Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Lý thuyết Địa lý lớp 9 bài 4: Lao động và việc làm. Chất lượng cuộc sống

d3b308200e38f337d3011fbf0670c42e
Gửi bởi: ngọc nguyễn 29 tháng 1 2019 lúc 21:11 | Được cập nhật: 23 tháng 2 lúc 15:30 Kiểu file: DOC | Lượt xem: 332 | Lượt Download: 1 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

Lý thuy lý 9ế bài 4: Lao ng và vi làm. Ch ng cu cộ ượ ộs ngố1. Ngu lao ng và ng lao ng.ồ ộa) Ngu lao ng.ồ ộ- Ngu lao ng ta dào và tăng nhanh, năm tăng thêm 1ồ ướ ơtri lao ng.ệ ộ- đi ngu lao ng:ặ ộ+ Th nh: Có nhi kinh nghi trong xu nông, lâm, ng nghi p,ế ệth công nghi p.ủ ệ+ ch Lao ng ta còn ch th và trình chuyênạ ướ ộmôn.=> nâng cao ch ng lao ng và ng hi qu ngu lao ngể ượ ộc th hi vi phân lao ng, nâng cao ng dân trí, chúầ ằtr ng công tác ng nghi đào ngh .ọ ướ ềb) ng lao ng.ử ộ- lao ng có vi làm tăng lên.ố ệ- ng lao ng trong các ngành kinh đang thay theo ngơ ướtích c:ự+ tr ng lao ng trong khu công nghi xây ng và ch tăng.ỉ ụ+ tr ng lao ng trong khu nông- lâm- ng nghi gi mỉ ả=> thay này phù yêu công nghi hoá hi nự ướ ệnay.2. vi làm.ấ ệNgu lao ng dào trong đi ki kinh ch phát tri đã oồ ạra ép gi quy vi làm.ứ ệ- Khu nông thôn: thi vi làmự ệ=> Nguyên nhân: do tính mùa xu nông nghi và phát tri nụ ểngành ngh nông thôn ch .ề ế- Khu thành th th nghi ng cao.ự ươ ố3. Ch ng cu ng.ấ ượ ố- Ch ng cu ng nhân dân ta đang thi n:ấ ượ ượ ệ+ ng bi ch cao (90,3%).ỉ ườ ữ+ Thu nh bình quân ng tăng.ậ ườ+ Các ch xã ngày càng t.ị ố+ vong, suy dinh ng tr em gi m.ỉ ưỡ ả+ Nhi ch nh lùi.ề ẩ- ch ch ng cu ng chênh ch gi các vùng, gi thành th vàạ ượ ịnông thôn, gi các ng dân .ữ ư=> Nâng cao ch ng cu ng ng dân trên mi cấ ượ ườ ướlà nhi quan tr ng hàng trong chi phát tri con ng th iệ ượ ườ ờkì công nghi hóa, hi hóa.ệ ạ+ ta có ngu lao ng dào, đó là đi ki thu phát tri nướ ểkinh nh ng ng th cũng gây ép gi quy vi cế ệlàm+ ng lao ng ta đang thay i.ơ ướ ượ ổ+ Ch ng cu ng nhân dân ngày càng thi n.ấ ượ ượ