Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

LÝ THUYẾT VẬT LÝ 12

8d6c56095eab93e0a19ecc5d5b0eaf08
Gửi bởi: Võ Hoàng 26 tháng 3 2018 lúc 4:23 | Được cập nhật: 29 tháng 4 lúc 20:12 Kiểu file: DOCX | Lượt xem: 294 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

MÔN GIÁO CÔNG DÂNỤĐ :ề ốCâu 1. Pháp lu do ch nào dây ban hành ?ậ ướ A. Nhà c.ướ B. Chính quy n.ề C. Đoàn thanh niên. D. tr qu Vi Nam.ặ ệCâu 2. trong các tr ng pháp lu th hi A.tính dân c.ộ B. tính hi i.ệ C.tính xã i.ộ D. tính quy c, bu chung.ề ộCâu 3. Pháp lu mang ch xã i, vì ph lu tậ A. ng trên xã i. B. ngu th ti ng xã i.ắ C. luôn trong xã i.ồ D. ph ánh ích giai quy nả ềCâu 4. Vi ph hành chính là hành vi vi ph pháp lu t, xâm ph các quy nào đây ướ A. An toàn lao ng.ộ B. Kí ng.ế C. Công nhà c.ụ ướ D. Qu lí nhà c.ả ướCâu 5. Ng có hành vi vi ph hình thì ph có trách nhi ườ A.hình B. hành chính. C. lu t. D. dân .ựCâu 6. Cá nhân, ch nào đây có quy áp ng pháp lu ?ổ ướ A. cán công ch nhà c.ọ ướ B. Các quan công ch nhà có th quy n.ơ ướ C. quan, ch c.ọ D. công dân.ọCâu 7. không mũ hi khi đi xe đi nên đã nh sát giao thông ph t. đã có ạhành vi vi ph nào đây ướ A. Vi ph tr an toàn xã i.ạ B. Vi ph quy tr ng c.ạ ườ ọC. Vi ph hành chính.ạ D. Vi ph lu t.ạ ậCâu 8. Khi thuê nhà ông T, ông đã ch a, mà không ki ông T. Ông đãủ ủcó hành vi A. vi ph hình B. vi ph hành chính.ạ C. vi ph dân .ạ D. vi ph lu t. ậCâu 9. nhà Y, th không có nhà mà thì không đóng, đã vào nhà và tr chi ếxe p. đã có hành viạ A. vi ph hành chính.ạ B. vi ph dân sạ C. vi ph hình .ạ D. vi ph lu t.ạ ậCâu 10. xu kinh doanh áp ng các bi pháp môi tr ng là đã th hi pháp ườ ệlu theo hình th nào đây ?ậ ướ A. ng pháp lu t.ử B. Tuân th pháp lu t.ủ C. Áp ng pháp lu t.ụ D. Thi hành pháp lu t.ậCâu 11. công dân ng quy và ph th hi nghĩa theo quy nh pháp lu ượ ưở ậlà bi hi công dân bình ng vể A. quy và nghĩa .ề B. quy và trách nhi m.ề C. nghĩa và trách nhi m.ụ D. trách nhi pháp lí.ệCâu 12. kì công dân nào vi ph pháp lu ph lí theo quy nh pháp lu là th ểhi bình ng vệ A. quy và nghĩa .ề B. trách nhi pháp lí.ệ C. th hi pháp lu t.ự D. trách nhi tr Tòa án.ệ ướCâu 13. Tuy hoãn nh ngũ vì đang c, còn thì nh ngũ ph Quân ượ ụđ i, nh ng hai bình ng nhau. Đó là bình ng vộ A. th hi trách nhi pháp lý.ự B. trách nhi qu c.ệ C. trách nhi xã i.ệ D. quy và nghĩa .ề ụCâu 14. A. trong kinh doanh. B. trong lao ng.ộ C. trong tài chính. D. trong ch c.