Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Kiểm tra giữa học kì I địa lí 11

41be1368c443f05092e9d4567edd27ee
Gửi bởi: ngọc nguyễn 1 tháng 11 2018 lúc 23:03:49 | Được cập nhật: 1 tháng 10 lúc 7:22:36 Kiểu file: DOCX | Lượt xem: 487 | Lượt Download: 2 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

MA TR THI GI KỲ ỌMÔN: 11ỊNăm c:2015 2016ọCh (n ộdung ộnh th cậ Nh bi tậ Thông hi uể ng ụ- Xu ng toànước hóa, khuầv hóaự Khái ni m: Toàn ệc hóa; kinh tri ếth c. ứ- Bi hi ủtoàn hóa kinh ầt Và qu ủtoàn hóa kinh tầ ế- Cho bi lí do hìnhếthành các ch cổ ứliên kinh khuế ếv cự Tác ng cu cộ ộcách ng khoa cạ ọcông ngh hi iệ ạt phát tri kinhớ ểtế- đi tặ ậc cách ng khoaủ ạh và công nghọ Có ki choếr ng “B môiằ ệtr ng là đườ ềs ng còn nhânố ủl ai” có đúngọkhông? saoạ- Liên thânệ ảtrong vi gópệph gi thi uầ ểbi khí ậ2,5 đi mể đi mể đi mể- nộ ấđ mang tínhềtoàn uầ đi dân ốth gi i, nhóm cế ướphát tri n, nhóm ển đang phát tri nướ Nguyên nhân và uậc nhi khôngủ ễkhí, nhi c,ễ ướsuy gi đa ng sinhả ạv t. 2.5 đi mể đi mể độ ềc châu vàủ ụkhu Trình bày ti ềnăng phát tri kinh ểt các khuế ướv Trung và Tây ựNam Á- Gi pháp kh ắph khó khăn ụtrong quá trình khai thác ựnhiên châu Phi nộ ầgi quy phátả ểtri kinh xã iể ộc châu và khuủ ụv ự- Nguyên nhân làm cho kinh Mĩ Laề ếTinh phát tri không ển nh Gi thích vì saoảMĩ La tinh có lỉ ệng nghèo cao? ườ 2.5 đi mể .đi mể đi ểT ng ốđi m:10 ểT ng câu: 4ổ câu 5đi m= 50%ể đi 40% đi 20%ể1Đ KI TRA GI KỲ ỌMôn: 11ịNăm c: 2015 -2016ọĐ 1:ỀCâu 1: Th nào là kinh tri th c? Nêu đi cách ngế ạkhoa và công ngh (2,5 đ) ệCâu 2: Em hãy cho bi lí do hình thành ch liên kinh khu c. tênế ểm ch liên kinh khu (2,5đ) ựCâu 3: Có ki cho ng “B môi tr ng là ng còn nhânế ườ ủlo i”ạ có đúng không? sao (2đ) ạCâu 4: Nêu gi quy phát tri kinh xã Mĩ La ởtinh. (3đ)ĐÁP ÁNCâu 1: Th nào là kinh tri th c? Nêu đi cáchế ủm ng khoa và công ngh (3đi m) kinh tri th c: kinh trên tri th c, thu t, công ngh caoề ệ(1đ) đi cách ng khoa và công ngh Hi nay bùng công ngh cao vào các thành khoa iệ ớv hàm ng tri th cao; công ngh tr là: công ngh sinh c, côngớ ượ ọngh li u, công ngh năng ng, công ngh thông tin. (1,5đ)ệ ượ ệCâu 2: Em hãy cho bi lí do hình thành ch liên kinh khu c.