Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Dạng 2 : Bài tập lên men glucozơ

BÀI TẬP LÊN MEN GULOCOZO

1.Cơ chế của phản ứng lên men

Kết quả hình ảnh cho phản ứng lên men rượu

 

2. Công thức

-Quá trình lên men rượu từ tinh bột gồm 2 phương trình (1) và (2)

       khi đó nCO2 = nC2H5OH = 2*ntinhbot *H (%) 

-Quá trình lên men rượu từ glucozo chỉ gồm phương trình (2)

       khi đó nCO2 = nC2H5OH = 2*nglucozo *H(%)

Công thức tính hiệu suất: H(%) = (nphản ứng / nban đầu )*100 

Công thức tính độ rượu:   độ rượu=(Vrượu / Vdd)*100   trong đó Vdd=Vruou + VH2O

Công thức chuyển đổi giữa khối lượng và thể tích:  D = m/V  => V=m/D

3. Ví dụ

Bài 1: Lên men hoàn toàn m gam glucozơ thành ancol etylic. Toàn bộ khí CO2 sinh ra trong quá trình này được hấp thụ hết vào dung dịch Ca(OH)2 dư tạo ra 40 gam kết tủa. Nếu hiệu suất của quá trình lên men là 75% thì giá trị của m là :

A. 60.                   B. 58.                   C. 30.                             D. 48.

                                  Hướng dẫn giải:

                  C6H12O6 → 2C2H5OH + 2CO2      (1)

                     0,2                                    0,4          

                  CO2 + Ca(OH)2  CaCO3 + H2O (2)

                  0,4                              0,4

=> mglucozo (thực tế) = 0,2.180 = 36g

H = 75%     =>   mglucozo(ban đầu) = 36.100/75 = 48g

Bài 2: Khối lượng glucozơ cần dùng để điều chế 1 lít dung dịch ancol (rượu) etylic 40o (khối lượng riêng 0,8 g/ml) với hiệu suất 80% là :

A. 626,09 gam.                                           B. 782,61 gam.

C. 305,27 gam.                                           D. 1565,22 gam

                                 Hướng dẫn giải:

              C6H12O6 → 2C2H5OH + 2CO2      (1)

Vetylic=400ml  => metylic= 320 gam => \(n_{etylic}=\dfrac{320}{46}\approx6,956mol\)

Vì H = 80%     => \(m_{glucozo}=\dfrac{6,956\cdot180}{2\cdot80\%}\approx782,61gam\) 

Bài tập

Có thể bạn quan tâm