Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

MA TRẬN đề kiểm tra 1 tiết học kỳ 2 môn hóa học lớp 12

4e0b5829e80fa8bd1b34e7e851d9c724
Gửi bởi: Võ Hoàng 23 tháng 3 2018 lúc 3:47:00 | Được cập nhật: 20 tháng 5 lúc 18:07:36 Kiểu file: DOC | Lượt xem: 539 | Lượt Download: 1 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

Tr ng THPT Chùaườ MA TR BÀI KI TRA IẬ ỐT Sinh Hóa –Tin CN Môn Hóa 12ọN dungộ Nh bi tậ Thông hi uể ngậ ngổM th pứ caoứ ộBài 1: Este Khái ni esteệ- Danh pháp. Tính ch lí(so sánh nhi ộsôi).- Tìm ng phân este.ố Tìm CTPT este.ủ- Tính kh ng mu ượ ốtrong ph ng xà phòng ứhóa.S câuốS đi mố ểT lỉ 20,88% 20,88% 20,88% 62,424%Bài 2: Lipit Ph ng ng hidro aả ủch béo ngấ Tính ng phân trieste ượt thành axit béo và glixerol.ạ Phân bi ăn và bôiệ ỡtr thành ph n.ơ ầ- Tính kh ng ch trong ượ ấph ng th phân ch ấbéo.S câuốS đi mố ểT lỉ 10,44% 10,44% 20,88% 41,616%Bài 4: Glucozơ Nêu ng phân G.ượ ồ- Ch ng minh có ủcác nhóm ch trong phân ửglucoz .ơ Phân bi glucoz các hchc ớkhác- Xác nh ch trong chu ph ảng.ứ Tính kh ng ancol ượtrong ph ng lên men ứglucozo.S câuốS đi mố ểT lỉ 20,88% 20,88% 10,44% 52,020%Bài 5: Saccaroz tinh t,ơ ộxenlulozơ Phân lo cacbohidrat.ạ- So sánh tinh và xenlulozộ ơv tao, tính ch hóa c.ề ọ- Công th khác ủxenluloz .ơ- Lo xu ượ ừxenluloz .ơ Tìm nh ng ch tham gia ph ảng tráng c.ứ ạ- Tìm nh ng ch tham gia ph ảng th phânứ Bài nh ngậ ươ- Nh bi cacbohidrat.ậ ế- Tính kh ng ph ượ ẩtrong ph ng th phân.ả ủS câuốS đi mố ểT lỉ 5220% 20,88% 31,212% 10440%T ng câuổ ốT ng đi mổ ểT lỉ 10440% 72,828% 83,232% 2510100%