Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Lý thuyết về tính chất hóa học của este

9e01312ddf342599bbf139d94f47baac
Gửi bởi: Cẩm Vân Nguyễn Thị 3 tháng 10 2018 lúc 21:24:14 | Được cập nhật: 2 giờ trước (14:14:49) Kiểu file: PDF | Lượt xem: 664 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

Truy cập trang http://hoahoc247.com/ để trải nghiệm thêm nhiều bài học thú vị và bổ ích! Bài 2: Tính chất hóa học của este 1. Phản ứng của nhóm chức este: Phản ứng thủy phân Trong môi trường axit, este bị thủy phân tạo thành axit và ancol. Phản ứng thuận nghịch. RCOOR’ H2O RCOOH R’OH Trong môi trường kiềm: Este phản ứng với kiềm tạo muối của axit hữu cơ và ancol, gọi là phản ứng xà phòng hóa RCOOR’ NaOH RCOONa R’OH Trong số trường hợp, ancol sinh ra không bền, chuyển vị hoặc tách nước tạo andehit hoặc xeton. Nếu este có chứa vòng benzen RCOOC6H5 thì phản ứng tạo thành phenol phản ứng tiếp với NaOH. RCOOC6H5 2NaOH dư RCOONa C6H5ONa H2O 2. Phản ứng phần gốc hidrocacbon của axit và ancol: Phản ứng cộng H2 vào gốc hidrocacbon không no: CH2=C(CH3)COOCH3 H2 CH3 CH(CH3)COOCH3 Phản ứng trùng hợp: CH3 nCH2 C(CH3) COOCH3 CH2 )n polymetyl metacrylat hay plexiglat COOCH3 Thủy tinh hữu cơ) Este của axit fomic HCOOR’ có các tính chất của andehit: phản ứng tráng gương, phản ứng tạo kết tủa đỏ gạch với Cu(OH)2. 3. Phản ứng khử este: RCOO R’ RCH2OH R’OH 4. Phản ứng đốt cháy este: Phản ứng oxi hóa hoàn toàn tạo CO2 và H2O RCOOR’ O2 CO2 H2O Nếu thì este là no, đơn chức, CTTQ là CnH2nO2 o24H SO ,t   o2H O,t oNi,t ot ,xt o4LiAlH ,t 22COHOn=1n