Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Kể lại truyện Thánh Gióng

0b8a42bb851018656a0d0e485f80e942
Gửi bởi: Tuấn Hồ 28 tháng 9 2018 lúc 19:45 | Được cập nhật: 20 tháng 2 lúc 19:02 Kiểu file: DOCX | Lượt xem: 395 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

truy Thánh Gióng Bài tham kh 1ể ảVào Hùng ng th sáu, làng Gióng có hai ch ng chăm ch làm ăn và cóờ ươ ỉti ng là phúc c, nh ng không có con. bu m. hôm, bà lão ra ng th yế ấm chân to khác th ng. Th bà lão bàn chân mình vào ch ngộ ườ ướ ừbàn chân mình nh bao nhiêu. Th thoát th gian trôi đi, bà lão có thai, iỏ ườhai tháng sau bà sinh bé trai khôi ngô tu tú. Hai ch ng già ng m.ượ ắNh ng thay, bé đã lên ba mà không bi nói, không bi i, không bi đi, tư ườ ặđâu thì y. ch ng ông lão đâm lo?ằ ồB gi gi Ân th nh nh ch tre tràn vào xâm ta. Nhà vua túng th ,ấ ượ ướ ếbèn sai gi đi kh tìm ng tài gi c. bé nghe ti ng loa sứ ườ ướ ứgi ng mình và ti ng nói: “M ra gi vào đây”. gi vào, béả ứb o: “Ông tâu vua cho ta con ng t, cái roi và áoả ấgiáp t, ta phá tan lũ gi này”. gi làm kinh ng và cũng vui ng,ắ ừv tâu vua. Nhà vua ch nh và sai ng ngày đêm làm nh ng màộ ườ ậchú bé yêu u.ầT hôm gi chú bé ng nhanh nh th i. ăn không bi no, áo aừ ừm đã ch t. Hai ch ng làm ng nh mà không nuôi con. Bà con xómớ ủlàng th th bèn xúm vào ít ng nhi nuôi chú bé.ấ ườ ềGi Ân đã chân núi Trâu, tình th nh ngàn cân treo tóc. Ai uặ ướ ềlo ng, t. lúc, gi mang các th mà chú bé đã n. Chú bé vai,ắ ươtrong phút ch đã tr thành tráng sĩ th oai phong, th li t. Tráng sĩ nhố ạvào mông ng t, ng hí vang vùng. Tráng sĩ áo giáp roi tự ắnh lên ng ng a. Ng phi i, phun xông th ng vào quân gi pả ướ ớnày khác. ng roi gãy, tráng sĩ li nh nh ng tre ven ng qu tế ườ ấvào quân gi c. Th gi lo n, tan Đám tàn quând lên nhau mà tháoặ ạch y. Tráng sĩ đu quân gi chân núi Sóc (Sóc n) thì ng i, mình,ạ ộm ng lên nh núi, áo giáp ng và tráng sĩ bay lên tr i.ộ ờĐ ng nh ng ng sĩ có công đánh tan gi Ân xâm c. Nhà vua phong làể ưở ườ ướ ượPhù ng Thiên ng và th ngay quê nhà.ổ ươ ạHi nay còn tích th làng Phù ng, là làng Gióng. Hàng năm,ệ ọđ tháng là làng ng ng ng nh ng tráng sĩ Thánh Gióng. Vàế ưở ườđ ng nhìn nh ng tích mà tráng sĩ và ng đã đánh tan gi Ân, đó là treể ặđ ng ngà, nh ng ao liên ti p…ằ