ổ ứCâu 15. trong nh ng dung bình ng gi cha và con là :ộ ẹA. Cha không phân bi gi các con.ẹ ượ B. Cha có quy yêu th ng con gái con trai.ẹ ươ C. Cha đi ki cho con trai.ẹ D. Cha yêu th ng. Chăm sóc con con nuôi.ẹ ươ ơCâu 16. Bình ng trong quan nhân thân gi và ch ng th hi dung nào đây ?ẳ ượ ướ A. ch ng có quy cùng nhau quy nh kinh trong gia đình.ợ B. ch ng tôn tr ng và gi gìn danh nhân ph m, uy tín nhau.ợ C. Ng có quy quy nh vi nuôi con.ườ D. Ng làm công vi gia đình nhi ch ng đi ki cho ch ng phát tri n.ườ ểCâu 17. ngh dung ng lao ng, căn vào nguyên nào ượ ắd đây trong giao ng lao ng ?ướ A. do ngôn lu n.ự B. do, công ng, dân ch .ự C. do, nguy n, bình ng.ự D. do th hi ng. ồCâu 18. Sau khi hôn, anh là ch ng đã quy nh không cho ch là đi ch c. ứAnh đã xâm ph quy nào đây trong quan hôn nhân và gia đình ?ạ ướ A. Quy bình ng gi nam và B. Quy bình ng gi và ch ng trong quan nhân thân.ề C. Quy bình ng công dân.ề D. Quy do bi ki nề ếCâu 19. Khi đăng kí doanh nghi p, ông ng cán nh nói ng cá nhân ượ ườ ằkhông có quy ch ngành ngh kinh doanh. ông có th căn vào nguyên nào ướđây kh ng nh mình có quy này ?ể A. ng có quy do tuy ch ngành ngh kinh doanh.ọ ườ B. ng có quy kinh doanh ngành ngh nào.ọ ườ C. ng có quy kinh doanh ngành ngh nào.ọ ườ D. ng pháp lu cho phép kinh doanh ngành ngh nào.ọ ườ ượ ềCâu 20. Các dân Nhà và pháp lu tôn tr ng, đi ki phát tri mà không ượ ướ ịphân bi là th hi quy bình ngệ ẳA. gi các dân c.ữ B. gi các ph ng.ữ ươ C. gi các thành ph dân .ữ D. gi các ng xã i.ữ ộCâu 21. dung nào đây nói quy bình ng gi các dân văn hóa ?ộ ướ A. Các dân có nghĩa ph ng ti ng nói, ch vi mình.ộ B. Các dân có quy dùng ti ng nói, ch vi mình.ộ C. Các dân có quy duy trì phong c, quán dân mình.ộ D. Các dân có nghĩa ph cái bi nh ng phong c, quán dân mình cho phù ộh dân khác.ợ ộCâu 22. Pháp lu cho phép khám ch công dân trong tr ng nào đây ?ậ ườ ướ A. ng đang truy nã ho ng ph đang tránh đó.ầ ườ ườ B. ng tình nghi th hi ph m.ầ ườ C. ng đang có nh th hi ph m.ầ ườ D. khám tìm hàng hóa buôn u.ầ ậCâu 23. Ng nào đây có quy do ngôn lu ?ườ ướ A. Ch nhà báo.ỉ B. Ch cán công ch nhà c.ỉ ướ C. Ch ng 18 tu tr lên.ỉ ườ D. công dân.ọCâu 24. Hành vi nào đây xâm ph quy pháp lu tính ng, kh ướ ượ ủcông dân A. ti ng i.ự ườ B. Đánh ng gây th ng tích.ườ ươ C. ti giam gi ng i.ự ườ D. Đe đánh ng i.