Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

kiểm tra 1 tiết Sử 7

62bd59636ee51b32c4fecfa194eb5d67
Gửi bởi: Nguyễn Thảo Linh 23 tháng 11 2016 lúc 0:29:44 | Được cập nhật: 3 tháng 10 lúc 8:06:59 Kiểu file: DOC | Lượt xem: 364 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

IV. ĐỀ KIỂM TRA: A. PHẦN TRẮC NGHIỆM ĐIỂM)I. Khoanh tròn một chữ cái in hoa trước trả lời đúng trong các câu sau: (1 điểm ): Caâu Nh ững hoạt động trong lảnh địa laø A. noâng noâ nhaän ñaát canh taùc cuûa laûnh chuùa, khoâng phaûi ñoùng goùp gì. B. noâng noâ nhaän ñaát canh taùc cuûa laûnh chuùa, ph ải nộp 1/2 sản phẩm thu được và nhiều thứ thuế khác C. noâng noâ nhaän ñaát canh taùc cuûa laûnh chuùa, ph ải nộp 1/2 sản phẩm thu được D. laûnh chuùa coù luùc toå chöùc tieäc tuøng, hoäi heø, saên baén... Câaâu Đặc trưng cơ bản các lảnh địa phong kiến châu Âu chaâu laø A. ñôn vò kinh teá, chính trò ñoäc laäp B. trung taâm trao ñoåi haøng hoùa C. ñôn vò kinh teá, chính trò ñoäc laäp mang tín töï cung, töï caáp D. ñôn vò mang tín töï cung, töï caáp Caâu Xaõ hoäi phong kieán chaâu AÂu coù giai caáp cô baûn laø A. Taêng löõ, quyù toäc vaø noâng daân C. Chuû noâ vaø noâ leä B. Laõnh chuùa phong kieán vaø noâng noâ D. Ñòa chuû vaø noâng daân lónh canh Caâu 4: Xaõ hoäi phong kieán Ph ương Đông coù giai caáp cô baûn laø A. Taêng löõ, quyù toäc vaø noâng daân C. Chuû noâ vaø noâ leä B. Laõnh chuùa phong kieán vaø noâng noâ D. Ñòa chuû vaø noâng daân lónh canhII. Nối kết thời gian cột với sự kiện lịch sử cột cho phù hợp: (1 điểm)Câu :Cột (thời gian) Trả lời Cột (sự kiện lịch sử)1. Năm 1009 ………A. Nhà LÝ oåi teân nöôùc laø Ñaïi Vieät2.Năm 1010 ………B. Nhaø Lyù thaønh laäp3. Năm 1042 ………C. Nhaø Lyù dôøi ñoâ veà Đại La (Hà Nội)4. Năm 1054 ………D. Nhaø Lyù xaây ựng Văn Miếu Thăng LongE. Nhaø Lyù ban haønh boä “Hình thö”III. Điền cụm từ thích hợp vào chổ…. Về các giai cấp, tầng lớp trong xã hội thời Lý Câu Các cụm từ: vua quan, quan lại, dân thường, nông dân, nông dân nghèo, thủ công 1. Thời Lý,……………….là bộ phận chính trong giai cấp thống trị. 2. Một số quan lại,……………….có nhiều ruộng đất cũng trở thành địa chủ 3. Thành phần chủ yếu trong xã hội là…………………gắn bó với làng xã, họ phải làm nghĩavụ cho nhà nước, nộp tô cho địa chủ. 4. Những người làm nghề ………………sống rãi rác làng xã phải nộp thuế và làm nghĩa vụvới nhà vua.B. PHẦN TỰ LUẬN (7 điểm): Câu (3 điểm): Ñoâng Nam AÙ laø khu vöïc nh thế nào Điều kiện tự nhiên của khu vực này là gì? Câu (3 điểm): Trình bày tình hình nông nghiệp nước ta thời Đnh-Tiền Lê? Vì sao nền kinh tế thời Đinh Tiền lê có bước phát triển? Câu (1 điểm: Tìm nét độc đáo trong cách đánh giặc của Lý Thường Kiệt?V. HƯỚNG DẪN CHẤM, BIỂU ĐIỂM A. PHẦN TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (3 ĐIỂM): I. Các trả lời đúng (Mỗi đúng 0.25 điểm) II. Nối kết thời gian cột với sự kiện lịch sử cột :* Câu 5: (1 điểm) Mỗi đúng đạt 0.25 điểm1 AIII. Điền cụm từ thích hợp:* Câu 6: (1 điểm) Mỗi đúng đạt 0.25 điểm1. vua quan 3. nông dân 2. dân thường 4. thủ công B. PHẦN TỰ LUẬNCâu (3 điểm)- Ñoâng Nam AÙ laø khu vöïc roäng lôùn, hieän nay goàm 11 nöôùc (1đ)- Ñieàu kieän töï nhieân Chòu aûnh höôûng cuûa gioù muøa, taïo muøa roû reät: muøa khoâ vaø muøa möa. (1đ) Khí haäu nhieät ñôùi aåm, möa nhieàu, thích hôïp cho vieäc troàng luùa nöôùc vaø caùc loaïi rau, cuû, quaû.(1đ)Câu (3 điểm) Tình hình kinh tế nông nghiệp nước ta thời Đinh-Tiền Lê (2đ) Quyeàn sôû höûu ruoäng ñaát thuoäc veà laøng xaõ (0,5ñ) theo taäp tuïc chia nhau caøy caáy, noäp thueá, ñi lính, laøm lao dòch cho vua (0.5ñ) Vieäc khaån hoang, thuûy lôïi ñöôïc chuù troïng neân noâng nghieäp oån ñònh vaø böôùc ñaàu phaùt trieån. (o,5ñ) Ngheà troàng daâu taèm cuõng ñöôïc khuyeán khích, caùc naêm 987,989 ñöôïc muøa (0,5ñ) Nguyeân nhaân phaùt trieån (1ñ) Noâng nghieäp: coù nhieàu bieän phaùp khuyeán noâng: ñaøo veùt keânh, vua toå chöùc caøy tòch ñieàn ... (o,5ñ) Thuû coâng nghieäp: ñaát ñoäc laäp, caùc thôï thuû coâng laønh ngheà khoâng coøn bò baét ñöa sang Trung Quoác (0,5) Câu (1 điểm) Nét độc đáo trong cách đánh giặc của Lý Thường Kiệt: Chủ động tiến công trước để tự vệ (0.25 đ) Chặn giặc phòng tuyến sông Như Nguyệt và đánh bại chúng(0.25 đ) Khích lệ tinh thần chiến đấu của quân sĩ, Tổ chức phản công đúng thời cơ (0.25 đ) Chủ động kết thúc chiến tranh bằng đề nghị giảng hòa. (0.25 đ) Câu 4Đáp án DTrên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.