Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

KIỂM TRA HK I ĐỊA 6 2017 - 2018

9ec3b0533192dbd2d1b2f8851392978d
Gửi bởi: ngọc nguyễn 22 tháng 6 2018 lúc 0:21 | Được cập nhật: 26 tháng 2 lúc 21:25 Kiểu file: DOC | Lượt xem: 339 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

SỞ GD ĐT NINH THU MA TR KI TRA KỲ NĂM C: 2017 Ọ2018 TR NG PTDTNT THCS NINH PH CƯỜ ƯỚ MÔN: LÍỊ KH 6Ố đứ nh ậth Ch đứ ề(n dung)ộ Nh bi tậ Thông hi uể ngậ ụC ngộTNKQ TL TNKQ TL TNKQ TLI. TRÁI TẤ Bi chuy ượ ểđ ng quay quanh ựM Tr Trái t: ấtính ch chuy ểđ ng. ộ- Nêu tên các ượ ớc Trái vàấ ấđ đi ng ừl trung ớgian và lõi Trái t. Trình bày ượchuy ng ựquay quanh tr ụTrái và quấ ảc chuy ng ộđó.S câuốS đi mố ểT %ỉ 21,010% 13,030% 34,040%II. HÌNHỊ Nêu đi ượ ểhình ng, cao ủbình nguyên, cao nguyên, i, núi ồ- Hi khái ni ượ ện c, ngo c.ộ ự- Nêu hi ng ượ ượđ ng t, núi và tácộ ửh chúng. Hi các ượđ đi khác ểnhau gi núi già ữvà núi tr .ẻ Liên ệth ởVi Nam.ệS câuốS đi mố ểT %ỉ 43,030% 1/22,020% 1/21,010% 56,060%T ng câuổ ốT ng đi mổ ểT %ỉ 64,040% 1,55,050% 0,51,010% 810100%Đ chính th cề ứH và tên:………………………………….. p: ……ọ ớĐ bàiềI. Tr nghi mắ :(4,0 A. Khoanh tròn vào ch cái tr ph ng án em cho là đúng. (2,0 đi m)ữ ướ ươ ểCâu Trong ngày 22-6 (h chí nào ng nhi phía Tr i:ạ A. Namử B. cử ắC. ng nhau D. Xích oạCâu cao tuy núi là 1500m. Nó thu lo núi nào?ộ ạA. Núi th B. Núi cao C. Núi trung bình D. đúngấ ềCâu Đi gi ng nhau gi Bình nguyên và Cao nguyên là gì?ể ữA. Có cao tuy trên 500mộ ốB. hình thu cho vi tr ng cây công nghi và cây ng th c.ị ươ ựC. Có ng ng ph ng ho sóng.ề ươ ợD. và C.ảCâu Trái có dày là bao nhiêu km?ớ ộA. 5km 70km.ừ B. Trên 3000km.C. 3000km.ầ D. Trên 5000km.B. Đi vào ch tr ng: (1,0 đi m)ề Hoàn thành khái ni sau đây:ệ- là nh ng c…………………………………………………………ộ ự- Ngo là nh ng c………………………………………………………ạ ựC. sao cho phù p: (1,0 đi m)ố ểA B1.Đ ng tộ A. Là hình th phun trào ma sâu lên ướm t.ặ ấ2.Núi aử B. Là hi ng các đá rung ượ ấchuy nểB. lu n:(6,0ự )Câu :(3,0 Hãy trình bày chuy ng và nêu qu chuy ng quay quanh tr ủTrái t?ấCâu :(3,0 Hãy nêu đi núi già và núi tr Vi Nam ng núi nào cao nh t? Thu cặ ộnúi già hay núi tr ?ẻH T.ẾXÂY NG NG CH VÀ BI ĐI MỰ ƯỚ ỂS GD&ĐT Ninh Thu nở ậTr ng PTDTNTTHCS Ninh Ph cườ ướ KI TRA KI TRA KÌ IỂ NĂM C: 2017 2018Ọ Môn: Lí 6ị Th gian: 45 phútờĐ chính th cề ứCâu ĐÁP ÁN NG CH ƯỚ BI ĐI MỂ ỂI. Tr nghi mắ ệA. câu đúng 0,5 đi m.ỗ ượ ểCâu 4Đáp án AB. Đi n:ề- là nh ng sinh ra bên trong Trái t: 0,5 độ ấ- Ngo là nh ng sinh ra bên ngoài, trên Trái t: 0,5đạ ấC. i:ố1. 0,5 đ. 2. 0,5 đ. 4,0 đi mể(M câu đúngỗđ 0,5 đ)ượII. lu nự 6,0 đi mể1(3,0 đ) chuy ng quay quanh tr Trái tự ấ- Trái quay quanh tr ng ng li ưở ượ ựb ,nam và nghiêng 66ắ 033’ trên ph ng qu oặ ạ- ng quay: Tây sang Đôngướ ừ- Trái quay vòng quanh tr là 24 giấ ờ- Trái chia ra thành 24 khu gi ,m khu ượ ựcó gi riêng.ộ ờ*H qu :ệ ả-Do trái quay quanh tr Tây sang đông nên kh ơtrên trái có ngày và đêm.ấ ượ-S chuy ng trái quanh tr còn làm cho các ậchuy ng trên trái ch ng.N nhìn xuôi theo ướ ếchi chuy ng thì chuy ng ch bênề ềph còn Nam chuy ng ch bên trái.ả 1,0 đi mể0,25 đi mể0,25 đi mể0,5 đi mể0,5 đi mể0,5 đi mể2(3,0 đ) Trái t: Có p: trung gian và nhân.ấ ớĐ đi mặ Núi già Núi trẻTh gian hìnhờthành Cách đây hàng trămtri nămệ Cách đây vài ch tri uụ ệnămĐ nhỉ Tròn Nh nọS nườ Tho iả cốThung lũng n, ngạ Sâu, pẹ Vi Nam ng núi cao nh là nh núi Phanxi păng ỉcao 3143m. Thu núi tr .ộ 1,0 đi mể 1,0 đi mể1,0 đi mểNinh Ph c, ngày 05 tháng 12 năm 2017ướGVBM Nguy Ph Vũễ ướ