ọ ườCâu 25. Công ty ch thanh toán cho ông ti thuê văn phòng, ông đã khóa trái văn phòng ửlàm vi nh nhân viên Công ty trong đó su gi Ông đã xâm ph quy nào đây ước công dân ?ủ A. Quy pháp lu tính ng.ề ượ B. Quy an toàn kh e.ề ượ C. Quy kh xâm ph thân th .ề D. Quy kh xâm ph ch .ề ởCâu 26. Vì có mâu thu cá nhân nên vào bu i, đã viên ch ch ngẫ ườđi trong thôn làm ngã và ch th ng tay. đã xâm ph quy nào đây công ươ ướ ủdân A. Quy kh e.ề ượ B. Quy kh xâm ph thân th .ề C. Quy pháp lu tính ng, kh e.ề ượ D. Quy an toàn giao thông.ề ượ ảCâu 27. Vì ghen ghét mà đã tung tin u, các trong p. là H, ủem ch cách ng nào đây cho phù quy nh pháp lu ?ẽ ướ A. Coi nh không bi nên không nói gì.ư B. Nêu này ra tr các phê bình Y.ấ ướ C. ng tr cho gi n.ắ D. Nói chuy tr ti và khuyên không nên làm nh y.ệ ậCâu 28. Công dân bao nhiêu tu tr lên có quy bi Qu và ng nhân ồdân A. 21 tu i.ừ B. 19 tu i.ừ C. 20 tu i.ừ D. 18 tu i.ừ ổCâu 29. Quy ng công dân th hi ng nh ng cách nào đây ?ề ượ ướ A. ng và gi thi ng .ự ượ B. ng ng khác gi thi mình.ậ ườ C. Gi thi mình .ớ D. tuyên truy mình trên các ph ng ti thông tin chúng.ự ươ ạCâu 30. Quy tham gia qu lí nhà và xã là quy ai đây ?ề ướ ướ A. ng sinh ng Vi Nam.ấ ườ B. công dân.ọ C. Riêng cho nh ng ng n.ữ ườ D. Riêng cho cán .ộCâu 31. Phát hi th nhóm ng đang tr trong ng qu gia, đã báo ngay cho ườ ườ ốc quan ki lâm. đã th hi quy nào đây công dân ?ơ ướ A. Quy tham gia qu lí nhà và xã i.ề ướ B. Quy do ngôn lu n.ề C. Quy cáo.ề D. Quy khi i.ề ạCâu 32. Ch Giám Công ty lu hình th “chuy công tác khác”. Khi cho ng quy ếđ nh Giám công ty là trái pháp lu t, xâm ph quy và ích pháp mình, ch ầs ng quy nào đây công dân theo quy nh pháp lu ?ử ướ A. Quy cáo.ề B. Quy do ngôn lu n.ề C. Quy bình ng công dân tr pháp lu t.ề ướ D. Quy khi i.ề ạCâu 33. Quy ra phát minh, sáng ch sáng ki n, ti kĩ thu là thu quy nào đây ước công dân ?ủ A. Quy lao ng.ề B. Quy phát tri nề ượ C. Quy p.ề D. Quy sáng oề ạCâu 34. trong nh ng dung quy phát tri công dân là ượ A. Công dân có quy khuy khích, ng phát tri tài năng.ề ượ ưỡ B. Công dân các tr ng c.ượ ườ C. Công dân nào mình thích.ượ D. Công dân môn nào mình thích.ượ ọCâu 35. Quy công dân không bao dung nào đây ?ề ướ A. Quy không ch .ề B. Quy tr ng nào theo thích.ề ườ C. Quy th ng xuyên, su i.ề ườ D. Quy bình ng p.ề ượ ậCâu 36. Vì gia đình có hoàn nh khó khăn nên ch không có đi ki ti c. Sau ấnăm, ch làm vi nhà máy theo ch c. Ch đã th hi quy nào ướđây công dân ?