Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

KIỂM TRA CHƯƠNG II HÓA 11

f31a4019e5a761ed6b87a016607ab874
Gửi bởi: Lê Thị Hoài Thương 27 tháng 10 2016 lúc 4:16 | Được cập nhật: 23 tháng 2 lúc 10:25 Kiểu file: DOC | Lượt xem: 2339 | Lượt Download: 75 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

Detected invalid UTF-8 for field path "$set.content": ?? KI?M TRA 1 TI?T - CH??NG 2
(Th sinh khng ???c s? d?ng ti li?u)
H?, tn th sinh:..................................................................... L?p: .............................
I. Ph?n tr?c nghi?m
Cu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
?A
Cho Na = 23, Cu = 64, Al = 27, Fe = 56, Zn = 65, O = 16, H = 1, P = 31, N = 14
Cu 1: Ch? ra n?i dung khng ?ng:
A. Photpho ?? ??c, km b?n trong khng kh ? nhi?t ?? th??ng.
B. Khi lm l?nh, h?i c?a photpho tr?ng chuy?n thnh photpho ??.
C. Photpho ?? c c?u trc polime.
D. Photpho ?? khng tan trong n??c, nh?ng tan t?t trong cc dung mi h?u c? nh? benzen, ete...
Cu 2: Thnh ph?n c?a phn amophot g?m
A. Ca(H2PO4)2 v NH4H2PO4. B. (NH4)2HPO4 v (NH4)3PO4.
C. NH4H2PO4 v (NH4)2HPO4. D. (NH4)3PO4 v NH4H2PO4.
Cu 3: Nh?ng kim lo?i sau ?y khng tc d?ng ???c v?i dung d?ch HNO3 ??c ngu?i:
A. Cu, Ag, Pb B. Fe, Cr, Al C. Ag, Pt, Au D. Zn, Pb, Mn
Cu 4: Hai khong v?t chnh c?a photpho l :
A. Photphorit v ?olomit. B. Apatit v ?olomit.
C. Photphorit v cacnalit. D. Apatit v photphorit.
Cu 5: Tr?n 2 lit NO v?i 3 lit O2. H?n h?p sau ph?n ?ng c th? tch (? cng ?i?u ki?n nhi?t ?? v p su?t) l:
A. 3 lit B. 4 lit C. 5 lit D. 6 lit
Cu 6: D?n kh NH3 (?ktc) qua ?ng ??ng 32 gam CuO nung nng, ph?n ?ng x?y ra hon ton thu ???c m gam ch?t r?n X. Gi tr? c?a m l:
A. 28,0. B. 25,6. C. 22,4. D. 24,2.
Cu 7: Thm 0,15 mol NaOH vo dung d?ch ch?a 0,1 mol H3PO4. Sau ph?n ?ng, trong dung d?ch c cc
mu?i.
A. NaH2PO4 vNa2HPO4 B. NaH2PO4 v Na3PO4
C. Na2HPO4 v Na3PO4 D. NaH2PO4, Na2HPO4 v Na3PO4
Cu 8: Khi c s?m ch?p kh quy?n sinh ra ch?t:
A. N??c. B. Khng c kh g sinh ra
C. Oxit cacbon D. Oxit nit?.
Cu 9: Kh amoniac lm gi?y qu? tm ?m:
A. khng ??i mu. B. chuy?n thnh mu ??.
C. chuy?n thnh mu xanh. D. m?t mu.
Cu 10: ?? nh?n bi?t ion phot phat ( PO43-), ng??i ta s? d?ng thu?c th?
A. Dung d?ch AgNO3 B. Dung d?ch NaOH C. Dung d?ch BaCl2 D. Qu? tm
