Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Lý thuyết trọng tâm về amino axit có lời giải chi tiết

0c6bfa358e308546266dcdf25d2d6c1c
Gửi bởi: Cẩm Vân Nguyễn Thị 24 tháng 10 2018 lúc 17:01:50 | Được cập nhật: hôm qua lúc 6:51:33 Kiểu file: PDF | Lượt xem: 615 | Lượt Download: 1 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

LÝ THUYẾT
T TRỌNG
TR
TÂM VỀ AMINOAXIT
Câu 1: Axit glutamic (HCOO(CH2)2CH(NH2)COOH) là chất
A. Chỉ có tính axit

B. Chỉ có tính bazo

C. Lưỡng tính

D. Trung tính

Câu 2: Ứng với công thức C3H7O2N có bao nhiêu đồng phân amino axit ?
A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Câu 3: Để chứng minh glyxin C2H5O2N là một amino axit , chỉ cần cho pứ vớới
A. NaOH

B. HCl

C. CH3OH/HCl

D. HCl và NaOH

Câu 4: Hợp chất không làm đổii màu gi
giấy quỳ ẩm là :
A. CH3NH2

B. C6H5ONa

C. H2N – CH2 – CH(NH2) – COOH

D. H2NCH2COOH

Câu 5: Axit amino axetic không tác dụng
d
với chất :
A. CaCO3

B. H2SO4 loãng

C. KCl

D. CH3OH

Câu 6: Aminoaxit có khả năng tham gia ph
phản ứng este hóa vì :
A. Aminoaxit là chất lưỡng tính
B. Aminoaxit chức nhóm chức – COOH
C. Aminoaxit chức nhóm chức – NH2
D. Tất cả đều sai
Câu 7: Chất X có CT là C3H7O2N . X có thể
th tác dụng vớii NaOH , HCl và làm m
mất màu dd Br. CT
của X là:
A. CH2 = CH COONH4

B. CH3CH(NH2)COOH

C. H2NCH2CH2COOH

D. CH3CH2CH2NO2

Câu 8: Cho các phản ứng:
H2N - CH2 - COOH + HCl  H3N+- CH2 – COOHClH2N - CH2 - COOH + NaOH  H2N - CH2 - COONa + H2O.
Hai phản ứng trên chứng tỏ axit aminoaxetic
A. có tính chất lưỡng tính.
B. chỉ có tính axit.
C. chỉ có tính bazơ.
D. vừa có tính oxi hoá, vừaa có tính kh
khử.

Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất!

1

Câu 9: Những chất nào sau đây lưỡng tính :
A. NaHCO3

B. H2N-CH2-COOH

C. CH3COONH4

D. Cả A, B, C

Câu 10: Chất X có công thức phân tử C4H9O2N . Biết :
X + NaOH → Y + CH4O; Y + HCl (dư) → Z + NaCl
Công thức cấu tạo của X và Z lần lượt là
A. H2NCH2CH2COOCH3 và CH3CH(NH3Cl)COOH
B. CH3CH(NH2)COOCH3 và CH3CH(NH3Cl)COOH
C. H2NCH2COOC2H5 và ClH3NCH2COOH
D. CH3CH(NH2)COOCH3 và CH3CH(NH2)COOH
Câu 11: Chất X có công thức phân tử C3H7O2N và làm mất màu dung dịch brom. Tên gọi của X là
A. axit β-aminopropionic

B. mety aminoaxetat

C. axit α- aminopropionic

D. amoni acrylat

Câu 12: Một amino axit A có 40,4% C ; 7,9% H ; 15,7 % N; 36%O và M A = 89. Công thức phân tử
của A là :
A. C4H9O2N

B. C3H5O2N

C. C2H5O2N

D. C3H7O2N

Câu 13: Cho các chất sau đây:
(1) CH3-CH(NH2)-COOH

(2) OH-CH2-COOH

(3) CH2O và C6H5OH

(4) C2H4(OH)2 và p - C6H4(COOH)2

(5) (CH2)6(NH2)2 và (CH2)4(COOH)2
Các trường hợp có khả năng tham gia phản ứng trùng ngưng?
A. 1, 2