ủ A. Quy th ng xuyên.ề ườ B. Quy lao ng th ng xuyên. ườ C. Quy phát tri n.ề ượ D. Quy do p.ề ậCâu 37. Trên quy nh pháp lu tr an toàn đô th các tr các ph ng trong ườqu đã yêu ng không bán hàng trên hè văn minh đô th Trong ườ ượ ịtr ng này pháp lu đã th hi vai trò nào đây ?ườ ướ A. Là công qu lí đô th hi u.ụ B. Là hình th ng ch ng vi ph m.ứ ưỡ ườ C. Là ph ng ti tr ng ph .ươ ườ D. Là ph ng ti Nhà qu lí xã i. ươ ướ ộCâu 38. Công dân nam bao nhiêu tu tr lên ph đăng kí nghĩa quân ?ủ A. 17 tu i.ủ B. 18 tu i.ủ C. 19 tu i.ủ D. 20 tu i.ủ ổCâu 39. Nhà máy xu gi khát đã ch th ch lí xu ng dòng sông bên ướ ượ ốc nh nhà máy. Nhà máy đã vi ph pháp lu môi tr ng trong lĩnh nào đây ?ạ ườ ướ A. Lao ng.ộ B. ch .ị C. xu t, kinh doanh.ả D. Công nghi p.ệCâu 40. công an vì hành vi buôn bán, chuy trái phép ma túy. Hành vi này đã vi ủph pháp lu nào đây ?ạ ướ A. Phòng, ch ng ph m.ố B. Kinh doanh trái phép. C. Phòng, ch ng ma túy.ố D. Tàng tr ma túy.ữĐ :ề ốCâu 1. Pháp lu không quy nh nh ng vi nào đây ?ậ ướ A. làm.ượ B. Ph làm.ả C. Không làm.ượ D. Nên làm.Câu 2. Pháp lu là quy chung, áp ng ng i, trong lĩnh ượ ườ ực ng xã là th hi tr ng nào đây pháp lu ?ủ ướ ậA. Tính quy ph ph bi n.ạ B. Tính ph p.ổ C. Tính ng rãi.ộ D. Tính nhân dân.Câu 3. hi nào đây pháp lu là trong nh ng đi phân bi pháp lu ướ ớđ ?ạ A. Pháp lu bu cán công ch c.ậ B. Pháp lu bu cá nhân, ch c.ậ C. Pháp lu bu ng ph i.ậ ườ D. Pháp lu không bu tr em.ậ ẻCâu 4. Kho Đi 69 Lu Hôn nhân và gia đình năm 2014 quy nh nghĩa cha là ẹ“Th ng yêu con, tôn tr ng ki con, chăm lo vi p, giáo con phát tri lành ươ ểm nh th ch t, trí tu c” là th hi quan gi pháp lu iạ A. chính tr .ị B. kinh .ế C. c.ạ D. văn hóa.Câu 5. Vi ph pháp lu là hành vi không có hi nào đây ?ạ ướ A. Trái pháp lu t.ậ B. Trái chính sách. C. Do ng có năng trách nhi pháp lý th hi n.ườ D. ch th .ỗ ểCâu 6. Có hình th th hi pháp lu ?ấ A. hình th c.ố B. Ba hình th c.ứ C. Hai hình th c.ứ D. hình th c.ộ ứCâu 7. Ng có hành vi gây cho kh ng khác là vi ph pháp lu gì ườ ườ ướđây A. Hình .ự B. Hành chính. C. Dân .ự D. lu t.ỉ ậCâu 8. Ng bao nhiêu tu tr lên ph ch trách nhi hành chính hành vi vi ph doườ ạmình gây ra A. 14 tu i.ủ B. 16 tu i.ủ ổC. 17 tu i.ủ D. 18 tu i.ủ ổCâu 9. Là công nhân nhà máy, ông th ng xuyên đi làm mu mà không có lí do chính đáng. Hành vi ườ ộc ông làủ A. vi ph quy lao ng.ạ B. vi ph hành chính.ạ C. vi ph lu t.ạ D. vi ph c.