Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Lớp 10 - Kiểm tra 1 tiết địa lí

c18c891b573f9decbd1a1cbb8c397b1b
Gửi bởi: ngọc nguyễn 2 tháng 10 2018 lúc 0:04 | Được cập nhật: 23 tháng 2 lúc 20:52 Kiểu file: DOC | Lượt xem: 287 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

XÂY NG MA TR ÂĐ KI TRA 45 PHÚT GI KÌ NĂM 2017 2018Ê ỌMÔN LI 10 I1. Xác nị a- nh uả cọ HS ng độ tđ HS độ cụ cọ đã ôngk óa cá nh ng cọ hểl p, úp HS bộ ũng nố ,k hu cọ để cọ nh oquá nh nh nh uả cọ nh nh.- nh ng hỉ HS nh ov cọ để ng cọ cd ngụ úp GV nh ng đã cợ ngộd đó kế cạ nh ho bổ ung ôngt hu HS ng giú hu nọ cá gi ,c nọ hư ngh ng on .2. kề tự (60%), tr nghi (40%).ắ ệ3 nậ ki ). đề/ Bài nậ bi hông nậ ngth pấ nậ dụ ngc aoBài 31. Vai trò, đi m, các ểnhân nh ảh ng phátưở ớtri và phân ểb công ốnghi pệ Bi vai ượtrò ngành ủcông nghi p. ệ- Bi cế ượ ặđi công ủnghi p.ệ Hi cácể ượnhân nh ảh ng phát ưở ớtri và phân bể ốcông nghi pệ8 câu TN =2,0đ câu TN 0,5đ câu TN 1,5đBài 32. lí ịcác ngành côngnghi Bi vai ượtrò, tr ng, ượs ng và ượphân cácố ủngành công nghi p: khai ệthác than, khai thác u, công ầnghi đi Vai trò và ặđi các ủngành: Công nghi đi ửtin c; Công ọnghi xu tệ ấhàng tiêu dùng; công nghi ệth ph mự ẩ8 câu TN =2,0đ câu TN 0,5đ câu TN 1,5đBài 33. sộ Nh ượhình th ổch lãnh th ổcông nghi pệ đi ủm hình ốth ch ứlãnh th công ổnghi p.ệ1 câu TL =3,0đ câu TL 3,0đBài 34. Tình hình xu ấm ảph trên th ếgi i.ớ bi ượ ểđ tình hình nồ ảxu sấ ốs ph công ẩnghi trên th ếgi i.ớ Nh xét ượtình hình phát tri ộs ph ẩcông nghi trênệth gi i.ế ớ1 câu TL =3,0đ 1/2 câu TL= 2,0đ 1/2 câu TL=1,0đT ng ng: ộ10 đi ể16 câu TN câu TL đi 40% đi 30% đi 20% đi 10%ể