B. 3, 5

C. 3, 4

D. 1, 2, 3, 4, 5.

Câu 14: Cho dung dịch chứa các chất sau :X1 : C 6H5 - NH2; X2 : CH3 - NH2; X3 : NH2 - CH2 –
COOH; X4 : HOOC-CH2-CH2-CHNH2COOH; X5 : H2N- CH2-CH2-CH2-CHNH2COOH.
Dung dịch nào làm quỳ tím hóa xanh ?
A. X1, X2, X5

B. X2, X3, X4

C. X2, X5

D. X1, X3, X5

Câu 15: Một chất hữu cơ X có CTPT C 3H9O2N. Cho tác dụng với dung dịch NaOH đun nhẹ, thu
được muối Y và khí làm xanh giấy quỳ tẩm ướt. Nung Y với vôi tôi xút thu được khí etan. Cho biết
CTCT phù hợp của X ?
A. CH3COOCH2NH2

B. C2H5COONH4.

C. CH3COONH3CH3

D. Cả A, B, C

Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất!

2

Câu 16: Các chất X, Y, Z có cùng CTPT C 2H5O2N. X tác dụng được cả với HCl và Na 2O. Y tác
dụng được với H mới sinh tạo ra Y1. Y1 tác dụng với H2SO4 tạo ra muối Y2. Y2 tác dụng với
NaOH tái tạo lại Y1. Z tác dụng với NaOH tạo ra một muối và khí NH 3. CTCT đúng của X, Y, Z
là:
A. X (HCOOCH2NH2), Y (CH3COONH4), Z (CH2NH2COOH)
B. X(CH3COONH4), Y (HCOOCH2NH2),

Z (CH2NH2COOH)

C. X (CH3COONH4), Y (CH2NH2COOH), Z (HCOOCH2NH2)
D. X (CH2NH2COOH), Y (CH3CH2NO2), Z (CH3COONH4)
Câu 17: Dung dịch của chất nào sau đây không làm đổi màu quỳ tím :
A. Glixin (CH2NH2-COOH)
B. Lizin (H2NCH2-[CH2]3CH(NH2)-COOH)
C. Axit glutamic (HOOCCH2CHNH2COOH)
D. Natriphenolat (C6H5ONa)
Câu 18: Chất nào sau đây đồng thời tác dụng được với dung dịch HCl và dung dịch NaOH.
A. C2H3COOC2H5

B. CH3COONH4

C. CH3CH(NH2)COOH

D. Cả A, B, C

Câu 19: Cho quỳ tím vào mỗi dung dịch hỗn hợp dưới đây, dung dịch nào làm quỳ tím hóa đỏ ?
(1) H2N - CH2 – COOH;

(2) Cl - NH3+ . CH2 – COOH;

(3) NH2 - CH2 – COONa

(4) H2N- CH2-CH2-CHNH2- COOH;

(5) HOOC- CH2-CH2-CHNH2- COOH
A. (2), (4)

B. (3), (1)

C. (1), (5)

D. (2), (5).

Câu 20: Cho chất hữu cơ X có công thức phân tử C 2H8O3N2 tác dụng với dung dịch NaOH, thu
được chất hữu cơ đơn chức Y và các chất vô cơ. Khối lượng phân tử (theo đvC) của Y là
A. 85

B. 68

C. 45

D. 46

Câu 21: Cho hai hợp chất hữu cơ X, Y có cùng công thức phân tử là C 3H7NO2 . Khi phản ứng với
dung dịch NaOH, X tạo ra H 2NCH2COONa và chất hữu cơ Z ; còn Y tạo ra CH 2=CHCOONa và
khí T. Các chất Z và T lần lượt là
A. CH3OH và CH3NH2

B. C2H5OH và N2

C. CH3OH và NH3

D. CH3NH2 và NH3

Câu 22: Hãy chọn trình tự tiến hành nào trong các trình tự sau để phân biệt dung dịch các chất:
CH3NH2, H2NCOOH, CH3COONH4, anbumin.
A. Dùng quỳ tím, dùng dd HNO3 đặc , dùng dd NaOH
B. Dùng quỳ tím, dùng Ca(OH)2
C. Dùng Cu(OH)2 , dùng phenolphtalein, dùng dd NaOH

Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất!

