Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Json Test

Gửi bởi: Khoa CNTT - HCEM 25 tháng 4 2023 lúc 8:32:40


 Json Test

{
  "0": {
    "attribs": {},
    "children": [[Text]],
    "endIndex": null,
    "name": "a",
    "namespace": "http://www.w3.org/1999/xhtml",
    "next": {
      "attribs": [Object],
      "children": [Array],
      "endIndex": null,
      "name": "b",
      "namespace": "http://www.w3.org/1999/xhtml",
      "next": null,
      "parent": [Element],
      "prev": [Circular],
      "startIndex": null,
      "type": "tag",
      "x-attribsNamespace": [Object],
      "x-attribsPrefix": [Object]
    },
    "parent": {
      "attribs": [Object],
      "children": [Array],
      "endIndex": null,
      "name": "p",
      "namespace": "http://www.w3.org/1999/xhtml",
      "next": null,
      "parent": [Element],
      "prev": null,
      "startIndex": null,
      "type": "tag",
      "x-attribsNamespace": [Object],
      "x-attribsPrefix": [Object]
    },
    "prev": null,
    "startIndex": null,
    "type": "tag",
    "x-attribsNamespace": {},
    "x-attribsPrefix": {}
  },
  "1": {
    "attribs": {},
    "children": [[Text]],
    "endIndex": null,
    "name": "b",
    "namespace": "http://www.w3.org/1999/xhtml",
    "next": null,
    "parent": {
      "attribs": [Object],
      "children": [Array],
      "endIndex": null,
      "name": "p",
      "namespace": "http://www.w3.org/1999/xhtml",
      "next": null,
      "parent": [Element],
      "prev": null,
      "startIndex": null,
      "type": "tag",
      "x-attribsNamespace": [Object],
      "x-attribsPrefix": [Object]
    },
    "prev": {
      "attribs": [Object],
      "children": [Array],
      "endIndex": null,
      "name": "a",
      "namespace": "http://www.w3.org/1999/xhtml",
      "next": [Circular],
      "parent": [Element],
      "prev": null,
      "startIndex": null,
      "type": "tag",
      "x-attribsNamespace": [Object],
      "x-attribsPrefix": [Object]
    },
    "startIndex": null,
    "type": "tag",
    "x-attribsNamespace": {},
    "x-attribsPrefix": {}
  },
  "_root": {
    "0": {
      "children": [Array],
      "endIndex": null,
      "next": null,
      "parent": null,
      "prev": null,
      "startIndex": null,
      "type": "root",
      "x-mode": "quirks"
    },
    "_root": [Circular],
    "length": 1,
    "options": {
      "decodeEntities": true,
      "xml": false
    }
  },
  "length": 2,
  "options": {
    "decodeEntities": true,
    "xml": false
  },
  "prevObject": {
    "0":{
      "attribs": [Object],
      "children": [Array],
      "endIndex": null,
      "name": "p",
      "namespace": "http://www.w3.org/1999/xhtml",
      "next": null,
      "parent": [Element],
      "prev": null,
      "startIndex": null,
      "type": "tag",
      "x-attribsNamespace": [Object],
      "x-attribsPrefix": [Object]
    },
    "_root": {
      "0": [Document],
      "_root": [Circular],
      "length": 1,
      "options": [Object]
    },
    "length": 1,
    "options": {
      "decodeEntities": true,
      "xml": false
    }
  }
}

Được cập nhật: 20 giờ trước (22:06:52) | Lượt xem: 1091