Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

kiểm tra 15 phút MÔN TOÁN 10

d49087dc45edef7465097b0c68116eed
Gửi bởi: Võ Hoàng 5 tháng 2 2018 lúc 5:33 | Được cập nhật: 26 tháng 2 lúc 6:24 Kiểu file: DOCX | Lượt xem: 284 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

101:DCABADBAABS GD ĐT HÀ TĨNHỞ KI TRA 15 PHÚTỂTR NG THPT KỲ ANHƯỜ MÔN GI TÍCHẢTh gian làm bài 15 phút (10 câu tr nghi m)ờ ệH Tên :.......................................................S báo danh :.....................ọ ốMã 101ềHãy ch ph ng án tr đúng nh cho câu.ọ ươ ỗCâu 01: Tính gi 223 4lim4 -- nn ngằ A. 34 B. C. D. 1- .Câu 02: Cho dãy ố1 45-=nnun Khi đó gi dãy ngớ A. 45 B. 35- C. 45- D. 35 .Câu 03: Tính 23 27lim 105æ ö- +ç ÷ç ÷è ønn A. +¥ B. 105 C. D. .Câu 04: Tìm 24lim1 2-n A. 4- B. +¥ .C. D. Câu 05: Tính gi ạ233 4lim4 2--n nn ngằ A. B. 34 C. D. 1- .Câu 06: Tính 2lim 2+ -n A. B. C. D. +¥ .Câu 07: Tính gi ạ552 2lim3+-n nn ngằ A. 23- B. 2- C. 23 D. 23- .Câu 08: Dãy nào sau đây có gi ng ằ0 A. ()0, 909n B. ()1, 012-n C. ()1, 013n D. ()1, 901-n .Câu 09: Cho dãy ố2 55+=n nnnu Khi đó dãy ng:ố A. B. 25 C. 75 D. .Câu 10: Tìm ()3 2lim 1+ +n A. 0. B. +¥ C. 1. D. .-----------------------H T----------------------ẾMã 101ề Trang 1101:DCABADBAABMã 101ề Trang 1102:DCCCDBCDBCS GD ĐT HÀ TĨNHỞ KI TRA 15 PHÚTỂTR NG THPT KỲ ANHƯỜ MÔN GI TÍCHẢTh gian làm bài 15 phút (10 câu tr nghi m)ờ ệH Tên :.......................................................S báo danh :.....................ọ ốMã 102ềHãy ch ph ng án tr đúng nh cho câu.ọ ươ ỗCâu 01: Tìm ()2lim 1- -n A. -1. B. +¥ C. 0. D. .Câu 02: Tính gi ạ223 4lim4 3- ++ -n nn là A. B. 34 C. D. 43- .Câu 03: Tính gi ạ223lim4 2-+nn ngằ A. B. C. 34- D. .Câu 04: Tính gi ạ23lim4 1-- +n ngằ A. B. 34- C. D. –1 .Câu 05: Tính gi ạ2 2lim3 1+-nn ngằ A. 13- B. 23- C. 13 D. 23 .Câu 06: Tìm 43 22lim4 9+ -+ +n nn A. -2. B. +¥ C. 16 D. 14 .Câu 07: Tìm 133 4lim2 3++-+n nn A. 43- B. +¥ C. D. 32Câu 08: Dãy nào sau đây có gi ng ằ15 A. 21 25 -=+n nun. B. 25 5-=+nnun C. 21 25 5-=+nnun D. 2225 5-=+nn nun .Câu 09: Tính gi ạ23 2lim4 3--nn là A. B. C. 34 D. 43- .Câu 10: Tìm 36 37 8lim12- ++n nnMã 102ề Trang 1102:DCCCDBCDBC A. 37- B. C. +¥ D. 1.-----------------------H T----------------------ẾMã 102ề Trang 1103:DADCDDBD DBS GD ĐT HÀ TĨNHỞ KI TRA 15 PHÚTỂTR NG THPT KỲ ANHƯỜ MÔN GI TÍCHẢTh gian làm bài 15 phút (10 câu tr nghi m)ờ ệH Tên :.......................................................S báo danh :.....................ọ ốMã 103ềHãy ch ph ng án tr đúng nh cho câu.