ạ ứCâu 10. Anh là nhân viên công ty ch đi xe máy đèn nên nh sát giao thông gi ượ ữxe và biên ph vi ph m. Anh ph ch trách nhi pháp lý nào đây ?ạ ướ A. Hình sự B. Dân .ự C. Hành chính. D. lu t.ỉ ậCâu 11. Quy và nghĩa công dân không phân bi dân c, gi tính và xã là th ểhi quy bình ng nào đây công dân ?ệ ướ A. Bình ng thành ph xã i.ẳ B. Bình ng quy và nghĩa .ẳ C. Bình ng tôn giáo.ẳ D. Bình ng dân c.ẳ ộCâu 12. nh sát giao thông ph hai ng đèn trong đó ng là cán và ườ ượ ườ ộng là công nhân ph nh nhau là th hi bình ng nào đây ?ườ ướ A. Bình ng quy và nghĩa .ẳ B. Bình ng tr pháp lu t.ẳ ướ C. Bình ng trách nhi pháp lí.ẳ D. Bình ng khi tham gia giao thông.ẳCâu 13. tuy ch vào tr ng có đi xét tuy cao n, còn thì vào ượ ườ ượtr ng có đi xét tuy th n. Theo em, trong tr ng này gi hai bình ng quy ườ ườ ềnào đây công dân ?ướ A. Bình ng su i.ẳ B. Bình ng không ch .ẳ C. Bình ng tuy sinh.ẳ D. Bình ng quy và nghĩa .ẳ ụCâu 14. trong nh ng dung quy bình ng trong kinh doanh là :ộ ẳA. Doanh nghi nhân bình ng doanh nghi nhà c.ệ ướ B. Các doanh nghi ng mi gi thu nh nhau.ệ ượ ưở C. Doanh nghi nhà tiên các doanh nghi khác.ệ ướ ượ D. doanh nghi kinh doanh các hàng nh nhau.ọ ượ ưCâu 15. Nói bình ng trong kinh doanh là nói quy bình ng công dânế A. trong tuy ng lao ng.ể B. tr ích trong kinh doanh.ướ C. trong tuyên truy pháp lu t.ề D. tr pháp lu kinh doanh.ướ ềCâu 16. ch ng gi gìn danh nhân ph và uy tín nhau là bi hi bình ng trong quan ẳh nào đây ?ệ ướ A. Quan nhân thân.ệ B. Quan tài n.ệ C. Quan tác.ệ D. Quan tinh th n.ệ ầCâu 17. Khi kí ng vào làm vi trong Công ty T, ch ngh ch nh đi kho ượ ềti ng trong ng. Giám Công ty đã ch ngh này. y, ch có th căn vào ươ ứquy bình ng nào đây ra ngh này ?ề ướ A. Bình ng trong lao ng ti ngẳ ươ B. Bình ng tìm ki vi làm.ẳ C. Bình ng trong giao ng lao ng.ẳ D. Bình ng gi nh ng ng lao ng.ẳ ườ ộCâu 18. Anh là cán có trình chuyên môn cao anh nên vào làm công vi ượ ệđ nhân ng cao anh D. dù y, gi anh và anh bình ng nhau. đó là ượ ươ ậbình ng trong lĩnh nào đây ?ẳ ướ A. Trong lao ng.ộ B. Trong tìm ki vi làm.ế C. Trong th hi quy lao ng.ự D. Trong nh ti ng.ậ ươCâu 19. Ch mu hôn anh nh ng ch không ng vì cho ng hai gia đình không ằt ng ng nhau. Ch có th làm gì theo các cách đây hôn đúng pháp lu mà không ươ ướ ậb nh ng tình con ?ị ưở A. Quy nh hôn anh N, không ng ý.ế B. Nh gia đình anh tác ng, không thì ng chung anh N.ờ ượ C. gia đình bi quy quy nh.ọ