3

D. Dùng quỳ tím, dùng dd CuSO4, dùng dd NaOH
Câu 23: Một este có CT C3H7O2N, biết este đó được điều chế từ amino axit X và rượu metylic.
Công thức cấu tạo của amino axit X là:
A. CH3 – CH2 – COOH

B. H2N – CH2 – COOH

C. NH2 – CH2 – CH2 – COOH

D. CH3 – CH(NH2) – COOH

LỜI GIẢI CHI TIẾT
Câu 1: Đáp án : C
Trong phân tử axit glutamic HCOO(CH 2)2CH(NH2)COOH có chứa -COOH (tính axit) và nhóm NH2 (tính bazo)
=> Axit glutamic là chất có tính lưỡng tính
=> Đáp án C
Câu 2: Đáp án : A
Các đồng phân amino axit có thể có là:
CH3CH(NH2)COOH ; H2NCH2CH2COOH ;
=> Có 2 đồng phân
=> Đáp án A
Câu 3: Đáp án : D
Khi cho glyxin C2H5O2N :
+) Phản ứng với HCl , chứng tỏ có nhóm NH2 : C2H3O2NH2
+) Phản ứng với NaOH, chứng tỏ có nhóm COOH : HOOC-CH2-NH2
=> Đáp án D
Câu 4: Đáp án : D
+) CH3NH2 có chứa -NH2 => tính bazo => Quỳ ngả xanh
+) C6H5ONa là muối của axit yếu và bazo mạnh => có tính bazo => Quỳ ngả xanh
+) H2NCH2CH(NH2)COOH có chứa 2 nhóm -NH2 và 1 nhóm -COOH
=> tính bazo trội => Quỳ ngả xanh
+) H2NCH2COOH có số nhóm NH2 bằng COOH => tạo môi trường trung tính
=> Đáp án D

Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất!

4

Câu 5: Đáp án : C
Chỉ KCl không phản ứng với axit amino axetic :
CaCO3 + 2 H2NCH2COOH  (H2NCH2COO)2Ca + CO2 + H2O
H2SO4 + H2NCH2COOH  HOOCCH2NH3HSO4
CH3OH + H2NCH2COOH  H2NCH2COOCH3
=> Đáp án C
Câu 6: Đáp án : B
Amino axit chứa nhóm -COOH trong phân tử
=> Mang đầy đủ tính chất của axit cacbonxylic, do đó amino axit có phản ứng este hóa
=> Đáp án B
Câu 7: Đáp án : A
Xét thấy X chứa 2 nguyên tử oxi và 1 nito
+) Tác dụng với NaOH => có nhóm -COOH , hoặc có tính axit
+) Tác dụng với HCl => có nhóm -NH2 , hoặc có tính bazo
+) Mất màu Br2 => có nối đôi (C=C)
Dựa vào 3 tiêu chuẩn trên và các đáp án => X là CH2=CHCOONH4
=> Đáp án A
Câu 8: Đáp án : A
Phản ứng với HCl chứng tỏ axit amino axetic có tính bazo (nhận proton H+)
Phản ứng với NaOH chứng tỏ axit amino axetic có tính axit (cho proton H+)
=> Axit amino axetic có tính lưỡng tính
=> Đáp án A
Câu 9: Đáp án : D
Cả 3 chất đã cho đều lưỡng tính :
+) NaHCO3: NaHCO3 + H+  Na+ + CO2 + H2O
NaHCO3 + OH-  Na+ + CO32- + H2O
+) H2NCH2COOH :

H2NCH2COOH + H+  H3+NCH2COOH

H2NCH2COOH + OH- 

H2NCH2COO- + H2O

+) CH3COONH4: CH3COONH4 + H+  CH3COO- + NH4+
CH3COONH4 + OH- CH3COO- + NH3 + H2O
=> Đáp án D
Câu 10: Đáp án : B
X + NaOH → Y + CH4O mà CH4O là CH3OH
=> X là este của CH3OH với amino axit
Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất!

