Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Hướng dẫn chấm đề thi học kì 1 Hóa 11 tỉnh Quảng Nam năm 2018-2019

2b441d668c70efdfb999122cd4d8bd7a
Gửi bởi: Nguyễn Minh Lệ 1 tháng 8 lúc 1:00:52 | Được cập nhật: 16 tháng 8 lúc 3:35:02 bởi: pascaltinhoc8 | IP: 248.216.172.95 Kiểu file: DOCX | Lượt xem: 39 | Lượt Download: 0 | File size: 0.043733 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

HƯỚNG DẪN CHẤM

KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2018 – 2019

MÔN: HÓA HỌC 11

Câu 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324
1 B A A C A C D B B D A D B D C B A D A C D C A B
2 A B A B A C A C A B C A C A C C B C A C C B B D
3 C B B A D D B C D D A D D A A A C A A C D C D A
4 D C A B B C A D B A A A A C C B A B B C A D B C
5 D C B B B D A C A A A A A C A B C C A C C C A C
6 B D B D A D C B C D A C D C D C C A D D C C C A
7 D D A D D D C C B D A D B D B B A C D C C B A A
8 B D A A D D C A A C D A D D D D D B D B B C A A
9 A C D C D B D C D A B B D C C B D C B C D D A A
10 B C A B B A B A A D B D C D C B C B D A A B C D
11 B C B A D B B A A C C D C C A C B B B A D C C A
12 C A D C A B C A D A B D B C D A D D B B A D C A
13 A D B B B D D C A D D C B C B C A B A A B C B A
14 B A A B D B D C B C A D C B B C A B A A A B A D
15 A C B B C B B B A B B D B A C D C A C A A C C B

HƯỚNG DẪN CHẤM

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2018 – 2019

MÔN: HÓA HỌC 11

NHÓM CÁC MÃ ĐỀ: 301, 304, 307, 310, 313, 316, 319, 322.

CÂU NỘI DUNG ĐIỂM
1

Hoàn thành phương trình hóa học cho các phản ứng sau:

a. KNO3 b. Na2CO3 + HCl →

c. P + Ca → d. Si + O2

2,0

- Mỗi PTHH đúng được 0,5 điểm.

- Nếu không cân bằng từ 2 - 3 PTHH thì trừ 0,25 điểm.

- Nếu không cân bằng 4 PTHH thì trừ 0,5 điểm.

- Nếu thiếu điều kiện của 2 phản ứng thì trừ 0,25 điểm.

- Nếu một phản ứng vừa thiếu điều kiện vừa không cân bằng thì trừ 0,25 điểm.

- Câu 1.b HS có thể viết theo một hướng bất kì.

2

Bảng dưới đây ghi lại kết quả quan sát khi nhỏ dung dịch Ca(OH)2 vào các ống nghiệm (1), (2), (3), đun nóng đựng một trong các dung dịch NaNO3, (NH4)2CO3, K3PO4 không theo thứ tự.

Ống nghiệm (1) (2) (3)
Hiện tượng Có kết tủa màu trắng Không hiện tượng Có kết tủa màu trắng và thoát khí mùi khai

a. Các ống nghiệm (1), (2), (3) lần lượt chứa dung dịch của chất nào?

b. Viết phương trình hóa học xảy ra.

1,5

- Chỉ ra đúng cả 3 dung dịch trong 3 ống nghiệm được 1,0 điểm. Nếu chỉ đúng 1 dung dịch thì được 0,25 điểm.

- Viết đúng mỗi PTHH được 0,25 điểm.

a/ Ống (1) chứa dung dịch K3PO4, ống (2) chứa dung dịch NaNO3, ống (3) chứa dung dịch (NH4)2CO3.

b/ PTHH: 2K3PO4 + 3Ca(OH)2 → Ca3(PO4)2↓ + 6KOH

(NH4)2CO3 + Ca(OH)2 → CaCO3↓ + 2NH3 + 2H2O

3 Hòa tan hoàn toàn m gam Mg vào dung dịch HNO3 dư, thu được 336 ml khí NO2 (đktc, sản phẩm khử duy nhất). Tính giá trị của m. 1,0

Số mol NO2 = 0,336/22,4 = 0,015 mol (0,25 đ)

PTHH: Mg + 4HNO3 → Mg(NO3)2 + 2NO2 + 3H2O (0,25 đ)

0,0075 0,015

Tính được số mol Mg = 0,0075 mol (0,25 đ)

mMg = 0,0075.24 = 0,18 gam. (0,25 đ)

Lưu ý: HS giải cách khác nhưng kết quả đúng thì vẫn đạt điểm tối đa.

