Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Dạng 6 : Bài tập về este của phenol, axit salixylic

Dạng 6 : Bài tập về este của phenol, axit salixylic

Ví dụ :

Hợp chấy hữu cơ E (chứa C, H, O) là một este đồng chức. Lấy 1,22 gam E tác dụng với 100ml dung dịch NaOH 0,2M (vừa đủ), thu được dung dịch X. 

a. Xác định công thức cấu tạo của E. Biết rằng phân tử khối của E nhỏ hơn 200u (đvC)

b. Khi cô cạn dung dịch X thu được m g am muối khan. Tính m ?

Bài giải :

 

Bài tập

Có thể bạn quan tâm