Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Hướng dẫn soạn bài Vật Lý lớp 8 Bài: Đối lưu - Bức xạ nhiệt

83df3cf8429506d7f28212eb0e530f5b
Gửi bởi: Lazada 17 tháng 6 2016 lúc 2:18 | Được cập nhật: 21 tháng 2 lúc 18:57 Kiểu file: DOCX | Lượt xem: 306 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

Detected invalid UTF-8 for field path "$set.content": H??ng d?n so?n bi V?t L l?p 8
Bi: ??i l?u - B?c x? nhi?t

A. Ki?n th?c tr?ng tm
1. ??i l?u: ??i l?u l s? truy?n nhi?t b?ng cc dng ch?t l?ng ho?c ch?t kh, ? l hnh th?c truy?n nhi?t ch? y?u c?a ch?t l?ng v ch?t kh.
L?u : C? ch? c?a s? ??i l?u l tr?ng l?c v l?c ??y c-si-mt. Khi ???c ?un nng (truy?n nhi?t b?ng hnh th?c d?n nhi?t) l?p ch?t l?ng ? d??i nng ln, n? ra, tr?ng l??ng ring tr? nn nh? h?n tr?ng l??ng ring c?a l?p n??c ? trn, nn n?i ln, cn l?p n??c l?nh ? trn chm xu?ng th? ch? cho l?p n??c ny ?? l?i ???c ?un nng.... C? th? cho t?i khi c? kh?i ch?t l?ng nng ln.
Nh? v?y, n?u ?un n??c trn con tu v? tr? ? tr?ng thi "khng tr?ng l??ng" th s? khng c hi?n t??ng ??i l?u v n??c khng th? si nhanh nh? khi ?un trong tr?ng thi c tr?ng l??ng
2. B?c x? nhi?t: B?c x? nhi?t l s? truy?n nhi?t b?ng cc tia nhi?t ?i th?ng. B?c x? nhi?t c th? x?y ra c? ? trong chn khng.
L?u : C? ch? c?a b?c x? nhi?t l s? pht v thu n?ng l??ng c?a cc nguyn t? khi lectron c?a chng chuy?n t? m?c n?ng l??ng ny sang m?c n?ng l??ng khc. B?c x? nhi?t c cng b?n cht v?i b?c x? th?ng, ph?n x?m khc x?... D?a vo ?, c th? gi?i thch cc ??c ?i?m v? kh? n?ng h?p th? tia nhi?t c?a cc v?t khc nhau