Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Luyện tập phân biệt một số hợp chất hữu cơ

01cdd15512e692d390b8ad4b167ae84d
Gửi bởi: Cẩm Vân Nguyễn Thị 14 tháng 11 2018 lúc 16:43 | Được cập nhật: 8 tháng 5 lúc 10:33 Kiểu file: PDF | Lượt xem: 271 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

BTTN PHÂN BIỆT HỢP CHẤT HỮU CƠ
Câu 1: Dùng một hoá chất nào sau đây để nhận biết stiren, toluen, phenol ?
A. Dung dịch Br2.

B. Dung dịch HCl.

C. Dung dịch NaOH.

D. Dung dịch HNO3.

Câu 2: Có 4 chất lỏng đựng trong 4 lọ bị mất nhãn: ancol etylic, toluen, phenol, axit fomic. Để
nhận biết 4 chất đó có thể dùng nhóm thuốc thử nào sau đây ?
A. Quỳ tím, nước Br2, dung dịch NaOH.
B. Dung dịch Na2CO3, nước Br2, Na.
C. Quỳ tím, nước Br2, dung dịch K2CO3.
D. Na, dung dịch HCl, dung dịch AgNO3 trong NH3.
Câu 3: Chỉ dùng thêm một chất nào trong các chất dưới đây để nhận biết các chất: ancol etylic,
axit axetic, glixerol, glucozơ đựng trong 4 lọ mất nhãn ?
A. dung dịch AgNO3 trong NH3.
C. CaCO3.

B. Quỳ tím.
D. Cu(OH)2.

Câu 4 : Để loại bỏ SO2 có lẫn trong C2H4 người ta cho hỗn hợp khí qua dung dịch
A. KMnO4

B. Ca(OH)2

C. K2CO3

D. Br2.

Câu 5 : Để loại bỏ tạp chất C2H2, C2H4, but-1,3-đien, CH3NH2 có lẫn trong C2H6 ta cho hỗn hợp
lần lượt đi qua dung dịch
A. Br2 và NaOH

B. Br2 và HCl

C. AgNO3/NH3 và NaOH

D. AgNO3/NH3 và HCl

Câu 6: Khi làm khan rượu C2H5OH có lẫn một ít nước người ta dùng cách nào sau đây ?
A. Cho CaO khan vào rượu.

B. Cho Na2SO4 khan vào rượu.

C. Cho CaCl2 khan vào rượu.

D. Cho tác dụng một ít Na rồi đem chưng cất.

Câu 7: Hỗn hợp gồm benzen, phenol và anilin. Để lấy riêng từng chất nguyên chất cần dùng
A. NaOH, HCl, CO2

B. NaOH, HCl, Br2

C. Na, KMnO4, HCl

D. CO2, HCl, Br2

Câu 8 : Để tách các chất trong hh gồm ancol etylic, anđehit axetic, axit axetic cần dùng các dd

Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất!

1

A. NaHCO3, HCl và NaOH

B. NaHSO
3, HCl và NaOH

C. AgNO3/NH3; NaOH và HCl

D. NaHSO
4, NaOH và HCl

Câu 9 : Để tách riêng lấy từng chất từ hỗn hợp gồm benzen, anilin, phenol, ta có thể dùng thêm
các dung dịch
A. HCl và NaOH

B. Br
2 và HCl

C. NaOH và 2Br

D. CO2 và HCl

Câu 10 . Để tách riêng từng chất benzen (ts =800C) và axit axetic (ts =1180C) nên dùng phương
pháp nào sau đây ?
A. Chưng cất
C. Kết tinh

B. Chiết
D. Chưng cất phân đoạn

Câu 11. Cho hỗn hợp gồm CH3CHO (ts = 210C); C2H5OH (ts = 78,30C); CH3COOH (ts 1180C)
và H2O (ts 1000C). Nên dùng hoá chất và phương pháp nào sau đây để tách riêng từng chất ?
A. Na2SO4 khan, chưng cất

B. NaOH, chưng cất

C. Na2SO4 khan, chiết

C. NaOH, kết tinh

Câu 12 . Cho hỗn hợp butin-1 và butin-2, để tách hai hiđrocacbon này cần dung dịch
A. AgNO3

B. Br2

C. AgNO3/NH3, HCl

D. KMnO4

Câu 13 . Chọn nhóm thuốc thử nào trong các nhóm thuốc thử sau để tách vinyl axetilen ra khỏi
hỗn hợp gồm vinyl axetilen và butan ?
A. Dung dịch AgNO3 / NH3 ; dung dịch HCl

B. Dung dịch Br2 ; Zn

C. Dung dịch KMnO4 ; dung dịch H2SO4

D. Cả A, B đều được

Câu 14 . Có hỗn hợp khí gồm: SO2, CO2, C2H4. Chọn nhóm thuốc thử nào sau đây để tách thu
C2H4 tinh khiết ?
A. Vôi sống và nước cất
C. Dung dịch thuốc tím và H2SO4 đặc

B. Dung dịch brom và kẽm
D. Dung dịch bạc nitrat và HCl đặc

Câu 15 . Dùng chất nào sau đây để tách CH3CHO khỏi hỗn hợp gồm CH3CHO, CH3COOH,
CH3OH, CH3OCH3?
A. Dd HCl

B. dd AgNO3/NH3

C. NaHSO3và dd HCl

D. dd NaOH

Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất!

