Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

MÃ ĐỀ 209 ĐỊA 11 HK II _2017-2018)

c528338e470aba572ab0d470bdbe38fc
Gửi bởi: ngọc nguyễn 1 tháng 10 2018 lúc 23:21:16 | Được cập nhật: hôm kia lúc 21:19:44 Kiểu file: DOC | Lượt xem: 495 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

Mã thi 02ềI. PH TR NGHI KHÁCH QUAN 7,0 đi )Ầ ểCâu 1: Đông Nam là gi châu c:ầ ụA. Mỹ B. Âu C. ngạ ươ D. PhiCâu 2: Nh nh nào ch đúngư ng phát tri công nghi Đông Nam Á:ớ ướ ệA. Tăng ng liên doanh, liên ngoài.ườ ướB. Phát tri xu các hàng ph trong c.ể ướC. Đào kĩ thu cho ng lao ng.ạ ườ ộD. Hi hóa thi .ệ ịCâu 3: Cao su là cây công nghi lâu năm tr ng nhi các c:ệ ượ ướA. Thái Lan, Malaixia, Singapore, Vi Namệ B. Thái Lan, Inđônêxia, Malaxia, Vi NamệC. Thái Lan, Vi Nam, Philipine, Malaixiaệ D. Thái Lan, Lào, Campuchia, Vi NamệCâu 4: Đông Nam bi trong hai khí chính là:ể ậA. Nhi gió mùa, xích oệ B. nhi xích oậ ạC. nhi i, ôn iậ D. Nhi i, ôn i.ệ ớCâu 5: Qu gia có dân cao nh trong khu Đông Nam năm 2009 là:ố ựA. Singapore B. Thái Lan C. Malaixia D. IndonesiaCâu 6: Phát bi nào sau đâyể không đúng về ASEAN sau 50 năm phát tri ?ơ ểA. ng nhân dân thi n.ờ ượ B. Phát tri nể các còn chênh chở ướ ệC. Bộ nhi qu gia thay nhanh.ặ D. Kinh các cế ướ tăng tr ng còn th pưở ấCâu 7: Các bi Đông Nam là:ướ ởA. Mianma, Philippin, Inđônêxia B. Brunây, Philippin, InđônêxiaC. Thái Lan, Philippin, Inđônêxia D. Vi Nam, Philippin, InđônêxiaệCâu 8: Phát bi nào sau đâyể không đúng đi nhiên Đông Nam ?ớ ủA. ng ôn ph bi n.ừ B. tr ng đa ng.ấ ạC. Khí nóng m.ậ D. Khoáng nhi lo i.ả ạCâu 9: Trong 11 qu gia Đông Nam Á, nào ướ ch aư gia nh ASEAN:ậA. Đông Timo B. Brunay C. Mianma D. CampuchiaCâu 10: Đông Nam có khí nhi gíó mùa. Tuy y, ph lãnh th các ủn sau đây có mùa đông nh:ướ ạA. Thái Lan, Mianma B. Thái Lan, Malaysia C. Vi Nam, Mianmaệ D. Vi Nam, Thái LanệCâu 11: trong nh ng th các Đông Nam phát tri kinh là:ộ ướ ếA. Th đi nủ B. Lâm nghi pệ C. Bi nể D. Chăn nuôiCâu 12: Qu gia có dân th nh trong khu Đông Nam năm 2009 là:ố ựA. Brunay B. Lào C. Malaysia D. CampuchiaCâu 13: Qu gia nào là Đông Nam nh ng có ph lãnh th thu Đông Nam bi nố ểđ là:ảA. Campuchia B. Mianma C. Lào D. Thái LanCâu 14: Qu gia Đông Nam nào không có th bi n:ố ểA. Lào B. Brunây C. Thái Lan D. MianmaCâu 15: Năm 2005, Đông Nam có dân 556,2 tri ng i, di tích: 4,5 tri kmố ườ 2, tính đậ ộdân :ốA. 12 360 ng i/kmườ 2B. 12,36 ng i/kmườ 2C. 1236 ng i/kmườ 2D. 123,6 ng i/kmườ 2Câu 16: nào sau đây thu vùng Đông Nam a:ướ ịA. Bruney, Malaixia, Thái Lan. B. Vi Nam, Thái Lan, Singapore.ệC. Vi Nam, Thái Lan, Mianma.ệ D. Thái Lan, Mianma, Indonesia.Câu 17: Đông Nam có tăng tr ng công nghi nhanh trong nh ng năm nộ ướ ưở đâych là do:ủ ếA. nâng cao trình ng lao ng.ộ ườ B. phát tri nh các hàng xu kh u.ể ẩC. tăng ng khai thác khoáng n.ườ D. ng thu hút ngoài.ở ướCâu 18: nh khu Đông Nam Á:ả Trang Mã thi 02ềA. Lu- Xôn B. Ca- Li- Man- Tan C. Gia- Va D. Xu- Ma- TraCâu 19: Qu gia có di tích nh nh trong khu Đông Nam là:ố ựA. Singapore B. Đôngtimo C. Brunei D. CampuchiaCâu 20: Vi Nam cây công nghi có di tích cao nh Đông Nam là:Ở ấA. Cao su và cà phê. B. Cao su và aừ C. Cà phê và tiêu.ồ D. Cà phê và chèCâu 21: Qu gia nào sau đây không tham gia sáng ch ASEAN năm 1967:ậ ứA. Thái Lan B. Philipin C. Indonesia D. Vi NamệCâu 22: Ba qu gia nào Đông Nam có th đô không ph là thành ph nh t:ố ấA. Vi Nam Campuchia Singaporeệ B. Vi Nam Philipine MianmaệC. Vi Nam Lào Thái Lanệ D. Vi Nam Indonesia MalaixiaệCâu 23: Ph li khu Đông Nam mang tên là:ầ ựA. Bán Đông ngả ươ B. Bán Mã LaiảC. Bán Ti Áả D. Bán Trung nả ẤCâu 24: ASEAN, ti hành xây ng ’’ Khu th ng do ASEAN AFTA ’’ là vi cố ươ ệlàm thu c:ộA. tiêu tácụ B. Thách th trong tácứ ợ.C. Thành trong tácự D. ch tácơ ợCâu 25: Trình phát tri kinh gi các ASEAN ch và:ộ ướ ềA. ng ch cữ B. ng ch cấ C. Ch ng ch cư D. nhấ ịCâu 26: Qu gia có dân thành th cao nh trong khu Đông Nam là:ố ựA. Vi Namệ B. Philipin C. Singapore D. IndonexiaCâu 27: Vi Nam gia nh ASEAN năm:ệ ậA. 1999 B. 1998 C. 2000 D. 1997Câu 28: Đông Nam ti giáp các ng:ế ươA. Thái Bình ng- ng.ươ ươ B. Bi Đông-V nh Thái Lan.ể ịC. Thái Bình ng-Đ Tây ng.ươ ươ D. Thái Bình ng-V nh Thái Lan.ươ ịII. PH LU 3,0 đi )Ầ ểV bi thích và nh xét giá tr so sánh xu kh và nh kh ta giai đo ướ ạ1990 2005 USDơ Năm 1990 1994 1998 2000 2005Xu kh uấ 2,4 4,1 9,4 14,5 32,4Nh kh uậ 2,8 5,8 11,5 15,6 36,8 Trang Mã thi 02ề