Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

KIỂM TRA HKI ĐỊA 7 2017 - 2018

9d7e210ed2b8a4807b0f9eb4e53369f6
Gửi bởi: ngọc nguyễn 23 tháng 7 2018 lúc 21:53:33 | Được cập nhật: 16 tháng 5 lúc 9:04:58 Kiểu file: DOC | Lượt xem: 741 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

SỞ GD ĐT NINH THU MA TR KI TRA KỲ NĂM C: 2017 2018Ậ TR NG PTDTNT THCS NINH PH CƯỜ ƯỚ MÔN: LÍỊ KH 7Ố đứ nh ậth cứ Ch đủ ề(n dung)ộ Nh bi tậ Thông hi uể ngậ ụC ngộTNKQ TL TNKQ TL TNKQ TLCÁC THÀNH PH NHÂN ẦVĂN MÔI ỦTR NGƯỜ Nh bi ượ sinh ơs ng ch ỗch ng củ Môn-gô-lô-it, Nê-grô-it và -rô-pê-ô-itƠ .S câuốS đi mố ểT %ỉ 10,55% 10,55%CÁC MÔI TR NG ƯỜ ỊLÍ VÀ HO ẠĐ NG KINH TỘ ẾC CON ỦNG ƯỜ Trình bày đi mộ ểt nhiên các môiự ủtr ng nóngườ .- Bi trí nóng trên ớb nhiên th gi i.ả ớ- Bi trí ôn hòa trên ớb đả nhiên th gi iự ớ- Bi nh quan ch ượ ủy môi tr ng nh.ế ườ ạ- Trình bày các ho ng ộkinh truy nế và hi ệđ con ng hoang ườ ởm cạ Nêu ượnguyên nhân gây ra nhi ngu nễ ồn và không ướkhí Ôn ớHòa. Vân ng ụnêu ra ki ủmình ềnh ng bi nữ ệpháp ểb môiả ệtr ng.ườS câuốS đi mố ểT %ỉ 52,525% 1/22,020% 1/21,010% 65,555%CHÂU PHI Trình bày đi ượ ểv hình ng a, aề ịhình và khoáng châuả ủPhi Trình bày và gi thích ởm ơgi n) đi ểc thiên nhiên ủchâu PhiS câuốS đi mố ểT %ỉ 21,010% 13,030% 34,040%T ng câuổ ốT ng đi mổ ểT %ỉ 84,040% 1,51550% 0,51,010% 1010100%S GD&ĐT Ninh Thu nở ậTr ng PTDTNTTHCS Ninh Ph cườ ướTr ng PTDTNTTHCS Ninh Ph cườ ướ KI TRA KỲ IỌ NĂM C: 2017 2018Ọ Môn: Lí Th gian: 45 phútờ (Không th gian giao )ể ềĐ CHÍNH TH CỀ ỨĐ chính th cề ứH và tên:………………………………….. p: ……ọ ớĐ bài: bài có 02 trang ).ề ồI Tr nghi m:ắ (4,0 đi m).ể Ch câu tr đúng nh t.ọ ấCâu 1: Ch ng Nê-grô-ít phân ch châu nào?ủ A. Châu Phi. B. Châu Âu. C. Châu Á. D. Châu Mĩ.Câu 2: Các ki môi tr ng nào thu môi tr ng nóng?ể ườ ườ ớA. Xích m.ạ ẩB. Nhi i, nhi gió mùa.ệ ớC. Hoang c.ạD. các ph ng án trên.ấ ươCâu 3: trí gi môi tr ng Ôn hòa là?ị ườ A. Gi hai ng chí tuy n.ữ ườ B. 5ừ 0B 0N. C. Gi nóng và nh.ữ D. vòng c.ừ ựCâu 4: Ho ng kinh nông nghi truy ph bi vùng Hoang là:ạ A. Tr ng Bông.ồ B. Chăn nuôi du c.ụ C. Săn thú.ắ D. ng làm y.ố ẩCâu đi nhiên, nh quan môi tr ng nh là:ặ ườ A. Núi băng, băng trôi và đài nguyên. B. Xa van. C. ng cây lá kim.ừ D. ng cây giao.ừ ỗCâu 6: đi môi tr ng nhiên Châu Phi :ặ ườ ựA. trong vành đai chí tuy n.ằ ếB. Có khí khô nh, th ti nh.ậ ịC. Là nguyên kh ng có ít núi cao và ng ng.ộ ằD. Có ng sông ngòi dày c.ạ ướ ặCâu 7: Nh ngu khoáng phong phú, các Châu Phi đã phát tri nh ngành:ờ ướ A. Luy kim.ệ B. Hóa ch t.ấ C. khí.ơ D. Khai khoáng. Câu 8: Khu đông dân nh Châu Phi là:ự A. Phi.ắ B. Trung Phi. C. Nam phi. D. Đáp án khác.II/ lu 6,0 đi m)ự ểCâu (3 đi m)ể :Em hãy trình bày nguyên nhân nhi ngu và không khí ôn hoà?ủ ướ ớT nh ng nguyên nhân đó, là sinh em ph làm gì môi tr ng? ườCâu 2: (3 đi m)ể Trình bày đi khí châu Phi .Gi thích sao Phi hình thành hoang nh tặ ấth gi ớH T.Ế GD ĐT NINH THU NỞ ĐÁP ÁN NG CH BI ĐI MƯỚ ỂTR NG PTDTNT THCS NINH ƯỜPH ƯỚ KI TRA KỲ NĂM C: 2017- 2018 ỌMôn: lí Kh 7ị Câu ĐÁP ÁN NG CH ƯỚ BI ĐI MỂ ỂI. Tr cắ nghi mệCâu 8Đáp ánA 4,0 đi mể(M câu đúngỗđ 0,5 đ)ượII. lu nự 6,0 đi mể1(3,0 đ) Nguyên nhân gây nhi ngu c:ễ ướ nhi sông, ng do: Hóa ch th tùễ ướ ướ ảnhà máy, ng phân hóa c, thu tr sâu, các ch th côngượ ảnghi p…ệ nhi bi do: Váng u, các ch raễ ướ ưbi n…ể* Nguyên nhân gây nên nhi không khí:ễ- Do khí th i, khói các ho ng công nghi p, cácả ệph ng ti giao thông, ch sinh ho t.ươ ạ- Do rò ch phóng vào khí quy n.ỉ ễ* HS nêu:ựNêu các bi pháp thi nh môi tr ng.ượ ườ( Giáo viên linh ng ch đi m).ộ 0, đi mể0, đi mể0, đi mể0,5 đi mể1,0 đi mể2(3,0 đ) a. Khí Châu Phi:ậ- Châu Phi là khô. (0,5 đi m)ể- Hình thành hoang nh th gi i. (0,5 đi m)ể- Nhi trung bình >20ệ 0C.- ng châu Phi phân không ượ (0,5 đi m)ểb.Vì :- Chí tuy đi qua chính gi nên quanh năm nh ng ưởáp cao chí tuy nên không có a. ư- Lãnh th ng cao trên 200 ít ch nh ng bi n.ổ ưở ể- Phía sát Á- Âu nên nh ng kh chí ưở ốtuy khô khó a. ư- nh ng dòng bi nh.Ả ưở 0,5 đi mể0,5 đi mể0,5 đi mể0,5 đi mể0,25 đi mể0,25 đi mể0,25 đi mể0,25 đi mểL ý: sinh làm cách khác đúng cho đi đa.ư