cái gì đó và c)ố ụEg: At the end of the film, most viewers criedEg: persuaded him for long time, he agreed in the end/ finally37. One of so sánh nh N(m trong nh ng...)ơ ữ38. It is the first/ second.../best Time thì hi hoàn thànhệ ạ39. so that nh đ(đ....)ệ ể40. In case nh đ(trong tr ng p...)ệ ườ ợV+ to V(­inf) V+Gerund(V­ing)/N V+V(­inf)want/ plan/ agree/ wish/ attempt/ decide/ demand/ expect/ mean/ offer/ hate/ like/ dislike/ enjoy/ avoid/ finish/ mind/ postpone/ practise/ consider/ delay/ deny/ suggest/ risk/ keep/ imagine/ fancy/ can’t stand/ can/ could/ may might/ will/ would/ shall/ should/ must/ ought to...Patterns in use Page 3Tan Hung Tay secondary school Teacher Lu Van Thongprepare/ happen/ hesitate/ hope/ afford/ intend/ manage/ try/ learn/ pretend/ promise/ seem/ refuse/ would like help/ bear/ resist(không nh đc làm gì...)/ toị ượbe interested in (quan tâm đn...)/ To give up ế(t làm gì/ cái gì...)/ Put up with (ch ịđng...)/ To be excited about(thích thú)ựMake use of( ng cái gì đó...)/ to be/get ụtired of (m ...)/ To be fined for(b ph tệ ạv )/ to be afraid of(s cái gì..)/ to be keen on/ ợto be fond of (thích làm gì đó...)/ to be amazed at to be surprised at( ng nhiên ....)/ to be ềangry at (t gi )/ to be good at/ bad ềat(gi .../ kém ...)/ Have difficulty (g ặkhó khăn làm gì...)V+prepositions ExamplesLive in(s ng )ố ởLive at đa ch th ểLive on (s ng nh vào...)ố live in the cityI live at Cai BatI live on my father’s moneyGo for walk(đi o)ạGo on holiday/picnic(đi ngh )ỉ usually go for walk every morningI often go on picnic after working yearTo find out(tìm ra)To succeed in(thành công trong...) They find out the solutions for that problemShe succeeds in her singing take over N(đm nhi cái gì...)ả The workers in this company have to take over many tasksExcept for/ apart from(ngoài, tr ...)ừ like all fruits except for lemonTo be bored with/ fed up with(chán cái gì/làm gì) Ex: am bored with this filmBring about(mang i)ạ This project will bring about such benefits for our plant to be crowded with(r đông cài gì đó...)ấ The city is very crowded with peopleto be full of(đy cài gì đó...)ầ The box is full of milkV+ ADJ(Tính th ng theo sau đng nh :)ừ ườ ExamplesTo be/ seem/ sound/ became/ feel/ appear/ look/ go/ turn/ grow adj(đây là các đng tri giác có nghĩa là: có Ex: am (exciting/ excited )The weather seems beautiful beautifully)Patterns in use Page 4Tan Hung Tay secondary school Teacher Lu Van Thongnh là/ ng nh tr nên... sau chúng có adj và ườ ếadv thì chúng ta ph ch adj)ả The song sounds interesting interestingly)…Patterns in use Page