4 Một cái ao dùng để nuôi thủy sản chứa 5000 m3 nước có pH = 4,2. Trước khi nuôi, người ta làm tăng độ pH trong ao lên 7,0 bằng cách hòa m gam vôi sống (nguyên chất) vào nước trong ao. Tính giá trị m. 0,5

Ta có: = 5000.103.10-4,2 = 315,48 mol

PTHH: CaO + 2H+ → Ca2+ + H2O

Hoặc CaO + H2O → Ca2+ + 2OH-

OH- + H+ → H2O

=> mol

mCaO = 157,74.56 = 8833,44 gam.

HS tính đúng giá trị của m (có thể xấp xỉ với 8833 gam) mới tính điểm: 0,5 điểm.

Lưu ý: HS giải cách khác nhưng kết quả đúng thì vẫn đạt điểm tối đa.

Lưu ý: Đối với các bài toán, nếu HS lấy y giá trị nguyên tử khối của các nguyên tố trong bảng tuần hoàn tính ra các kết quả gần đúng với đáp án của hướng dẫn chấm này thì vẫn tính điểm tối đa.

HƯỚNG DẪN CHẤM

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2018 – 2019

MÔN: HÓA HỌC 11

NHÓM CÁC MÃ ĐỀ: 302, 305, 308, 311, 314, 317, 320, 323.

CÂU NỘI DUNG ĐIỂM
1

Hoàn thành phương trình hóa học cho các phản ứng sau:

a. Cu(NO3)2 b. MgCO3 + HCl →

c. P + O2d. C + H2

2,0

- Mỗi PTHH đúng được 0,5 điểm.

- Nếu không cân bằng từ 2 - 3 PTHH thì trừ 0,25 điểm.

- Nếu không cân bằng 4 PTHH thì trừ 0,5 điểm.

- Nếu thiếu điều kiện của 2 phản ứng thì trừ 0,25 điểm.

- Nếu một phản ứng vừa thiếu điều kiện vừa không cân bằng thì trừ 0,25 điểm.

- Câu 1.c HS có thể viết theo một hướng bất kì.

2

Bảng dưới đây ghi lại kết quả quan sát khi nhỏ dung dịch AgNO3 vào các ống nghiệm (1), (2), (3) đựng một trong các dung dịch NH4NO3, NH4Cl, Na3PO4 không theo thứ tự.

Ống nghiệm (1) (2) (3)
Hiện tượng Có kết tủa màu trắng Có kết tủa màu vàng Không hiện tượng

a. Các ống nghiệm (1), (2), (3) lần lượt chứa dung dịch của chất nào?

b. Viết phương trình hóa học xảy ra.

1,5

- Chỉ ra đúng cả 3 dung dịch trong 3 ống nghiệm được 1,0 điểm. Nếu chỉ đúng 1 dung dịch thì được 0,25 điểm.

- Viết đúng mỗi PTHH được 0,25 điểm.

a/ Ống (1) chứa dung dịch NH4Cl, ống (2) chứa dung dịch Na3PO4, ống (3) chứa dung dịch NH4NO3.

b/ PTHH: NH4Cl + AgNO3→ AgCl↓ + NH4NO3

Na3PO4 + 3AgNO3→ Ag3PO4↓ + 3NaNO3

3 Hòa tan hoàn toàn m gam Cu vào dung dịch HNO3 dư, thu được 268,8 ml khí NO2 (đktc, sản phẩm khử duy nhất). Tính giá trị của m. 1,0

Số mol của NO2 = 0,2688/22,4 = 0,012 (0,25 đ)

PTHH: Cu + 4HNO3 → Cu(NO3)2 + 2NO2 + 2H2O (0,25 đ)

0,006 0,012

Tính được số mol Cu = 0,006 mol (0,25 đ)

mCu = 0,006.64 = 0,384 gam. (0,25 đ)

Lưu ý: HS giải cách khác nhưng kết quả đúng thì vẫn đạt điểm tối đa.

4 Một cái ao dùng để nuôi thủy sản chứa 6000 m3 nước có pH = 4,4. Trước khi nuôi, người ta làm tăng độ pH trong ao lên 7,0 bằng cách hòa m gam vôi sống (nguyên chất) vào nước trong ao. Tính giá trị m. 0,5

Ta có: = 6000.103.10-4,4 = 238,86 mol

PTHH: CaO + 2H+ → Ca2+ + H2O

Hoặc CaO + H2O → Ca2+ + 2OH-

OH- + H+ → H2O

=> mol

mCaO = 119,43.56 = 6688,08 gam.