2

Câu 16 . Dùng các chất nào sau đây để tách CH3COOH khỏi hỗn hợp gồm CH3COOH,
C2H5OH, CH3CHO?
A. NaOH, H2SO4

B. HCl, Na

C. NaHSO3, Mg

D. HNO3, K

Câu 17: Có 4 gói bột trắng: glucozơ, saccarozơ, tinh bột, xenlulozơ. Hãy chọn thuốc thử để có
thể nhận biết được cả 4 chất trong các thuốc thử sau:
A. nước, dung dịch AgNO3 trong NH3, dung dịch NaOH.
B. nước, O2 (đốt cháy), dung dịch AgNO3 trong NH3.
C. nước, dung dịch AgNO3 trong NH3, dung dịch I2.
D. nước, dung dịch HCl, dung dịch AgNO3 trong NH3.
Câu 18: Để tách riêng từng chất khí từ hỗn hợp propan, propen, propin ta chỉ cần dùng các chất

A. Zn, dung dịch Br2, dung dịch NaOH, dung dịch AgNO3 trong NH3.
B. dung dịch Br2, dung dịch HCl, dung dịch KMnO4, Na.
C. dung dịch KMnO4, dung dịch NaCl, dung dịch AgNO3 trong NH3.
D. dung dịch HCl, dung dịch Br2, dung dịch AgNO3 trong NH3, Zn.
Câu 19: Để tách riêng từng chất từ hỗn hợp gồm benzen, phenol và anilin, ta có thể dùng các
hoá chất là
A. dung dịch Br2, dung dịch NaOH và CO2.
B. dung dịch Br2, dung dịch HCl và CO2.
C. dung dịch NaOH, dung dịch NaCl và CO2.
D. dung dịch NaOH, dung dịch HCl và CO2 .
Câu 20: Để loại tạp chất C2H2 khỏi C2H4 người ta cho hỗn hợp qua dung dịch
A. Brom

B. AgNO3/dd NH3

C. H2O

D. HCl

Câu 21 : Có ba chất lỏng benzen, anilin, stiren đựng riêng biệt trong ba lọ mất nhãn. Thuốc thử
để phân biệt ba chất lỏng trên là
A. nước brom.

B. dung dịch phenolphtalein.

C. dung dịch natri hiđroxit.

D. giấy quỳ tím.

Câu 22: Phân biệt các dung dịch keo: hồ tinh bột, xà phòng, lòng trắng trứng, ta dùng

Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất!

3

A. HCl, bột Al.

B. NaOH, HNO 3 .

C. NaOH, I 2 .

D. HNO 3, I 2 .

Câu 23: Thuốc thử được dùng để phân biệt Gly-Ala-Gly với Gly-Ala là
A. dung dịch NaOH.

B. dung dịch NaCl.

C. Cu(OH)2 trong môi trường kiềm.

D. dung dịch HCl.

Câu 24: Chỉ dùng Cu(OH)2 có thể phân biệt được tất cả các dung dịch riêng biệt trong dãy nào sau
đây?
A. glucozơ, mantozơ, glixerol, anđehit axetic.
B. lòng trắng trứng, glucozơ, fructozơ, glixerol.
C. saccarozơ, glixerol, anđehit axetic, ancol etylic.
D. glucozơ, lòng trắng trứng, glixerol, ancol etylic.
Câu 25: Có ba dung dịch: amoni hiđrocacbonat, natri aluminat, natri phenolat và ba chất lỏng:
ancol etylic, benzen, anilin đựng trong sáu ống nghiệm riêng biệt. Nếu chỉ dùngmột thuốc thử duy
nhất là dung dịch HCl thì nhận biết được tối đa bao nhiêu ống nghiệm ?
A. 5.

B. 6.

C. 3.

D. 4.

ĐÁP ÁN
1

A

6

D

11

B

16

A

21

A

2

B

7

A

12

C

17

C

22

C

3

D

8

B

13

A

18

A

23

C

4

B

9

A

14

B

19

D

24

D

5

B

10

D

15

C

20

B

25

A

Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất!

4