Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Lý thuyết về nitơ

8bc87ad4393c73a5d6cb394399800e7f
Gửi bởi: Cẩm Vân Nguyễn Thị 22 tháng 1 2019 lúc 7:05 | Được cập nhật: 22 tháng 2 lúc 12:33 Kiểu file: DOCX | Lượt xem: 347 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

BÀI NITƠA. LÝ THUY TẾI. phân tấ hình electron 1sấ 22s 22p CTCT CTPT N2II. Tính ch líấ Là ch khí không màu, không mùi, không nh không khí, hóa ng -196ấ oC. Nit ít tan trong c, hoá ng và hoá nhi th p.ơ ướ Không duy trì cháy và hô p.ự ấIII. Tính ch hóa cấ ọ1. Tính oxi hoá Phân nit có liên ba 3000ử oC nó ch phân y), nên nit khá tr hóaư ặh nhi th ng.ọ ườa. Tác ng hiđro :ụ nhi cao, áp su cao và có xúc tác. Nit ph ng hiđro amoniac. Đây là ph nỞ ảng thu ngh ch và to nhi :ứ ot xt2 3N (k) 3H (k) 2NH (k)¾¾¾®¬ ¾¾ -92KJb. Tác ng kim lo nhi th ng nit ch tác ng liti liti nitrua.Ở ườ 6Li N2 2Li3 nhi cao, nit tác ng nhi kim lo i.Ở 3Mg N2 Mg3 N2 magie nitrua● Nh xét :ậ Nit th hi tính oxi hoá khi tác ng nguyên có âm đi nh n.ơ ơ2. Tính kh nhi cao (3000Ở oC) Nit ph ng oxi nit monoxit. N2 O2 € 2NO (không màu) đi ki th ng, nit monoxit tác ng oxi không khí nit đioxit màu nâu ườ 2NO O2 2NO2● Nh xét :ậ Nit th hi tính kh khi tác ng nguyên có âm đi n.ơ ơChú Các oxit khác nit Nủ ơ2 N2 O3 N2 O5 không đi ch tr ti ni và oxi.ề ượ ơIV. Đi chề ếa. Trong công nghi pệ Nit xu ng cách ch ng phân đo không khí ng.ơ ượ ỏb. Trong phòng thí nghi mệ Nhi phân mu nitrit NH4 NO2 ot¾¾® N2 2H2 NH4 Cl NaNO2 ot¾¾® N2 NaCl +2H2