Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

kĩ thuật sử dụng bất đẳng thức cô si phần 5

de170d3c44402f49330bd3227b784b13
Gửi bởi: Tuyển sinh 247 21 tháng 6 2016 lúc 16:35:14 | Được cập nhật: 7 giờ trước (13:15:01) Kiểu file: PDF | Lượt xem: 424 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

Khóa học Luy ện thi THPT Qu ốc Gia 2016 Th ầy  NG VI ỆT HÙNG Facebook: LyHung95 Chng trình Luy ện thi PRO–S và PRO–E: Gi ải pháp ối nh ất cho kì thi THPT Qu ốc Gia 2016!    Thầy ng Việt Hùng Moon.vn VIDEO BÀI GIẢNG và LỜI GIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP chỉ có tại website MOON.VN DẠNG 5. KĨ THUẬT CÂN BẰNG HỆ SỐ Ví dụ 1. Cho a, b, và thỏa mãn 21a c+ =. Tìm GTNN của biểu thức 32 3P c= Ví dụ 2. Cho a, b, và thỏa mãn 3a c+ =. Tìm GTNN của biểu thức 3P c= Ví dụ 3. Cho a, b, và thỏa mãn 22 1a c+ =. Tìm GTNN của biểu thức 32 4P c= Ví dụ 4. Cho a, b, và thỏa mãn 21a c+ =. Tìm GTLN của biểu thức (1 )(1 )P bc= Ví dụ 5. Cho a, b, và thỏa mãn 22 68a c+ =. Tìm GTNN của biểu thức 3P c= Ví dụ 6. Cho a, b, và thỏa mãn 1ab bc ca+ =. Tìm GTNN của biểu thức 22 3P c= Ví dụ 7. Cho a, b, và thỏa mãn 6a c+ =. Tìm GTNN của biểu thức 3P c= Đ/s: 1min ;6 2P c= Ví dụ 8. Cho x, y, và thỏa mãn 343x xy xyz+ =. Tìm GTNN của biểu thức z= Hng dẫn: Ta có 31 .42 41 16.4 .164 12 yxy yx zxyz z+= £ + += £ BÀI ẬP LUY ỆN ẬP: Bài 1: [ĐVH]. Cho 01a ca c> + £. Tìm GTNN của biểu thức 1P abcabc= Bài 2: [ĐVH]. Cho 102a< £. Tìm GTNN của biểu thức 212P aa= Bài 3: [ĐVH]. Cho 032a > + £ . Tìm GTNN của biểu thức 22 21 1P cb a= +Khóa học Luy ện thi THPT Qu ốc Gia 2016 Th ầy  NG VI ỆT HÙNG Facebook: LyHung95 Chng trình Luy ện thi PRO–S và PRO–E: Gi ải pháp ối nh ất cho kì thi THPT Qu ốc Gia 2016! Bài 4: [ĐVH]. Cho 01a ba b> + £, tìm GTNN của 21 12Pa ab= ++ Bài 5: [ĐVH]. Cho x, là hai số dng thay thỏa mãn điều kiện 4. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức 323 4x yPx y+ += Bài 6: [ĐVH]. Cho a, b, là các số dng thỏa mãn 34a c+ =. Chứng minh rằng 33 3a a+ Bài 7: [ĐVH]. Cho a, b, là các số dng thỏa mãn 3. Chứng minh rằng3 932 3a c+ Bài 8: [ĐVH]. Cho a, b, là các số dng thỏa mãn 1. Chứng minh rằng 31 1a b+ Bài 9: [ĐVH]. Cho a, b, là các số dng thỏa mãn 3. Chứng minh rằng5 52 3a Bài 10: [ĐVH]. Cho a, b, là các số dng thỏa mãn 3. Chứng minh rằng( )( )( )55 52 6a Bài 11: [ĐVH]. Cho 0. Chứng minh rằng )2322 52 3aa b+ ³- Bài 12: [ĐVH]. Cho các số dng x, thỏa mãn x2 y2 1. Tìm GTNN của các biểu thức sau )( )( )( )222 21 11 11 11 1S yy xP yy x  = +     =     Bài 13: [ĐVH]. Xét các số thực dng thỏa mãn 1. Tìm GTNN của biểu thức 21 1Pa ab bc ca= Bài 14: [ĐVH]. Cho các số dng a, b, thỏa mãn 1. Tìm GTNN của biểu thức:2 21 1Pa ab bc ca= ++ Bài 15: [ĐVH]. Cho x, là hai số dng thay thỏa mãn điều kiện 4. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức 102 3P yx y= Bài 16: [ĐVH]. Cho x, y, là ba số dng thay thỏa mãn điều kiện 1. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức 1P z= -Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.