HS tính đúng giá trị của m (có thể xấp xỉ với 6688 gam) mới tính điểm: 0,5 điểm.

Lưu ý: HS giải cách khác nhưng kết quả đúng thì vẫn đạt điểm tối đa.

Lưu ý: Đối với các bài toán, nếu HS lấy y giá trị nguyên tử khối của các nguyên tố trong bảng tuần hoàn tính ra các kết quả gần đúng với đáp án của hướng dẫn chấm này thì vẫn tính điểm tối đa.

HƯỚNG DẪN CHẤM

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2018 – 2019

MÔN: HÓA HỌC 11

NHÓM CÁC MÃ ĐỀ: 303, 306, 309, 312, 315, 318, 321, 324.

CÂU NỘI DUNG ĐIỂM
1

Hoàn thành phương trình hóa học cho các phản ứng sau:

a. AgNO3 b. CaCO3 + HCl →

c. P + Cl2d. C + O2

2,0

- Mỗi PTHH đúng được 0,5 điểm.

- Nếu không cân bằng từ 2 - 3 PTHH thì trừ 0,25 điểm.

- Nếu không cân bằng 4 PTHH thì trừ 0,5 điểm.

- Nếu thiếu điều kiện của 2 phản ứng thì trừ 0,25 điểm.

- Nếu một phản ứng vừa thiếu điều kiện vừa không cân bằng thì trừ 0,25 điểm.

- Câu 1.c HS có thể viết theo một hướng bất kì.

2

Bảng dưới đây ghi lại kết quả quan sát khi nhỏ dung dịch Ba(OH)2 vào các ống nghiệm (1), (2), (3), đun nóng đựng một trong các dung dịch NH4NO3, K2CO3, KCl không theo thứ tự.

Ống nghiệm (1) (2) (3)
Hiện tượng Xuất hiện kết tủa trắng Thoát ra khí mùi khai Không hiện tượng

a. Các ống nghiệm (1), (2), (3) lần lượt chứa dung dịch của chất nào?

b. Viết phương trình hóa học xảy ra.

1,5

- Chỉ ra đúng cả 3 dung dịch trong 3 ống nghiệm được 1,0 điểm. Nếu chỉ đúng 1 dung dịch thì được 0,25 điểm.

- Viết đúng mỗi PTHH được 0,25 điểm.

a/ Ống (1) chứa dung dịch K2CO3, ống (2) chứa dung dịch NH4NO3, ống (3) chứa dung dịch KCl.

b/ PTHH: K2CO3 + Ba(OH)2 → BaCO3↓ + 2KOH

2NH4NO3 + Ba(OH)2 → 2NH3↑ + 2H2O + Ba(NO3)2

3 Hòa tan hoàn toàn m gam Zn vào dung dịch HNO3 dư, thu được 313,6 ml khí NO2 (đktc, sản phẩm khử duy nhất). Tính giá trị của m. 1,0

Số mol của NO2 = 0,3136/22,4 = 0,014 mol (0,25 đ)

PTHH: Zn + 4HNO3 → Zn(NO3)2 + 2NO2 + 2H2O (0,25 đ)

0,007 0,014

Tính được số mol Zn = 0,007 mol (0,25 đ)

mZn = 0,007.65 = 0,455 gam. (0,25 đ).

Lưu ý: HS giải cách khác nhưng kết quả đúng thì vẫn đạt điểm tối đa.

4 Một cái ao dùng để nuôi thủy sản chứa 7000 m3 nước có pH = 4,5. Trước khi nuôi, người ta làm tăng độ pH trong ao lên 7,0 bằng cách hòa m gam vôi sống (nguyên chất) vào nước trong ao. Tính giá trị m. 0,5

Ta có: = 7000.103.10-4,5 = 221,36 mol

PTHH: CaO + 2H+ → Ca2+ + H2O

Hoặc CaO + H2O → Ca2+ + 2OH-

OH- + H+ → H2O

=> mol

mCaO = 110,68.56 = 6198,08 gam.

HS tính đúng giá trị của m (có thể xấp xỉ với 6198 gam) mới tính điểm: 0,5 điểm.

Lưu ý: HS giải cách khác nhưng kết quả đúng thì vẫn đạt điểm tối đa.

Lưu ý: Đối với các bài toán, nếu HS lấy y giá trị nguyên tử khối của các nguyên tố trong bảng tuần hoàn tính ra các kết quả gần đúng với đáp án của hướng dẫn chấm này thì vẫn tính điểm tối đa.