Cu 11: Cho Cu tc d?ng v?i dung d?ch HNO3 long t?o ra kh A khng mu, ha nu ngoi khng kh. Cho Fe tc d?ng v?i dung d?ch HNO3 t?o ra kh B mu nu ??. A v B l?n l??t l
A. NO v NO2 B. NO2 v NO C. NO v N2O D. N2 v NO
Cu 12: Cho cc ph?n ?ng sau: N2 + O2 2NO v N2 + 3H2 2NH3. Trong hai ph?n ?ng trn, nh?n xt no sau ?y ?ng:
A. Nito ch? th? hi?n tnh oxi ha. B. Nito th? hi?n c? tnh kh? v tnh oxi ha.
C. Nito khng th? hi?n tnh kh? v tnh oxi ha. D. Nito ch? th? hi?n tnh kh?.
Cu 13: Trong phng th nghi?m c th? ?i?u ch? N2 b?ng cch
A. ?un h?n h?p NaNO2 v NH4Cl. B. th?y phn Mg3N2.
C. nhi?t phn NaNO2. D. phn h?y kh NH3.
Cu 14: ?? t?o ?? x?p cho m?t s? lo?i bnh, c th? dng mu?i no sau ?y lm b?t n??
A. (NH4)2SO4. B. CaCO3. C. NH4NO2. D. NH4HCO3.
Cu 15: Dung d?ch amoniac trong n??c c ch?a cc ion no sau ?y ( b? qua s? phn li c?a n??c):
A. NH4+, OH-. B. NH4+, NH3. C. NH4+, NH3, H+. D. NH4+, NH3, OH-.
Cu 16: ?? ?i?u ch? ra 2 lt NH3 t? N2 v H2 v?i hi?u su?t 25% th c?n th? tch N2 ? cng ?i?u ki?n l:
A. 8 lt B. 4 lt C. 2 lt D. 1 lt
Cu 17: Ch? ra n?i dung sai :
A. Cc nguyn t? nhm nit? th? hi?n tnh oxi ho v tnh kh?.
B. Trong cc h?p ch?t, nit? c th? c cc s? oxi ho -3, +1, +2, +3, +4, +5.
C. Trong cc h?p ch?t, cc nguyn t? nhm nit? c s? oxi ho cao nh?t l +5.
D. Trong nhm nit?, kh? n?ng oxi ho c?a cc nguyn t? t?ng d?n t? nit? ??n photpho.
Cu 18: Nhi?t phn hon ton Fe(NO3)2 trong khng kh thu ???c s?n ph?m g?m
A. FeO, NO2, O2. B. Fe, NO2, O2. C. Fe2O3, NO2, O2. D. Fe2O3, NO2.
Cu 19: Cu tr? l?i no d??i ?y khng ?ng khi ni v? axit photphoric?
A. Axit photphoric l axit c ?? m?nh trung bnh B. Axit photphoric l axit ba n?c.
C. Axit photphoric c tnh oxi ha r?t m?nh. D. Axit photphoric lm qu? tm chuy?n mu ??.
Cu 20: Trong cc lo?i phn bn sau: NH4Cl, (NH2)2CO, (NH4)2SO4, NH4NO3; lo?i c hm l??ng ??m cao nh?t l
A. (NH4)2SO4. B. NH4Cl. C. NH4NO3. D. (NH2)2CO.
II. Ph?n t? lu?n
Cu 1 (1,5?) : hon thnh s? ?? ph?n ?ng sau ( ghi r ?k n?u c):
N2 NH3 NO NO2 HNO3 Mg(NO3)2 NO2
Cu 2 ( 1?): B?ng ph??ng php ha h?c hy nh?n bi?t cc dung d?ch ring bi?t trong cc l? m?t nhn sau : Na3PO4, NaCl, NaNO3, HNO3, (NH4)3PO4
Cu 3(2,5? ): Ha tan 4,56 gam h?n h?p g?m Fe v Cu b?ng m?t l??ng v?a ?? dung d?ch HNO3 long. Sau ph?n ?ng thu ???c 1,344 lt kh NO (?o ? ?ktc).
a. Vi?t cc ph??ng trnh ha h?c x?y ra ? d?ng phn t? v ion rt g?n.
b. Tnh ph?n tr?m v? kh?i l??ng c?a m?i kim lo?i trong h?n h?p ban ??u.