ọ ươ ỗCâu 01: Dãy nào sau đây có gi ng ằ0 A. ()1, 013n B. ()1, 012-n C. ()1, 901-n D. ()0, 909n .Câu 02: Tính 2lim 2+ -n A. +¥ B. C. D. .Câu 03: Tính gi ạ233 4lim4 2--n nn ngằ A. B. 1- C. 34 D. .Câu 04: Cho dãy ố1 45-=nnun Khi đó gi dãy ngớ A. 35 B. 45 C. 45- D. 35- .Câu 05: Tính gi 223 4lim4 -- nn ngằ A. B. 34 C. D. 1- .Câu 06: Cho dãy ố2 55+=n nnnu Khi đó dãy ng:ố A. 75 B. C. 25 D. .Câu 07: Tìm 24lim1 2-n A. 4- B. +¥ .C. D. Câu 08: Tính gi ạ552 2lim3+-n nn ngằ A. 23- B. 23- C. 23 D. 2- .Câu 09: Tính 23 27lim 105æ ö- +ç ÷ç ÷è ønn A. 105 B. C. D. +¥ .Câu 10: Tìm ()3 2lim 1+ +n A. 1. B. +¥ C. D. 0.-----------------------H T----------------------ẾMã 103ề Trang 1103:DADCDDBD DBMã 103ề Trang 1104:BDCADDAD ADS GD ĐT HÀ TĨNHỞ KI TRA 15 PHÚTỂTR NG THPT KỲ ANHƯỜ MÔN GI TÍCHẢTh gian làm bài 15 phút (10 câu tr nghi m)ờ ệH Tên :.......................................................S báo danh :.....................ọ ốMã 104ềHãy ch ph ng án tr đúng nh cho câu.ọ ươ ỗCâu 01: Tìm 133 4lim2 3++-+n nn A. 32 B. C. +¥ D. 43- .Câu 02: Tìm 43 22lim4 9+ -+ +n nn A. -2. B. 14 C. 16 D. +¥ .Câu 03: Tính gi ạ23lim4 1-- +n ngằ A. B. 34- C. D. –1 .Câu 04: Tính gi ạ223lim4 2-+nn ngằ A. 34- B. C. D. .Câu 05: Dãy nào sau đây có gi ng ằ15 A. 25 5-=+nnun B. 21 25 -=+n nun. C. 21 25 5-=+nnun D. 2225 5-=+nn nun .Câu 06: Tính gi ạ2 2lim3 1+-nn ngằ A. 23- B. 13- C. 13 D. 23 .Câu 07: Tìm ()2lim 1- -n A. B. +¥ C. 0. D. -1.Câu 08: Tính gi ạ23 2lim4 3--nn là A. 43- B. C. 34 D. .Câu 09: Tính gi ạ223 4lim4 3- ++ -n nn là A. B. 43- C. D. 34 .Câu 10: Tìm 36 37 8lim12- ++n nnMã 104ề Trang 1104:BDCADDAD AD A. B. 37- C. 1. D. +¥ .-----------------------H T----------------------ẾMã 104ề Trang 1105:DCBDBBBDABS GD ĐT HÀ TĨNHỞ KI TRA 15 PHÚTỂTR NG THPT KỲ ANHƯỜ MÔN GI TÍCHẢTh gian làm bài 15 phút (10 câu tr nghi m)ờ ệH Tên :.......................................................S báo danh :.....................ọ ốMã 105ềHãy ch ph ng án tr đúng nh cho câu.ọ ươ ỗCâu 01: Tính gi 223 4lim4 -- nn ngằ A. B. C. 34 D. 1- .Câu 02: Cho dãy ố2 55+=n nnnu Khi đó dãy ng:ố A. 75 B. C. D. 25 .Câu 03: Dãy nào sau đây có gi ng ằ0 A. ()1, 012-n B. ()0, 909n C. ()1, 013n D. ()1, 901-n .Câu 04: Tính gi ạ233 4lim4 2--n nn ngằ A. 1- B. C. 34 D. .Câu 05: Tìm 24lim1 2-n A. B. +¥ .C. D. 4- .Câu 06: Cho dãy ố1 45-=nnun Khi đó gi dãy ngớ A. 45 B. 45- C. 35- D. 35 .Câu 07: Tính 23 27lim 105æ ö- +ç ÷ç ÷è ønn A. B. +¥ C. 105 D. .Câu 08: Tính gi ạ552 2lim3+-n nn ngằ A. 23- B. 23- C. 23 D. 2- .Câu 09: Tìm ()3 2lim 1+ +n A. +¥ B. 1. C. 0. D. .Câu 10: Tính 2lim 2+ -n A. B. +¥ C. D. .-----------------------H T----------------------ẾMã 105ề Trang 1105:DCBDBBBDABMã 105ề Trang