5

=> X có CTCT : H2NRCOOCH3 (H2NCH2CH2COOCH3 hoặc H2NCH(CH3)COOCH3)
Ứng với 2 chất X trên, Z là ClH3NCH2CH2COOH hoặc H2NCH(NH3Cl)COOH
Trong các đáp án đã cho, cặp chất CH3CH(NH2)COOCH3 và CH3CH(NH3Cl)COOH thỏa mãn
=> Đáp án B
Câu 11: Đáp án : D
X làm mất màu Br2 => X chứa nối đôi C=C
=> X là CH2=CHCOONH4 (Amoni acrylat)
CH2=CHCOONH4 + Br2  CH2BrCHBrCOONH4
=> Đáp án D
Câu 12: Đáp án : D
Gọi công thức của A là CxHyOzNt
=> x =
t=

89
89
89
.40,4% = 3 ; y =
.7,9% = 7 ; z =
.36% = 2 ;
12
1
16

89
.15,7% = 1
14

=> A là C3H7O2N
=> Đáp án D
Câu 13: Đáp án : D
Những chất trong phân tử có ít nhất hai nhóm chức có khả năng phản ứng với nhau sẽ có phản ứng
trùng ngưng.
Tất cả các chất đã cho đều thỏa mãn:
(1) Tách H2O tạo peptit, hoặc protein
(2) Tách H2O, tạo polyeste
(3) Tách H2O, tạo poly phenol - formandehit
(4) Tách H2O, tao từ lấpn
(5) Tách H2O, tạo tơ nilon 6,6
=> Đáp án D
Câu 14: Đáp án : C
Môi trường mà các chất tạo ra:
X1: Bazo nhưng yếu , không làm đổi màu chỉ thị màu
X2 : Bazo
X3 : Là chất lưỡng tính tạo môi trường trung tính
X4 : Lưỡng tính, tạo mt axit
X5: Lưỡng tính, tạo mt bazo

Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất!

6

=> X2, X5 thỏa mãn
=> Đáp án C
Câu 15: Đáp án : B
Nung Y với vôi tôi xút tạo etan => Y là CH3CH2COONa
=> X là CH3CH2COONH4
CH3CH2COONH4 + NaOH --> CH3CH2COONa + NH3 + H2O
=> Đáp án B
Câu 16: Đáp án : D
X là CH2NH2COOH : + HCl ---> CH2NH3ClCOOH
+ Na2O ---> CH2NH2COONa + H2O
Y là CH3CH2NO2: CH3CH2NO2 + [H] --> CH3CH2NH2 (Y1)
CH3CH2NH2 + H2SO4 --> CH3CH2NH3HSO4 (Y2)
CH3CH2NH3HSO4 + 2NaOH ---> CH3CH2NH2 + Na2SO4 + H2O
Z là CH3COONH4: CH3COONH4 + NaOH --> CH3COONa + NH3 + H2O
=> Đáp án D
Câu 17: Đáp án : A
Glyxin có số nhóm -NH2 bằng số nhóm -COOH
=> Tạo mt trung tính, không làm đổi màu quỳ
=> Đáp án A
Câu 18: Đáp án : D
cả 3 chất A,B,C đều thỏa mãn
Trong đó, chất B, C có tính lưỡng tính
A là este có phản ứng thủy phân trong môi trường axit hoặc kiềm, nhưng không là chất lưỡng tính
=> Đáp án D
Câu 19: Đáp án : D
Làm quỳ tím hóa đỏ: (2); (5)
Là quỳ tím hóa xanh: (3), (4)
Không đổi màu quỳ: (1)
=> Đáp án D
Câu 20: Đáp án : C
X là muối của axit nitric: CH3CH2NH3NO3
CH3CH2NH3NO3 + NaOH  CH3CH2NH2 + NaNO3 + H2O
=> Y là etylamin , M Y = 45
=> Đáp án C
Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất!

7

Câu 21: Đáp án : C
X là H2NCH2COOCH3 ; Y là CH2=CHCOONH4
H2NCH2COOCH3 + NaOH  H2NCH2COONa + CH3OH (Z)
CH2=CHCOONH4 + NaOH  CH2=CHCOONa + NH3 (T) + H2O
=> Đáp án C
Câu 22: Đáp án : A
Dùng quỳ tím nhận biết được CH3NH2 (hóa xanh các chất khác không làm đổi màu)
Dùng HNO3 đặc nhận biết albumin (tạo màu vàng)
Dùng NaOH nhận biết CH3COONH4 (tạo khí)
Chú ý: H2NCOOH có tên gọi là axit cacbonic
=> Đáp án A
Câu 23: Đáp án : B
Este có CTCT là: H2NCH2COOCH3, điều chế từ H2NCH2COOH và CH3OH
=> Đáp án B

Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất!

8