ế ựK tên ch liên kinh khu (2,5đ) Lí do hình thành ch liên kinh khu c: Các qu gia có nh ngứ ữnét ng ng lí, văn hóa, xã ho có chung tiêu, ích phátươ ợtri đã liên thành ch riêng có th nh tranh các liên kinh tể ếkhác (ho qu gia khác) (2đ) ch liên khu c: ASEAN, APEC, EU. (0,5đ)ộ ựCâu 3: Có ki cho ng môi tr ng là ng còn aế ườ ủnhân lo iạ Đúng (0,5đ) Vì môi tr ng, tài nguyên là đi ki th ng xuyên, thi cho nườ ườ ồt và phát tri nhân lo i, không có đi ki này con ng không th nạ ườ ồt (1,5đ)ạ ượ2Câu 3: Trình bày gi quy phát tri kinh xã iộ Mĩ La tinh (3đ) Chênh ch n. trong thu nh GDP các nhóm dân (0,5 đ)ệ Đô th hóa phát, dân nghèo thành th khá (chi 1/3 dân đô th ).ị ị(0,75đ) phát tri kinh không u. Do xã thi nh, nhi ro.ố ủ(0,75đ) ng phát tri kinh (0,5đ)ườ các Mĩ La tinh ngoài (0,5đ)ầ ướ ướ ớ------------------------------------------------3Đ KI TRA GI KỲỀ Môn: 11ỊNăm c: 2015 -2016ọĐ 2ỀCâu 1: Nêu nh ng bi hi toàn hóa và qu toàn ầhóa(2,5đi m)ểCâu 2: Cho bi nguyên nhân và qu nhi không khí và suy gi đaế ảd ng sinh t. (2,5đ) ậCâu 3: Em hãy xu gi pháp gi thi bi khí toàn và nêuề ầnh ng thói quen trong sinh ho ng ngày thân em và các có nhữ ảh ng bi khí (2đ)ưở ậCâu 4: Trình bày gi quy khu Trung và Tâyộ ựNam 3đ )ĐÁP ÁNCâu 1: Nêu nh ng bi hi toàn hóaữ và qu toàn hóaệ Bi hi nể (1,5đ) Th ng th gi phát tri nh: tăng lu ng thành viên và tăng vaiươ ợtrò ch th ng qu (WTO) ươ ngoài tăng nhanh. ướ Th tr ng tài chính qu ng, tăng qu ườ Tăng vai trò các công ty xuyên qu gia ố* qu toàn hóaệ Tác ng tích c: tăng tr ng kinh tăng ng tác kinh (0,5đ)ộ ưở ườ ế- Tác ng tiêu c: tăng kho ng cách gi các giàu, nghèo (0,5đ)ộ ướ ướCâu 2: Nguyên nhân và qu nhi không khí và suy gi đaậ ảd ng sinh t. (2,5đ)ạ nhi không khíễ Nguyên nhân Do con ng th kh ng khí th nh kí COườ ượ ư2 khíCFCs (0,75đ) qu nhi không khí tăng. ng ôdôn ng n, có th ng,ậ ủkhí toàn bi i. (0,75đ) Đa ng sinh t.ạ Nguyên nhân: Do khai thác quá (0,5đ) qu Nhi loài ti ch ng ho nguy ti ch ng (0,5đ) ủ4Câu 3: xu gi pháp và thói quen trong sinh ho hàng ngày nhề ảh ng bi khí (2đ) ưở Gi pháp: gi lu ng COả ợ2 So2; NO2 CH4 trong xu và sinh ho (1đ)ả Thói quen: đèn qu trong su ngày, ng ph ng tiên tôở ươđi (1đ) ạCâu 4: Trình bày gi quy khu Trung vàộ ựTây Nam 3đ) Vai trò cung (1,5đ)ấ Tây Nam và Trung có nhi ti năng khí nhiên. là nguyên nhân sâu xa nh tranh nh ng nhi uầ ưở ềth khác nhauế Xung c, xung tôn giáo và kh ng (1,5đ)ộ Xung và, xung gi các qu gia (I- Xra en Pa- le -xtinộ ớvà các p) ướ Ho ng các ch tôn giáo, chính tr đoan. Đánh bom kh ng ám sátủ Ngày 22 tháng 10 năm 2015 GVBM Phùng Th Tuy Anh ế56